Р Е Ш Е Н И Е

 

        797                                       03.05.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на шести април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.СТАНИМИР ХРИСТОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  И.Л.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  к.а.н.д. дело № 601 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от ТД на НАП Бургас, против Решение № 11 от 31.01.2017г., постановено по НАХД № 1766 по описа на Районен съд - Царево за 2016г., с което е отменено Наказателно постановление № 2519/13.10.2016г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което на „Братя Лилови“ ООД ЕИК ***, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06 на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционният съд е неправилно и незаконосъобразно по изложените в жалбата съображения.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията - „Братя Лилови“ ООД, редовно и своевременно уведомен, се представлява от адв. В., която оспорва жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е основателна и решението на районния съд следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страната и прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

 За да се произнесе по спора РС Царево е установил, че на 27.08.2016г. при извършена проверка в търговски обект-складова база, стопанисван от „Братя Лилови” ООД, находящ се в гр. Китен, било установено че дневния оборот от монтираният в обекта ЕКАФП, съгласно междинен финансов отчет бил в размер на 177 237.66 лв., а фактическата наличност в касата на обекта била в размер на 22 722.37лв. При проверката бил съставен и съответния Протокол № 0249529/27.08.2016г. АНО възприел изцяло фактическата обстановка визирана в АУАН и издал обжалваното НП.

 РС Царево е приел в мотивите си, че са допуснати съществени нарушения на административно-процесуалните правила при издаване както на АУАН, така и на НП; приел е още, че е налице несъответствие между фактическото описание на административното нарушение – посоченото от АНО неизпълнение на задължението за регистриране промяната в касовата наличност извън случаите на продажби и посочената като нарушена законова разпоредба на чл.118, ал.4 от ЗДДС.

Настоящата касационна инстанция споделя изложените от районния съд аргументи за незаконосъобразност на оспореното НП и същите не следва да бъдат преповтаряни. Неясно защо АНО приема, че касовата наличност в размер на 22 722.37 лв. представлява промяна въвеждане на пари в касата, извън случаите на продажба. Несъответствието в касата може да се дължи както на неизпълнение на задължението по чл.33, ал.1 от Наредбата, всяка промяна на касовата наличност на ФУ да бъде отбелязвана чрез операциите „служебно въведени” и „служебно изведени” суми, така и на неотчетени продажби. Двете хипотези не са разграничени от АНО в наказателното постановление, като не е посочено  въз основа на какви факти е прието, че сумата от 22 722.37 лв. е въведена неправомерно в касата, съответно от кого и защо АНО е приел, че се дължи на неизпълнение на задължението по чл.33, ал.1 от Наредбата. След като проверяващите са констатирали осъществени продажби по ФУ в размер на 177 237.66 лв. и фактическа наличност в размер на 22 722.37 лв., същите е следвало да посочат, че сумата 154 515,29 лв. е изведена неправомерно от касата. Противно на това наказващия орган е вменил на дружеството като нарушение „въвеждане на пари в касата, което не е било отбелязано в ЕКАФП като „служебно въведени“ суми“. Разминаването между фактическото описание на нарушението и дадената му квалификация във всички случаи води до накърняване правото на защита на нарушителя, защото го лишава от възможност да разбере срещу какво точно обвинение следва да се защитава - срещу фактите описани в обстоятелствената част или срещу съставомерните факти, които следват от състава на повдигнатото обвинение с посочената правна квалификация.

Предвид горното, настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на РС - Царево е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 31.01.2017 г., постановено по НАХД № 1766 по описа на Районен съд - Царево за 2016г.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

   2.