О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

       840

             Бургас, 13.04.2018г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на тринадесети април две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

след като разгледа докладваното от съдията ГАНЕВА адм. дело № 600  по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството по делото е образувано по жалба на «Веронели» ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, к.к. «Слънчев бряг», общежитие «Бисер 1», ет.3, представлявано от Й.Г.Х., против Заповед № РД-27/19.02.2018г. на Ректора на Университет „Професор д-р Асен Златаров“ Бургас, с която на основание чл.46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е наредено свикването на комисията, назначена със Заповед №РД-4-А/05.01.2016г., със задача: „След запознаване с указанията на Административен съд – Бургас  по адм.дело № 479/2016г. да продължи административно –производствените действия от фазата на опорочените действия, послужили като основание за отмяна на административния акт, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението“. Със заповедта е определен срок за приключване работата на комисията, назначена със заповед № РА-4-А/05.01.2016г. до 30.03.2018г. В жалбата е направено искане за отмяна на заповедта, като са изложени доводи за незаконосъобразност.

          По делото е постъпила молба с вх.№3227/19.03.2017г. от „Баркод Бургас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“ №33, ет.1, представлявано от Г.Г.Й. с искане за конституиране на дружеството като заинтересована страна в производството. В молбата са изложени доводи за недопустимост на жалбата, както и доводи по същество. Към молбата е приложено съдебното решение, постановено по адм.дело №479/2016г. по описа на Административен съд –Бургас, както и решение по адм.дело №1588/2017г. на ВАС.

          Препис от молбата на „Баркод Бургас“ ЕООД е изпратена на страните по делото с възможност за становища, като в указания от съда срок такива са постъпили по делото.

Съдът намира, че жалбата за отмяна на заповедта  и искането  на „Баркод Бургас“ ЕООД за конституиране като заинтересована страна  са недопустими за разглеждане по същество, като  съображенията за това са следните:

Съдът счита, че оспорената Заповед № РД-27/19.02.2018г. на Ректора на Университет „Професор д-р Асен Златаров“  не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Тя поставя началото на тръжната процедура и е волеизявление на органа, представляващо част административното производство, поради което на основание чл. 21, ал. 5 от АПК не подлежи на самостоятелно оспорване.

Ето защо, поради липса на годен за съдебно обжалване административен акт, оспорването се явява процесуално недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати на основание чл. 159, т.1 от АПК, включително и по отношение на искането на „Баркод Бургас“ ЕООД за конституиране като заинтересована страна.

С оглед изложеното и на основание  чл. 159, т.1 от  АПК, Административен  съд - Бургас, дванадесети  състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на «Веронели» ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, к.к. «Слънчев бряг», общежитие «Бисер 1», ет.3, представлявано от Й.Г.Х., против Заповед № РД-27/19.02.2018г. на Ректора на Университет „Професор д-р Асен Златаров“ Бургас.

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Баркод Бургас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“ №33, ет.1, представлявано от Г.Г.Й. за конституиране като заинтересована страна.

           ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 600 по описа на Административен съд - Бургас за 2018 година.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                      СЪДИЯ: