Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   800                       05 май 2015  година         град  Бургас

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на тридесети април, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска А.а

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 600 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на РИОСВ – Бургас, против решение № 35/9.02.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 514/2014г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление № 32/ 14.08.2014 година на директора на РИОСВ – Бургас, с което за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за защитените територии/ЗЗТ/, на „Венис Марина“ЕООД, с ЕИК 201283884, със седалище и адрес на управление –гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг“, кв.“Камелия“ №210, ет.2, представлявано от Х. А. А. е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева на основание чл.83, ал.1, т.1 от Закона за защитените територии.

  Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Царево е неправилно поради нарушение на материалния закон и необосновано, за което излага подробни съображения. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да потвърди наказателно постановление № 32/ 14.08.2014 година на директора на РИОСВ – Бургас, алтернативно да спре производството по касационното дело до произнасяне на Върховния касационен съд по гр.д.№ 276/2015г., насрочено за 22.10.2015г. Представя доказателства.

Ответникът– „Венис Марина“ЕООД, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба. Моли съда да потвърди оспореното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Царево, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Царево, с решение № 35/9.02.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 514/2014г. по описа на Районен съд – Царево, е отменил наказателно постановление № 32/ 14.08.2014 година на директора на РИОСВ – Бургас, с което за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за защитените територии, на „Венис Марина“ЕООД, с ЕИК 201283884, е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева на основание чл.83, ал.1, т.1 от Закона за защитените територии.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че „Венис Марина“ЕООД не е извършил нарушението, за което е ангажирана отговорността му, тъй като по отношение действието на договора, сключен между дружеството и РИОСВ – Бургас с предмет „разходка с лодка по река Ропотамо“ е налице висящ съдебен спор към съставяне на АУАН и издаване на атакуваното наказателно постановление.

Санкцията е  наложена на „Венис Марина“ЕООД за това, че на 5.04.2014г. в река Ропотамо на територията на резерват „Ропотамо“ в землището на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, извършило навлизане и акустиране на пристана на 1 бр.лодка тип катамаран с рег.№ Бс 1524, предназначена за разходка на туристи, собственост на дружеството, при положение, че договорът, сключен между него и РИОСВ – Бургас за извършване на услугата „разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо, е прекратен с известие № 6177/12.08.2013г. на директора на РИОСВ – Бургас. Участъкът от реката, в който е навлязла лодката е определен от Министъра на околната среда и водите като маршрут по вода за разходка на посетители. Съгласно заповед № 318/7.05.1992г. на МОС се допускат само организирани туристически пътувания с лодки по река Ропотамо. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 32 от 28.04.2014 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че правото да се прекрати/развали двустранен договор принадлежи само на страните по него и се упражнява извънсъдебно, както и че сключения с „Венис Марина“ЕООД договор от 24.10.2012г. е прекратен едностранно от директора на РИОСВ – Бургас на основание чл.32 от договора с уведомление изх.№ 6177/12.08.2013г. Твърди се също, че по отношение действието на договора все още не е налице окончателен съдебен акт.

 Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

 Установява се по делото, че на 24.10.2012г. е сключен договор между „Венис Марина“ЕООД и РИОСВ – Бургас за извършване на туристическа дейност с предмет: „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо, със срок на действие пет години. С писмо изх. № 6177/12.08.2013г. директорът на РИОСВ – Бургас е отправил до управителя на „Венис Марина“ЕООД волеизявление за едностранно прекратяване на договора, считано от дата на получаване на уведомлението, на основание чл.32 от договора – поради съзнателно допуснати системни нарушения на същия и на разпоредбите на чл.17, ал.1 ЗЗТ, конкретизирани в писмото. С цел установяване съществуването на облигационно правоотношение помежду им, произтичащо от същия договор, „Венис Марина“ЕООД е предявило иск срещу РИОСВ – Бургас, по който е образувано т.д.№ 484/2013г. по описа на БОС. С решение № 68/12.03.2014г., постановено по т.д.№ 484/2013г. БОС е приел за установено, че между „Венис Марина“ЕООД и РИОСВ – Бургас съществува правоотношение, произтичащо от договор от 24.10.2012г. за извършване на туристическа дейност с предмет: Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо. Решението е обжалвано и оставено в сила от Апелативен съд – Бургас, чието решение е оспорено пред ВКС, не е влязло в сила и към настоящия момент все още е висящ спорът между страните дали сключеният помежду им договор е прекратен едностранно от директорът на РИОСВ – Бургас. С оглед изложеното, правилен е изводът на районния съд, че при висящ съдебен спор между страните относно действието на договора към датата на съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, не може да се приеме за доказано, че „Венис Марина“ЕООД е извършило нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за защитените територии.

Като е отменил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 35/9.02.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 514/2014г. по описа на Районен съд – Царево.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.