ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 859                     14 април 2015  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  четиринадесети април, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 601 по описа за  2015 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

           Образувано е по искова молба от П.Д.Я., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас против действия и бездействия на служители от администрацията на Затвора-гр. Бургас.

           С определение № 754 от 30.03.2015 година, съдът е оставил без движение исковата молба на П.Я., като му е указал, че същата не отговаря на изискванията по по чл.127, ал.1, т.2,3,4 и 5 и чл.128,т.2  ГПК и следва в едноседмичен срок да отстрани допуснатите нередовности, а именно: да конкретизира ответника, да посочен конкретните незаконосъобразни действия и/или бездействия на конкретните длъжностни лица, от които се претендират настъпилите вреди, както и причинно-следствената връзка между тези действия, респ.бездействия и настъпилите вреди. Да посочи също какви точно неблагоприятни последици са настъпили за него от незаконосъобразните действия и/или бездействия и какъв е  точния размер на претендираните имуществени и неимуществени вреди /не е посочена цената на иска/, да уточни петитума, както и да приложи  квитанция за платена държавна такса.

        На 08.04.2015 година, с вх.№3370, е постъпила уточняваща искова молба от Я., с която уведомява съда за нарушените норми на ЗИНЗС и сочи принципно длъжностни лица, които са нарушили цитираните разпоредби. Не са посочени конкретните незаконосъобразни действия и/или бездействия на конкретните длъжностни лица, от които се претендират настъпилите вреди, както и причинно-следствената връзка между тези действия, респ.бездействия и настъпилите вреди, не са уточнени неблагоприятните последици, които са настъпили за него от незаконосъобразните действия и/или бездействия, както и не уточнен петитума на иска, липсва конкретно искане към съда. Липсва и документ за платена държавна такса.

       С така постъпилата молба, съдът счита, че не са изпълнени указанията му дадени с определение № 754 от 30.03.2015 година, поради което исковата молба на П.Я. следва да бъде оставена без разглеждане и да му бъде върната.

        Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК във връзка с чл.144 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

        О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.Я., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас против действия и бездействия на служители от администрацията на Затвора-гр. Бургас и ВРЪЩА исковата молба.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 601 по описа на Административен съд – Бургас за 2015 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                   СЪДИЯ: