РЕШЕНИЕ № 662

 

07.04.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  601  по    описа    за   2016 година.

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Зенит Еко“ ЕООД, гр. София ЕИК 201518318, подадена чрез процесуален представител, против решение № 174 от 11.02.2016г., постановено по НАХД № 5629/2015г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-1529/28.10.2015 г., издадено от зам.-директора на ТД на НАП - Бургас, с което на „Зенит Еко“ ЕООД, гр. София, за нарушение на чл. 39а, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г на МФ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на материалния закон, процесуалните правила. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно нарушението по чл. 39а, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г на МФ. Счита, че неправилно е определен обектът, в който следва да се съхраняват книгите. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

Ответникът – ТД на НАП гр. Бургас - редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди първоинстанционното решение.

След като прецени твърденията в жалбата, становището на прокурора, и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – Бургас само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Зенит Еко“ ЕООД, гр. София, против наказателно № НП-1529/28.10.2015 г., издадено от зам.-директора на ТД на НАП - Бургас, с което на „Зенит Еко“ ЕООД, гр. София, за нарушение на чл. 39а, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г на МФ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. До налагане на санкцията се е стигнало, след като било установено, че при проверка на 24.06.2015 г. на обект-паркинг, находящ се в гр. Созопол, до къмпинг „Златна рибка“, не се съхраняват регистър за раздадени билети и документ за получени ценни книжа. За така констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № F169897/06.07.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. 

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че от страна на дружеството е осъществен съставът на по чл. 39а, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г на МФ. Извел е доводи, че нарушението е доказано, АУАН и НП са издадени от компетентни органи в законовите срокове, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Така постановеното решение е правилно.

Неоснователни са възраженията на касатора и те не се подкрепят от събраните доказателства. Правните изводи на първостепенния съд относно тях са подробно и ясно изложени в оспорения съдебен акт, поради което настоящата инстанция не следва да ги преповтаря.

Не могат да бъдат споделени възраженията на жалбоподателя за липса на осъществен състав на нарушение, тъй като обектът - паркинг е част от обекта къмпинг „Златна рибка“. Съгласно § 1, т. 41 от ЗДДС търговски обект е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби. На паркинга се е извършвала услуга – платен охраняем паркинг с цена 3 лв. При проверката е издаден и банков билет с конкретен номер. Следователно обект-паркинг е самостоятелен „търговски обект“ по смисъла на ЗДДС, за който са приложими и разпоредбите на Наредба № Н-18.

Настоящият касационен състав не споделя и възраженията на касатора, че деянието е несъставомерно по разпоредбата на чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДДС. Цитираният чл. 185, ал. 2 ЗДДС предвижда санкция за лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 от ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане. Такъв нормативен акт по прилагането на чл. 118 от ЗДДС е Наредба № Н-18, която в §11 от ПЗР на ЗДДС указва, че се издава на основание чл. 118, ал. 2 и ал. 4 от ЗДДС. С оглед на това, правилно е подведено от АНО нарушението на чл. 39а, ал. 2 от Наредба № Н-18 под санкционната норма на чл. 185, ал. 2 от ЗДДС.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав,   

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 11.02.2016г., постановено по НАХД № 5629/2015г. по описа на Районен съд - Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                          

                                                                           2.