ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 600 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.Д. редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.М.С., надлежно упълномощена, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Д.редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.М.С., надлежно упълномощен, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.М.редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.М.С., надлежно упълномощен, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, се явява ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно.

 

Явява се вещото лице В.В.А.-Д..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С. :Да се даде  ход на делото.

Ю.К. Г.:Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6863 /04.07.2017 година  т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-икономическа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

В.В.А.-Д. - На 48  години, българка, български гражданин, неосъждана, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.С.-Имам два допълнителни  въпроса към вещото лице.В приложените към експертизата документи, по-контретно докладна – писмо от Директора на  дирекция „УОС“, адресирано до арх.Илиева лист едно  приложение №2- на резолцията на арх. Илиева, адресирана до арх. Алексиев  му задава въпроса – „УПИ е урегулиран мисля още преди ЗУТ и не зная приложим ли  е чл.16 от ЗУТ“ Дали е приложим чл.16 от ЗУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Тъй като имота е бил земеделска територия и до момента, след възстановяването няма никакви документи във връзка  с неговото урегулиране, да е извършена някаква  редукция, предвид правилата по ЗУТ и предходното ЗТСУ, по който също има такава процедура.Аз считам, че относно възстанвения имот трябва да бъде приложен чл.16, а до момента няма никакви документи, това да се  е случило с книжа. Този план, последния е одобрен, но за него, за този имот няма изготвена заповед по чл.210  с оценка относно стойностите  преди и след урегулирането, каквито са условията на ЗУТ. До последните изменения в закона нямаше фиксиран срок за оценката.

ВЪПРОС НА АДВ.С. - За Вас  със заповедта  от 2001 година, от 15.02.2001 година  не е урегулиран имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Урегулирана е част от имота, но останалата част от имота не попада в УПИ І. Няма до момента, по смисъла на параграф 22 няма доказателства  за прилагане на регулационния план по смисъла на ЗУТ или ЗТСУ, който е с идентична разпоредба.Трябва да има заповед по чл.210, наплащане на сметки между съседи /за дворищна регулация/.За този имот няма думичка.Има трасировъчен карнет, от който се вижда .От тук не следва,  че останалата част от имота, която не е влезла в новото УПИ е за уреждане на сметки по регулация.Ако не се приложи ясно и категорично чл.16 на ЗУТ излиза, че няма доказателства, че е приложен параграф 22. За него в рамките на този план е обособен УПИ, а останалата часта е за сметка на  завишена стойност по урегулирането и това става с тази заповед по чл.210. Преди урегулиране имат възстановена бивша земеделска земя с неясно предназначение и съотвено с последващо ползване по смисъла на ЗУТ.

ВЪПРОС НА АДВ.С. - От Общината  твърдят, че първата регулация на имота е със заповедта от 2006 г., която е за частично изменение на плана.За това ми е въпраса, коя е първата заповед, с която се прави някакво  урегулиране – тази от 2001 г. по реда на ЗТСУ. Коя е първата  от 2001 г или  от 2006 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От 2001 г. е, но не става ясно, че се касае за целия имот, и, че е се касае за приложена регулация.

ВЪПРОС НА АДВ.С. - Позволява ли се и възможно ли е за неурегулиран поземлен  имот да се издава разрешение за строеж?Това е теоретичен въпрос.

Ю.К.Г.- Считам въпроса за правен, моля да не се допуска.

Съдът не допуска вещото лице да отговори на поставения въпрос.

ВЪПРОС НА СЪДА- Този последнен план, актуализацията  счита ли се приложена по отношение на този имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Докато не се подпише заповедта по чл.210, той няма да е приложен. До момента,  в който аз правих справката те ми изкараха за всички имоти, за които е приложена регулацията, но за този липсва заповед по чл.210 ЗУТ.

ВЪПРОС НА АДВ.С. – От  писмото на г-н Желев, последния абзац, актуализацията на „Изгрев“ започва от 2011 г ,  2012г. и 2014 г. Това писмо е във връзка  с входирано от нас искане. На последният абзац г-н Желев е помолил да вмъкнат нашия имот в таблицата но чл.16 ЗУТ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Вписано е преди акта за одобряване на плана. Няма документация, че това се е случило. Има някакво възможно обособимо УПИ в тази територия  и няма как да се възстанови, защото има реализирани мероприятия.

ВЪПРОС НА АДВ.С. –Последен въпрос: В какво се изразява актуализацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Имотите могат да се променят и като отреждане или т.нар предвиждане. За този имот само коефициентите за строителство са променени. Относно площта- ставаше въпрос за разлика от около 1 кв.м. или 0.5 кв.м. между кадастралната карта и въпросното УПИ, което е допустимо да е изчислителна разлика.

АДВ.С. -Нямам повече въпроси към вещото лице.

Ю.К.Г.-Нямам въпроси.Да се приеме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.-Ал.4 в предишния текст беше по друг начин.Прави се оценка по чл.210 ЗУТ без фиксиран срок.

ВЪПРОС НА СЪДА – Ако е първа регулация, съгласно ал.6 кмета следва да издаде заповед.Такава заповед за имота намерихте ли, за точно индивидуализиране на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Такава заповед никой не ми е показал.Тя  няма как да се направи, като няма оценка по чл.210 .Трябва да е приключила процедурата  по оценка, от която да става ясно, че не са ощетени собствениците.Първо в КК са отразен граници на УПИ по плана от 2001 -2006 г. и КК тя е със заповед от 01.2009 година, преди актуализацията.Плътността от 60 % в актуализация става 80 %, въпросната етажност е била до 15.60, а в актуализацията до 18 метра.20 % повече плътност и 2.40 м. повече височина.

СТРАНИТЕ- Да се приеме заключението на вещото лице.

          Съдът  като изслуша вещото лице и становищата на страните  по делото

                                     

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА съдебно-техническата експертиза, изготвена от вещо лице В.В.А.–Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице възнаграждение в размер на 600.00/шестстотин/ лева, съобразно представената справка-декларация и в рамките на дезопита.

АДВ.С.-Представям и моля да приемете като доказателство по делото Разрешение за строеж, издадено през 2009 година, ведно с презаверка от 2012 година, издадено за разрешаване изграждането на жилищна сграда в УПИ І-22, кв.16 по плана на к-с“Изгрев“, град Бургас.

Ю.К.Г.- Да се приеме представеното писмено доказателство.

Съдът счита, че представеното доказателство  е относимо към предмета на разглеждане, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА разрешение за строеж № И-3/21.01.2009 година, презаверено 2012 година.

АДВ.С.-Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Г. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С. - Моля да уважите жалбата. Ще представя подробни писмени бележки в указан от Вас срок.

Ю.К.Г. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана  и моля също да ми дадете срок за писмени бележки.

 

Съдът определи  14 дневен срок на страните за  представяне на писмени бележки  по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: