ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 600 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.Д.редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.М.С..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Д.редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.М.С..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.М.редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.М.С., с представено пълномощно

За ОТВЕТНИКА ОБЩИНА БУРГАС – редовно и своевременно призован, се явява ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.:Да се даде  ход на делото.

Ю.К. Г.:Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид,  че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по жалба от П.С.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, Г.П.Д., с ЕГН **********,с постоянен адрес: *** и И.Х.М. с ЕГН ********** и постоянен адрес:г*** против Заповед №272/06.02.2017 година на Ч.К. –*** на Община Бургас по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за отказ по искане вх.№ 94-01-25788 от 02.08.2016 година да издаде заповед за изменение  на влезлия в сила подробен устройствен план за притежавания от жалбоподателите УПИІ-22,кв.16 по плана на к-с „Изгрев“, град Бургас.

Съдът указва на жабоподателите, че е тяхна тежестта да установят наличие на предпоставките за одобряване на исканото изменение на влезлия в сила ПУП. В тази връзка тяхна е тежестта да установят наличие на твърдените  от тях предходни регулации за имота, както и обстоятелствата приложени ли са същите, кога, с какви актаве и фактически действия.

Съдът указва на всяка от сраните, че при позоваването на позитивни факти и обстоятелства, от които  черпят права, те следва да бъдат  установени от  позовалата се от тях страна.

                Съдът докладва постъпилата административна преписка, с уточнението, че е в цялост, по опис.

Докладва представени с жалбата против оспорения административен акт писмени доказатества от страна на жалбоподателите.

Ю.К.Г.- Запозната съм с представите  с жалбата доказателства. Да се приемат.

АДВ.С.- Поддържам жалбата. По доказателсвата, да се приемат. Относно преписката нямам възражение същата да се приеме.

Ю.К.Г.- Да се приеме преписката, оспорвам  жалбата.

Съдът намира, че представените  от двете страни доказателства да бъдат приобщени към доказателствения материал, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, както и представената от ответния орган административна преписка, по опис, находящ се на лист №24  от делото.

Ю.К.Г.-Представям и моля да бъдат приети като доказателство по делото следните доказателства: Заповед № 572/02.03.16 година на кмета на общината –Димитър Николов за оправомощаване на органа,  както и становище от гл. архитект на Община Бургас.

АДВ.С.-Не възразявам да се приемат.

 

Съдът с оглед становището на страните намира за небходимо да приеме като доказателство по делото становище на арх. Веселина Илиева, както  и заповед №572/ 02.03.2016 година на кмета на Община Бургас за възлагане на комптенции по издаване на  видове административни актове.

Ю.К.Г.- Моля да допуснете извършването на експертиза, по  която вещото лице  да отговори на следните въпроси: Дали са приложени предходните ПУП-ве преди  актуализацията на ПУП на ж.к.Изгрев през 2016 година.Имотът  на жалбоподателите с бивш пл. №22 дали е бил включен в проекта за  актуализация на плана и в какво се е изразила актуализацията по отношение на този имот.

Адв.С.- Моля да не допускате експертизата по така  формулираните въпроси на ответната страна.По отношение на първият въпрос дали един план е приложен, е въпрос на правна квалификация, а втория въпрос дали е включен в проекта за актуализация този отговор се съдържа във всички обнародвани документи за актуализация, които са обявени  страницата на община Бургас, както  и приложенията към тях,  таблиците за имотите са приложени.Видно е във всички документи за плана за изменение  на комплекса,  имота на жалбоподателите не фигурира, а същия се появава в одобрения. Ако бъде допусната съдебно-техническа експертиза  моля, да ми се даде възможност да поставя и аз допълнителни въпроси.

Съдът като взе предвид становището на страните намира, че така поставените въпроси са относими към предмета на спора, но след преформулиране от съдебния състав, като съществено за случая  е наличието на  документи, удостоверяващи първа  регулация по смисъла на  параграф 22 от ЗУТ или чл.21а от ЗТСУ (отм.).

В тази връзка вещото лице  по същата  следва да отговори на въпроса: Налице ли са при ответния орган или където е необходимо доказателства, вкл. писмени, удостоверващи прилагане на първа по ред регулация по отношенине на процесния имот по реда на §22 ЗУТ или чл.21а от ЗТСУ (отм.). В случай, че такива са налични вещото лице да посочи същите и  ги представи в копие по настоящето дело. Допуснат следва да бъде и вторият въпрос на процесуалният представител на отв. Орган, а именно: Имотът  на жалбоподателите с бивш пл. №22 дали е бил включен в проекта за  актуализация на плана и в какво се е изразила актуализацията по отношение на този имот. Предоставя възможност  на адв. С. в 7-дневен срок считано от днес да депозира  допълнителни въпроси към вещото лице. Намира, че за извършването на експертизата следва да бъде определен депозит  в размер на 600 лева,  от които 300 лева платими от жалбоподателите и 300.00  лева от ответния орган.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на конкретизираните по-горе въпроси, като предоставя възможност за допълнителни въпроси на всяка от двете страни в 7 дневен срок от днес.

В същият срок ЗАДЪЛЖАВА двете страна да внесът депозит в размер на 600.00 лева, от които 300.00 лева вносими от жалбоподателите и 300.00 лева от ответната страна.

          Експертизата  да бъде изготвена  от  арх.В.Д., която да бъде уведомена след заплащане на депозита и формулиране на допълнителните въпроси.

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2017 година от 13:20 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: