Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№    1223                /04.07.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                             ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 600/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, чрез представител по пълномощие юрисконсулт К. В., е оспорил решение № 40/10.02.2014г. постановено по АНД № 1042/2013г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 26127/04.11.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Алекса 7” ЕООД, ЕИК 201323574, за нарушение на чл.114, т.1 от Закона за туризма, на основание чл.206, ал.1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Касаторът иска оспореното решение да бъде отменено като неправилно, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и пледира обжалваното решение да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за основателна и предлага делото да бъде върнато за ново разглеждане на районния съд.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

С процесното наказателно постановление „Алекса 7” ЕООД е санкционирана за нарушение на чл.114, т.1 от Закона за туризма (ЗТ) за това, че при извършена проверка на 19.08.2013г. в заведение за хранене и развлечение е констатирано, че обекта няма удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура за категоризация, а разполага с 24 места на открито и предлага спиртни, безалкохолни и натурални напитки, минерална вода, скара, супи, салати и други.

В хода на съдебното производство е разпитан свидетеля Ф. Р. П., който през лятото на 2013г., по негови показания, е работил в близост до процесното заведение за хранене в с.Равда, като поставял фаянс. Заведението описва като навес, с бар-столчета и една маса с няколко стола около нея, в което основно се поръчва храна за в къщи. В показанията си същия посочва, че заведението е изградено непосредствено до къща за гости, която си имала свой персонал и пред тази къща имало маси, които нямат нищо общо с проверяваното заведение за хранене. Свидетелят предполага, че тези маси са за персонала на къщата за гости, защото на тях е виждал само лица, облечени с работно облекло да си почиват и да пушат.

В жалбата до районния съд наказаното лице също твърди, че заведението което държи е със статут „бърза закуска” и приготвя храна за вкъщи или „консумация на крак”. Разполага с една дървена маса с 4-6 места и 2 бар-стола, които са разположени непосредствено пред павилиона под дървен навес, на циментова площадка.

От всички установени по делото факти може да се направи извод, че наказващия орган не е събрал категорични доказателства за това с колко места за клиенти разполага проверяваното заведение, защото от събраните гласни доказателства се установява, че пред заведението и в близост до него действително е имало повече от една маса, но не се установява категорично, че всички маси са принадлежали на това заведение за хранене и са използвани за негови клиенти толкова, доколкото от показанията на единия свидетел се установява, че заведението е изградено до къща за гости, пред която също има поставени маси. По този начин, от тези съществени за решаване на спора факти, не може да се направи еднозначен извод, че всички маси са обслужвали проверяваното заведение, както твърди наказващия орган. В негова тежест е да докаже осъществяването на обективните и субективните елементи на състава на нарушението. В случая, доколкото субект на нарушението е юридическо лице, органът е следвало да докаже наличието само на обективните елементи. Съществен от тези елементи е местата за сядане, защото съгласно чл.120, т.2 от ЗТ, не подлежат на категоризиране заведения за бързо обслужване, чиито капацитет е до 12 места за сядане.

Поради недоказаност на нарушението, правилно районния съд е отменил наказателното постановление.

С оглед неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40/10.02.2014г. постановено по АНД № 1042/2013г. по описа на Районен съд - Несебър.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: