ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи юни                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 600 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.Д. редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.Л., надлежно упълномощена, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Д.редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.Л., надлежно упълномощена, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.М.редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.Л., надлежно упълномощена, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, се явява ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно.

 

Не се явява се вещото лице В.Д..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Л.:Да се даде  ход на делото.

Ю.К. Г.:Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от вещото лице В.Д., с входящ №6338 /21.06.2017 година, с която същата заявява, че се запознала с делото и с наличната документация в Община Бургас, но й е небходимо допълнително време за изготвяне на експертиза,предвид спецификата и обема на делото. Моли за отлагане на делото не по- рано от 10.07.2017 и по възможност в един от дните или съседен на датите в откритите съдебни заседания,  в които същата участва.

АДВ.Л.:Предоставям на съда по отношение на експертизата.

Ю.К.Г.:Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви допусната експертиза.

Съдът намира, че назначената съдебно-техническа експертиза е необходима за установяване на обективната истина, фактите и обстоятелствата по делото, поради което на вещото лице следва да бъде дадена възможност за изготвяне на заключението по нея, поради което и  воден от горното и като съобрази датите  на заседателни дни с участието на  вещото лице арх.В.Д.,

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го  НАСРОЧВА за 12.07.2017 година от 14:00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Да се уведомени вещото лице арх.В.Д. за датата на насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: