О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 737

        гр.Бургас, 28.03.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и осми март две хиляди и осемнадесета година в състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 601 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от “КЛЕЪРМОНТ“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ул.“Магнаурска школа“ ***, представлявано от изпълнителния директор „ГЛОБАЛ ТУРС АКОМОДЕЙШЪН“ ЕООД, чрез С.С.Ч., против Отказ на кмета на община Камено, обективиран в писмо с рег. № 69-09-834/26.01.2018г. по описа на общината.

С Разпореждане на съда от 06.03.2018г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас, съгласно чл.151, т.3 от АПК. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

От приложеното по делото съобщение е видно, че жалбоподателят го е получил 13.03.2018г. с указания да внесе държавна такса в определения за това срок.  Същият не е изпълнил дадени му от съда указания в посочения в съобщението 7-дневен срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151, т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КЛЕЪРМОНТ“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ул.“Магнаурска школа“ ***, представлявано от изпълнителния директор „ГЛОБАЛ ТУРС АКОМОДЕЙШЪН“ ЕООД, чрез С.С.Ч., против Отказ на кмета на община Камено, обективиран в писмо с рег. № 69-09-834/26.01.2018г. по описа на общината.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 601 по описа на Административен съд -  Бургас за 2018г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: