ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             Дата 19 април 2010 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 19 април 2010 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 602  по описа за 2010  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от И.С.Д. против процедура по проведен конкурс за длъжността директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности” в община Бургас, като жалбоподателят посочва, че възразява срещу класирането на кандидатите, твърди, че не е спазена предвидената в ЗДСл процедура за провеждане на конкурса, а петитумът е формулиран като такъв за отмяна на издадената заповед.

С разпореждане на съдията-докладчик от 16.03.2010 год. са дадени указания на жалбоподателя да посочи административният акт, като индивидуализира заповедта, която обжалва, с оглед очертаване предмета на спора. С постъпила молба вх. № 2489/22.03.2010 год. (л.273) жалбоподателят посочва, че обжалва заповедта, с която кметът на общината е назначил кандидата, който е класиран на първо място, но жалбоподателят посочва, че не разполага с препис от издадения административен акт. В тази връзка, с разпореждане от 23.03.2010 год. съдът е задължил община Бургас да представи така описания от жалбоподателя административен акт, като с писма вх. № 2610/25.03.2010 год. община Бургас посочва, че е представила цялата административна преписка, като обжалвания акт представлява Протокол № 3/01.12.2009 год. за крайното класиране на кандидатите. Независимо от това, с разпореждане от 26.03.2010 год. съдът е дал допълнителен 7-дневен срок на жалбоподателя да уточни административния акт, който обжалва, с оглед изясняване предмета  на спора. По делото е постъпила допълнителна молба вх. № 3013/14.04.2010 год. за удължаване на срока за представяне на административния акт, посочен от жалбоподателя, като заповед на кмета на общината, с която се назначава кандидатът, който е класиран на първо място в проведения конкурс за длъжността.

Съдът, като взе предвид представената по делото административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на административен акт, който да подлежи на оспорване.

Видно от обстоятелствената част на депозираната жалба, жалбоподателят Д. обжалва процедурата по проведения в община Бургас конкурс за длъжността директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности”, като възразява срещу извършеното класиране на кандидатите поради нарушение на процедурата по извършване на конкурса. Видно от административната преписка, съставен е Протокол № 3 за крайното класиране на кандидатите в низходящ ред, като жалбоподателят Д. е посочен като некласиран кандидат.

Съгласно разпоредбата на чл.10д, ал.2 от ЗДСл преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол. Нормата на алинея 3 на чл.10д от с.з. предвижда, че участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол. Анализа на горните разпоредби посочва, че класирането на кандидатите е възможно да бъде оспорено само по административен ред и е изключен от обхвата на съдебния контрол. Що се отнася до уточнението, че се обжалва заповедта, с която е назначен класираният на първо място кандидат, допустимостта на това оспорване не следва да бъде коментирана понастоящем, поради липса на акт, обективиращ твърдяното волеизявление.

На основание горните мотиви, жалбата като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.С.Д. *** против процедура по проведен конкурс за длъжността директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности” при община Бургас, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 602/2010 год. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ:………………