ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  май                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 600 по описа за 2017година

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.Д. редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.М.С., надлежно упълномощен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Д.редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.М.С., надлежно упълномощен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.М.редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от процесуален представител адв.М.С., надлежно упълномощен.

За ОТВЕТНИКАОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, се явява ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно.

 

Не се явява  вещото лице В.Д.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.:Да се даде  ход на делото.

Ю.К. Г.:Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба по електронната поща на съда от вещото лице В.Д., с входящ №4968/17.05.2017 година- 12:57 ч., с която същата обяснява, че се е запознала с приложените в кориците на делото документи, както и с възложените задачи, не е извършила необходимите справки на място, за което й е небходимо допълнително време. Моли за отлагане на делото  за дата не по–рано от 20.06.2017 година, като в същото време сочи дати на заседателни дни, в които  вещото лице  присъства  в Административен  съд- Бургас.

          АДВ.С.- Да бъде дадена възможност на вещото лице  да изготви експертизата.

          Ю.К.Г.-Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което събирането на доказателства не слева да бъде приключвано.

 На вещото лице следва да бъде предоставена възможност да изготви залючението, поради което и воден горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017 година от 13:20  часа, за която дата  и час страните се считат за редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице  В.Д. за датата на насроченото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:26 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: