ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 09.04                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети април                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Й. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 601 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Топстройдекор” ООД, редовно уведомени, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Й. Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред настоящия съд след като с решение №3041/05.03.2012година на Върховен административен съд частично е отменено решение № 1805/30.10.2012 година постановено по адм.дело № 973/2011година по описа на Административен съд гр.Бургас, в частта относно непризнато право на данъчен кредит на „Топстройдекор” ООД, за данъчни периоди м. 01 и м. 02.2009 г. по фактури с № №100023/27.01.2009 г. и 100033/27.02.2009 г., издадени от ГД

„Спорт палас” Сливен и делото върнато за ново разглеждане в тази му част.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№3530/08.04.2013 година от изисканите от ответника ревизионни актове № 200900089/28.09.2009г., № 900089/25.06.2009г., № 02251000071/15.12.2010 година и № 100071/29.11.2010 година издадени на ГД „Спорт палас” гр.Сливен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Представили сме изисканите от нас доказателства, съгласно указанията на Върховен административен съд и моля  да се приемат. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по съображения изложени в решението на Директора на Д „ОУИ” гр.Бургас.

Моля за юрисконсултско възнаграждение съобразно обжалваемия интерес.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Жалбата е неоснователна. Моля да оставите същата без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: