АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.БУРГАС
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2008г. до 28.02.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 268/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ГАРАНТ ТУРИСТ С И В ЕООД ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГАРАНТ ТУРИСТ С и В" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, ул. "Отец Паисий" № 25, представлявано от управителя Венелин Стоянов Ташев с БУЛСТАТ: 102172658 против Ревизионен акт № 0201323/22.11.2006г., издаден от Тодор Симеонов Георгиев - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с РД-10-131/21.03.2007г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
 
2 Административно дело No 372/2007, V състав Други административни дела С.М.К.,
А.М.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на С.М.К. и А.М.К.,***, против заповед № РД-09-36 от 15.03.2007г., издадена от областен управител на област Бургас на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Батака", землището на с.Твърдица, община Бургас, област Бургас, в частта, с която в плана на новообразуваните имоти и регистъра към него новообразувания имот № 506.85, с площ от 7 111 кв.м., е записан на наследници на Кесар Василев Кесаров, бивш жител ***, а новообразувания имот № 506.98, с площ от 1 432 кв.м., е записан на община Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
3 Административно дело No 399/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТУРКОМФОРТ ЕООД - БОЖИДАР СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туркомфорт" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102187838 и с адрес за кореспонденция - гр. Бургас, ул. "Оборище" № 80, ет.3, представлявано от Божидар Бояджиев - управител, против ревизионен акт № 026-3092/26.02.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-183/21.04.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА "Туркомфорт" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102187838 и с адрес за кореспонденция - гр. Бургас, ул. "Оборище" № 80, ет.3, представлявано от Божидар Бояджиев - управител, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1501 (хиляда петстотин и един) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
4 Административно дело No 455/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.Д.Г. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 15.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Д.Г. ***, общ.Бургас, против заповед № РД - 14-87 от 22.02.2007г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж, наименован "Надстройка над гараж" в УПИ Х-318, кв.38 по плана на с.Ветрен, общ.Бургас, с административен адрес: с.Ветрен, ул."Люляците" № 11, извършен от Щ.Д.Г. без необходимите строителни книжа.
ОСЪЖДА Щ.Д.Г. ***, общ.Бургас, да заплати на ДНСК- гр.София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева и на М.В.М. ***, общ.Бургас, съдебни разноски в размер на 100 /сто/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
5 Административно дело No 464/2007, VII състав Други административни дела ОБЩИНА ПРИМОРСКО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
.
 
6 Административно дело No 519/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ НЕСЕБЪР АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 372/10.05.2007г. на кмета на Община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат преместваем обект, представляващ "Дървен подиум", с приблизителни размери 5.00/3.00/8.00м, извършен в нарушение на нормативно установеният ред за това, от неизвестен извършител, върху терен общинска собственост, находящ се пред УПИ І, в кв.105 по плана на гр.Несебър - стара част.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
7 Административно дело No 663/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-474/04.06.2007 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за поземлен имот № 005548, находящ се в местност "Арапя", землище на гр. Царево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
8 Административно дело No 701/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ БН ОЙЛ НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ГУНЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
.
 
9 Административно дело No 755/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СТЕМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 17.12.2008г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 2000109/11.04.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-294/22.06.2007 год., В ЧАСТТА, в която, в тежест на "Стемар" ЕООД - гр.Сливен, кв."Дружба" бл.30, вх.Г, ап.5, са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчни периоди м. август 2004 год. и м.септември 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Стемар" ЕООД - гр.Сливен, кв."Дружба" бл.30, вх.Г, ап.5, в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Стемар" ЕООД - гр.Сливен, кв."Дружба" бл.30, вх.Г, ап.5, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 126,65 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
10 Административно дело No 756/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ОБЩИНА ПОМОРИЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 026-2474/20.04.2007г. издаден от старши инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Бургас, в частта, в която е потвърден с Решение № РД-10-291/20.06.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП и са определени данъчни задължения, на община Поморие, както следва: за 2001г. - Данък за общините в размер на 195743,93 лева, ведно със съответната лихва и Данък върху печалбата в размер на 352340,27 лева, ведно със съответната лихва, за 2002г. - Данък за общините в размер на 11067,73 лева, ведно със съответната лихва и Данък върху печалбата в размер на 14940,83 лева, ведно със съответната лихва, за 2003г. - Корпоративен данък в размер на 395 097,43 лева, ведно със съответната лихва, за 2004г. - задължения по чл.2в от ЗКПО в размер на 16353,30 лева, ведно със съответната лихва и за 2005г. - задължения по чл.2в от ЗКПО в размер на 15651,27 лв., ведно със съответната лихва.
ОСЪЖДА Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Община Поморие, с данъчен адрес гр.Поморие, ул."Солна" № 5 с ЕИК по БУЛСТАТ 000057179, представлявана от Петър Георгиев Златанов - кмет, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд. 
11 Административно дело No 764/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г. Р Д Н С К БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А. Феодоров Г. *** против заповед №61/14.06.2007г. на началника на РДНСК Бургас, с която е разрешен достъпа и ползването на строеж "Кафе-експресо", находящ се в УПИ VІІ-1458 в кв.85 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес гр.Бургас, ул."Силистра"№4, приведен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и издадено разрешение за ползване №433 от 22.08.2002г., като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
12 Административно дело No 805/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕВРО СТРОЙ 2003 ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 18.02.2009г.
.
 
13 Административно дело No 817/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ПАРТИ СТАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Парти стар" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 31, вх. В, ап. 2, представлявано от управителя Цветан Димитров Петков срещу Ревизионен акт № 02002491/11.04.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-280/18.06.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната част.
ОСЪЖДА "Парти стар" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 31, вх. В, ап. 2, представлявано от управителя Цветан Димитров Петков да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 000 лв. (хиляда лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
14 Административно дело No 838/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВ,
МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА СОФИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-486/06.06.2007 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 48619.55.675 по кадастралната карта на гр. Царево, с площ от 5972 кв. м., находящ се в местността "Скотовъден фонд-Боруна", землище на гр. Царево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
15 Административно дело No 854/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ П.И.Д. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 44/04.06.2007 година на началника на Митница Бургас.

ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на П.И.Д. с ЕГН ********** *** 22 сумата от 160 (сто и шестдесет) лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
16 Административно дело No 856/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСВИДЕОКОМ ООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РДНСК БУРГАС,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Трансвидеоком" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Галичица" № 26 срещу Заповед № 51/22.10.2007 г. началника на РДНСК-гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
17 Административно дело No 858/2007, XII състав Други административни дела ОБЩИНА ЦАРЕВО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, обективиран в писмо изх. № СК-02-10-419/19.07.2007 г., за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево за поземлени имоти с идентификатори 44094.501.5, 44094.501.228 и 44094.501.252.
ИЗПРАЩА административната преписка на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас за ново произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас да заплати в полза на община Царево сумата от 400 лв. (четиристотин лева), представляваща адвокатско възнаграждение и внесен депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
18 Административно дело No 915/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.Б.,
С.Н.И.,
П.П.И.,
А.Н.Б.,
А.А.Б.,
К.Д.И.,
И.Д.Б.,
С.В.П.,
Т.В.С.,
К.Г.Г.,
П.Г.Д.,
К.Б.Б.,
В.Б.Б.,
Д.П.Б.,
Н.И.П.,
И.Н.П.,
К.Н.Г.,
Б.И.К.,
К.И.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Б. ***, С.Н.И. ***, П.П.И. ***, А.Н. ***, А.А.Б. ***, К.Д.И. ***, И.Д.Б. ***, С.В.П. ***, Т.В.С. ***, К.Г. ***, П.Г. ***, К.Б.Б. ***, В.Б.Б. ***, Д.П.Б. ***, Н.И. ***, И. ***, К.Н.Г. ***, Б.И. ***, К.И. *** против мълчалив отказ на областния управител на област с административен център- гр.Бургас да издаде заповед по чл.209, ал.3 от ЗУТ за отчуждаване на 1060 кв.м. от имот № 022009 - нива, находяща се в местността "Кабата" по КВС в землището на с.Ветрен за изграждане на обект: Автомагистрала "Тракия" Оризово-Бургас, ЛОТ № 5 и да определи пазарната оценка на имота.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АХД № 915/2007г. по описа на Административен съд - гр.Бургас
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
19 Административно дело No 970/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-649/26.07.2007 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на Подробен устройствен план - План за за регулация и застрояване за поземлен имот № 44094.2.4, находящ се в местността "Караагач", по кадастралната карта на с. Лозенец, с площ 29 117 кв. м., трайно предназначение-горска и начин на трайно ползване-поляна.
ОСЪЖДА община Царево да заплати в полза на К.П.П. ***, ж. к. "Надежда" 4, бл. 463, вх. А, ет. 2, ап. 5 разноските по водене на делото в размер на 1 734 лв. (хиляда седемстотин тридесет и четири лева).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
20 Административно дело No 976/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВ,
Г.Й.Н.,
Д.Й.Н.
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 27.01.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-01-496/11.07.2007г. на кмета на Община Царево.
ВРЪЩА преписката за издаване на нов административен акт съобразно мотивите на съда в настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
21 Административно дело No 978/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Г.М.,
М.Х.М.
РДНСК БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 15.12.2008г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 16.03.2009г. от 13,30 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.М. и М.Х.М. ***, с посочен съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Гурко" № 7а, ет.4, против заповед № 32 от 19.07.2007г. на началника на РДНСК - Бургас, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 297/11.10.2006г., издадено от главен архитект на община Созопол, ведно с одобрените инвестиционни проекти, за строеж: "Преустройство на съществуващ магазин в стаи за отдаване под наем", в сграда, находяща се в УПИ І-923, кв.73 по плана на гр.Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 978/2007г. по описа на Бургаския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
22 Административно дело No 1023/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ К.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 04.12.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт № 2000117/05.06.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-358/24.07.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на К.В.К., за дейността му като ЕТ "Марийка - К.К."***, обл.Сливен, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС (отм.), вр. с чл.65, ал.5 от ЗДДС (отм.), за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.05.2005г., 1.07.2005г. - 31.07.2005г., 1.11.2005г. - 30.11.2005г. и от 1.03.2006г. до 30.04.2006г., по фактури, издадени от "Груп ВЛ" ООД-гр.Ямбол, "Академика 2000 ТК" ЕООД-гр.Ямбол, ЕТ "Амат 2000 - Анка Пенева"-гр.Ямбол и "В.А.Г.Р. - Трейд" ООД-гр.Сливен.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 2000117/05.06.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-358/24.07.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на К.В.К., за дейността му като ЕТ "Марийка - К.К."***, обл.Сливен, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 1 538 лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 491,39 лв. за данъчния период 1.05.2004г. - 31.05.2004г. по фактури № 53/31.05.2004г. и № 54/31.05.2004г., издадени от "В.А.Г.Р. - Трейд" ООД-гр.Сливен.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на К.В.К. ***, обл.Сливен, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 Административно дело No 1026/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Д.В.Д. в качеството му на ЕТ "Тадра 91 - Д.Д."*** с ЕИК по БУЛСТАТ 030186614 против ревизионен акт № 326/14.06.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП и Акт № 7550/14.08.2007 година за поправка на РА, потвърден с решение № РД-10-387/16.08.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА Д.В.Д. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "Тадра 91 - Д.Д."*** с ЕИК по БУЛСТАТ 030186614, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
24 Административно дело No 1057/2007, VII състав Други административни дела Д.С.Р. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
.
 
25 Административно дело No 1078/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Л.Л. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л. *** срещу Заповед № РД-01-677/07.08.2007 г. на кмета на община Царево за признаване на правото на собственост на наследниците на К.Т.Д. върху новообразуван поземлен имот с идентификатор № 486190804074 по плана на новообразуваните имоти за местността "Вургарски път", одобрен със Заповед № РД-1067827.07.2000 г. на областния управител на област Бургас.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.

 
26 Административно дело No 1132/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Т. ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № 327/11.06.2007 г. на кмета на община Малко Търново за одобряване на изменение на плана за регулация за УПИ ІV-988, кв. 90 по плана на гр. Малко Търново, състоящо се в обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти - ІV-988 и ХІІІ-988 по зелени линии по графичната част на плана.
ОСЪЖДА община Малко Търново да заплати в полза на Т.Д.Т. *** разноските по водене на делото, възлизащи на сумата от 360 (триста и шестдесет) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
27 Административно дело No 1166/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ СД МИГО СТОЯНОВА, ТОДОРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 13.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Ревизионен акт № 020876/25.07.2007г., издаден от Пламен Иванов Георгиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-421/13.09.2007г., произнесено от директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на СД "Миго - Стоянова, Тодорова" със седалище и адрес на управление в гр.Средец, ул."Цвятко Радойнов" № 10, представлявано от Димитър Тодоров Вълканов съдебно-деловодни разноски в размер на 12 750,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
28 Административно дело No 1167/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕМИЛ ПЕТКОВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Емил Михайлов Петков в качеството му на ЕТ "Емил Петков" - гр. Бургас, регистриран по ф.д. № 308/1997 година по описа на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ж.к. "Възраждане", бл. 36, вх.Б, ет. 4 и съдебен адрес - гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 33, вх.1, ет.8 против заповед № 12/03.09.2007 година на началника на РДНСК - Бургас. ОСЪЖДА Емил Михайлов Петков с ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "Емил Петков" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102088719 да заплати на РДНСК - Бургас разноски в размер на 90 /деветдесет/ лева - юрискконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщавнето му на страните.
 
29 Административно дело No 1189/2007, X състав Други административни дела С.Я.З.,
Д.Д.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 03.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д. *** против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м."Митков мост", землището на с.Черноморец, общ.Созопол, в частта относно имот № 134.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.З. *** против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м."Митков мост", землището на с.Черноморец, общ.Созопол, в частта относно имот № 134
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1189 по описа за 2007г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
30 Административно дело No 1193/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 28.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Българска хидростроителна компания" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, ул."Владислав Очков" № 3, представлявано от управителя Галя Демирева Георгиева против Ревизионен акт № 2000020/12.07.2007г., издаден от Величка Борисова Ж. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с № РД-10-428/15.09.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която са определени задължения по ЗДДС (отм.) за периода от 01.09.2003г. до 30.09.2003г. в размер на 2000 лева и лихва за просрочие - 958,95 лева; за периода от 01.11.2003г. до 30.11.2003г. в размер на 918 лева и лихва - 9,77 лева; за периода от 01.12.2004г. до 31.12.2004г. в размер на 6052,00 лева и лихва за просрочие - 1633,43 лева; за периода от 01.02.2005г. до 30.06.2005г. в размер на 29051,15 лева и лихва за просрочие - 7 449,60 лева; за периода от 01.12.2005г. до 31.12.2005г. в размер на 10 000 лева и лихва за просрочие - 1964,26 лева; за периода от 01.05.2005г. до 30.06.205г. в размер на 15140 лева и лихва за просрочие - 1434,71 лева и по ЗКПО (отм.) за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2005г. в размер на 7500 лева и лихва за просрочие - 1596,41 лева.
ОСЪЖДА "Българска хидростроителна компания" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, ул."Владислав Очков" № 3, представлявано от управителя Галя Демирева Георгиева да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1853,46 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
31 Административно дело No 1194/2007, X състав Дела от административен характер по ЗМСМА СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩ. ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 05.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на НИКОЛА ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ - изпълняващ длъжността кмет на община Поморие, гр.Поморие, ул."Солна" № 5 против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Марияна Спирова Музакова - директор на ОП "Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища" против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура гр.Бургас против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-09-135/15.10.2007г. на Областен управител на област Бургас, за оспорване на решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие, в частта му относно т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1194 по описа за 2007г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 Административно дело No 1217/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ К.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Х. с адрес за кореспонденция с. Малък Манастир, ул. "Георги Димитров" № 28, община Елхово, област Ямбол срещу Ревизионен акт № 2800281/24.07.2007 г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП-гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-432/19.09.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната му част.
ОСЪЖДА К.Г.Х., с адрес за кореспонденция с. Малък Манастир, ул. "Георги Димитров" № 28, община Елхово, област Ямбол да заплати в полза на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 548 лв. (петстотин четиридесет и осем лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
33 Административно дело No 1233/2007, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Щ.Л. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 10.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 37/17.08.2007 год. на началник на РДНСК - Бургас, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год., издадено от главния архитект на община Поморие, за строеж "пристройка към магазин за мебели, находящ се в УПИ І, кв.190 по плана на гр.Поморие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год., издадено от главния архитект на община Поморие, за строеж "пристройка към магазин за мебели, находящ се в УПИ І, кв.190 по плана на гр.Поморие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
34 Административно дело No 1237/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ КОРТЕС ООД МАНЧО МАРКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 17.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2000126/01.06.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-344/17.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, в която не е признато право на приспадане на данъчен кредит за периода м. октомври 2006 г. в размер на 7 040,99 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. "Братя Богданови" № 51 срещу Ревизионен акт № 2000126/01.06.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-344/17.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която е увеличен финансовият резултат на жалбоподателя за 2001 г. със сумата от 123 170, 75 лв.; определени са допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО (отм.) в размер на 25 247,19 лв., дължими ведно с начислените лихви в размер на 10 213,32 лв. за периода 01.01.2003 г.-31.12.2003 г.; определени са допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО (отм.) в размер на 7 650,36 лв., дължими ведно с начислените лихви в размер на 2 126,40 лв. за периода 01.01.2004 г.-31.12.2004 г.; увеличен е финансовият резултат за 2005 г. със сумата от 9996, 00 лв. и са начислени лихви върху невнесени авансови вноски в размер на 170, 05 лв. за 2005 г.
ОСЪЖДА "Кортес" ООД със седалище и адрес на кореспонденция гр. Нова Загора, ул. "Братя Богданови" № 51, БУЛСТАТ 119104170 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 248,15 лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева и петнадесет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
35 Административно дело No 1291/2007, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 05.02.2009г.
Отхвърля жалбата на К.И.К. *** против заповед №650/5.4.2007 год.на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП -ПРЗ на кв.2 по плана на кв.Славейков на гр.Бургас.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
36 Административно дело No 1318/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРУП ИНВЕСТ КАПИТАЛ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 870/03.08.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-450/08.10.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 15 330,47 лева за периода от 01.10.2006г. до 31.10.2006г. и в размер на 50 287,39 лева за периода от 01.03.2007г. до 31.03.2007г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "Груп инвест капитал" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Братя Миладинови", бл.71, ап.19, представлявано от Живко Димитров Кършовски съдебно-деловодни разноски в размер на 1050,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
37 Административно дело No 1341/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.М. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД-01-912/16.11.2006 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на ПУП-парцеларен план за реконструкция (разширение) на път ІV-90075 "Лозенец-Царево" - общинска собственост с дължина на трасето 4600 м, в частта за поземлени имоти № № 000143 и 009523, находящи се в землището на гр. Царево, собственост на М.Д.М. ***.
ОСЪЖДА община Царево да заплати в полза на М.Д.М. *** разноските по водене на делото, възлизащи на сумата от 230 (двеста и тридесет) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
38 Административно дело No 1389/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.Т.,
Л.Т.Т.,
Д.Т.Т.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.Т. ***, Л.Т. *** и Д.Т. *** против Заповед № ДК-02-БС-17/09.10.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА К.В.Т. ***, Л.Т. *** и Д.Т. *** да заплатят в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
39 Административно дело No 1393/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ И.В.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.И. срещу РА № 2000179/24.07.2007г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение № РД - 10- 462/12.10.2007г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА И.В.И. ***, направените по делото разноски в размер на 1959 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
40 Административно дело No 1500/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.Г.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000267/17.08.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, по отношение на установените с него задължения по чл.35 от ЗОДФЛ за периода 01.01.2004-31.12.2004г., като вместо главница в размер на 3 617,93лева, определя главница в размер на 2113,27 лв. и вместо лихва в размер на 1 062,12лева, определя лихва в размер на 620,39 лв.
ОТХВЪРЛЯ в останалата й част ЖАЛБАТА на Е.Г.З. *** против Ревизионен акт № 2000267/17.08.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен, в частта, в която е потвърден с Решение № РД-10-18/17.01.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА Е.Г.З. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 473 (четиристотин седемдесет и три ) лева.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на Е.Г.З. *** направените по делото разноски в размер на 145(сто четиридесет и пет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
41 Административно дело No 1523/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.П.П.,
Д.К.П.,
М.К.М.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДА Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 02.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.П., Д.К.П. и М.К.М., с посочен съдебен адрес:***, чрез адв. Румен Еленски, в качеството им на наследници на Кирил Г. ***, против заповед № РД-14-02-1404 от 11.10.2007г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението в кадастралната карта на гр.Царево, общ.Царево, ЕКАТЕ 48619, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на ИД на АК, за поземлени имоти с идентификатори 48619.503.334 и 48619.503.335, състоящо се в коригиране на границата между тези имоти.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
42 Административно дело No 1537/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ САЙГАНИЦА 999 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение (второ) от 16.12.2008г.
Допуска поправка на очевидна фактическа гпешка в съдебно решение №1043/26.11.2008г. постановено по адм.д.№1537/07 по описа на Административен съд Бургас, като в диспозитивната част на решението на страница 8, на ред15 и ред 33, отгоре надолу, вместо Сайганица ЕООД следва да се чете Сайганица ООД. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
 
43 Административно дело No 1557/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.А.Я. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Z-1029/18.09.2007 г. на кмета на община Созопол.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Созопол за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА кмета на община Созопол да заплати в полза на Д.А.Я. *** направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 540 (петстотин и четиридесет) лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
44 Административно дело No 1572/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ А.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 22.12.2008г., в законна сила от 27.01.2009г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Г.,*** против ревизионен акт № 498/25.06.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-399/27.08.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
.
ОСЪЖДА А.М.Г. *** с ЕГН **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 620 (шестстотин и двадесет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.


Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
45 Административно дело No 1586/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ИЗОТСЕРВИЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 10.12.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт 2800118 от 12.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-497/13.11.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП в частта му относно данъчен период 01.07.2006-31.07.2006г..
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Изотсервиз" ЕООД, гр.Ямбол, ж.к."Диана" бл.5, вх."А", ап.21 с ЕИК по БУЛСТАТ 128579593, представлявано от управителя Иван Димитров Севриев срещу Ревизионен акт № 2800118 от 12.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-497/13.11.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, в частта му по ЗДДС, за данъчни периоди 01.01.2006-31.01.2006г., 01.05.2006-31.05.2006г. и 01.08.2006-31.08.2006г., по фактури издадени от "Експлозия" ООД, "Благоустройство 99" АД и "Демизе" ООД.
ОСЪЖДА Изотсервиз" ЕООД, гр.Ямбол, ж.к."Диана" бл.5, вх."А", ап.21 с ЕИК по БУЛСТАТ 128579593, представлявано от управителя Иван Димитров Севриев да заплати в полза на Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1400,00 лв. (хиляда и четиристотин лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
46 Административно дело No 1591/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.Г.К. ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 23.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Г.К. ***, против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, област Бургас, в частта й относно имоти с идентификатори 67800.54.129, 67800.54.169, 67800.54.170 и № 67800.54.156 по кадастралната карта.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
47 Административно дело No 1594/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МО РО УРНИ БУРГАС ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Снежана Генова, началник на регионален отдел "Управление и разпореждане с недвижими имоти" - гр.Бургас, към изпълнително агенция "Държавна собственост на Министерство на отбраната" против заповед № РД-18-60/04.10.2007 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр. София. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
48 Административно дело No 1595/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.Н.М. ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата на З.Н.М. против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.54.172 с площ 917 кв.м.; № 67800.54.173 с площ 1.475 дка и № 67800.54.174 с площ 910 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
49 Административно дело No 1599/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.К.,
М.С.М.
ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.В.К. и М.С.М.,*** против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на осн. чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, област Бургаска в частта, която отразява собствения им имот с идентификатор № 67800.1.292 с площ от 1110 кв.м.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
50 Административно дело No 1628/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТОЯНКА МАНОЛОВА СТОЯНКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Стоянка Манолова" от гр.Бургас, к-с "Славейков" бл.38, вх.1, ет.2, ап.4, представлявана от Стоянка Христова Манолова против 3аповед №107/04.12.2007г.на началника на РДНСК- Бургас, с която, на основание чл.178, ал.5 от 3УТ, е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж "Автосервиз", находящ се в района на ж.п.гара "Вл.Павлов" гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
51 Административно дело No 1644/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СЕТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сети" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."П.Славейков" № 26А, против Ревизионен акт Ревизионен акт № 2800305/14.09.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-516/03.12.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "Сети" ЕООД - гр.Ямбол, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юли 2006 год. и м.август 2006 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Сети" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."П.Славейков" № 26А, с Булстат 128612837, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2 140 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
52 Административно дело No 1662/2007, VI състав Други административни дела ОБРАЗЦОВИ АПТЕКИ АД СТЕФАН ДЖУГЛАРСКИ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Образцови аптеки" АД гр.София, ул."Крум Попов" №54, представлявано от изпълнителния директор Стефан Димитров Джугларски против заповед № РД-09-2248/7.12.2007г. на директора на РЗОК гр.Бургас, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Образцови аптеки" АД гр.София, ул."Крум Попов" №54, представлявано от изпълнителния директор Стефан Димитров Джугларски да заплати на РЗОК гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 100(сто) лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
53 Административно дело No 1666/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛИВО АД СОФИЯ,
ИА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на заповед № Z-1342/20.11.2007г., издадена от кмета на община Созопол, с която е модобрено попълване на кадастралното съдържание на кадастралния план на гр.Созопол, обл. Бургаска с нов имот № 1477, собственост на наследниците на А.Я. *** да заплати на "Топливо" АД със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул."Солунска" №2, представлявано от изпълнителния директор Щилиян Йовчев Стоянов съдебно-деловодни разноски в размер на 750 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
54 Административно дело No 1667/2007, X състав Дела по КСО и ЗСП АРДА ТЕКСТИЛ ЕООД АБДИОГЛУ МЕХМЕД ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 79 от 05.12.2007г. на директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Бургас и оставеното с него в сила разпореждане № 1265/24.10.2007г., в частта с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събирането на неправилно изтеглени и изплатени месечни добавки за деца в размер на главницата 675,00 лв. и лихви 586,04 лв. от осигурителя "Арда текстил" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Арда текстил" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Зайчар, общ.Руен, представлявано от управителя Абдиоглу Мехмед, рег.по ф.д.№ 2053/2003г. по описа на БОС срещу решение № 79/05.12.2007г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, в останалата и част.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
55 Административно дело No 1673/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БИЛДРИСУРС ЕООД СОФИЯ,
С.К.С.,
И.С.С.
ИЗП ДИР АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 17.02.2009г.
Отхвърля жалбите на "БИЛДРИСУРС" ЕООД гр. София, подадена от процесуалния представител адв. Таня Илиева, С.К.С. и И.С.С., подадена от процесуалния представител адв. Таня Илиева против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.504.302 с площ 1 885 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено. 
56 Административно дело No 16/2008, IV състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие А.Г.П. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение (второ) от 03.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.П. *** да издаде скица за имот: земеделска земя от 1,300 дка. в месността "Буджака" в землището на гр. Созопол.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
57 Административно дело No 41/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТПК МЕТАЛИК ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК ""Металик" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102003576 и с адрес - гр. Бургас, ул. "Комлушка низина" № 1, представлявана от Георги Ангелов Порязов - председател, против ревизионен акт № 02-00-1399/03.10.2007 година (РА) на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-524/10.12.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА ТПК ""Металик" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102003576 и с адрес - гр. Бургас, ул. "Комлушка низина" № 1, представлявана от Георги Ангелов Порязов - председател, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1805 (хиляда осемстотин и пет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
58 Административно дело No 50/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ В.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1114/17.10.2007г., издаден от Дария Иванова Атанасова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-528/14.12.2007г. на изпълняващия правомощията на директор в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на В.И.В. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 1 938,80 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
59 Административно дело No 55/2008, V състав Други административни дела Н.Д.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д. ***, област Бургас, против решение № 391 от 14.12.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София при МФ, с което е оставена без уважение като неоснователна жалбата му против действие на публичен изпълнител при Регионална дирекция - гр.Бургас на АДВ, обективирано в разпореждане № 18673/2003/000002 от 6.11.2007г., с което в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 18673/2003г. по описа на същата дирекция е присъединена ИА "Автомобилна администрация" с вземането й в размер на 500 лв., установено с наказателно постановление № 02-001308/25.07.2007г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
60 Административно дело No 95/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ БГ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БГ инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 1А, против Ревизионен акт Ревизионен акт № 2800309/04.10.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-517/03.12.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "БГ инвест" ЕООД - гр.Ямбол, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юли 2006 год. и м.август 2006 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "БГ инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 1А, с Булстат 128611678, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 543 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
61 Административно дело No 99/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ АНТИКА 999 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Антика - 999" ЕООД гр.Ямбол, БУЛСТАТ 128505646, представлявано от Стойко Илиев Стойков - управител, против Ревизионен акт № 2800326 от 16.10.2007г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ямбол и потвърден изцяло с решение № РД -10-541/27.12.2007г. от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Антика - 999" ЕООД, БУЛСТАТ 128505646, представлявано от Стойко Илиев Стойков да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 7417 (седем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
62 Административно дело No 100/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ БАТРУМ РУМЯН БАЛЕВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 20.02.2009г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.


 
63 Административно дело No 105/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БУРИД ООД ТОДОР БАКАЛОВ,
АНДЕЗИТ ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ,
СМК МОНТАЖИ АД ДАНИ ЕДРЕВ,
ДИТЕКС ЕООД ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 19.01.2009г.
Отменя Заповед № 54/27.11.2007г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отхвърлени като недопустими жалбите на "Бурид" ООД гр.Бургас, "Андезит" ООД гр. Бургас, "СМК- Монтажи"АД гр.Бургас и "Дитекс" ЕООД гр. Бургас и е оставено в сила Разрешение за строеж № П- 55/ 16.04.2007г. за строеж:" Вътрешно преустройство на жилищна, офисно и търговска сграда в хотел и ажурна ограда по имотната граница с УПИ І", находящ се в УПИ VІІ-538, кв. 182 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас, с административен адрес : ул."Хан Крум" № 15а гр. Бургас.
Връща преписката на административния орган за изпълнение на указанията по прилагане на закона.
Осъжда РДНСК гр. Бургас да заплати на "Бурид" ООД гр.Бургас, "Андезит" ООД гр. Бургас, "СМК- Монтажи"АД гр.Бургас и "Дитекс" ЕООД гр. Бургас, направените разноски в размер на 820 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
64 Административно дело No 112/2008, XII състав Други административни дела А.В.С. ОБЩИНА КАМЕНО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 08.01.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 08.10.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.В.С. ***, област Бургас от гр. Обзор, ул. "Беласица" № 11, вх. № 94-А-06/16.01.2008 г. по описа на община Камено.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 112/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
65 Административно дело No 155/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕРМИКС ИНГ АД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 02.02.2009г.
Отхвърля жалбата на "ТЕРМИКС ИНГ" АД гр. Пловдив, представлявано от Иван Кирилов Георгиев против Решение БС № 42-10/15.12.2007г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас по оценка на въздействието върху околната среда, с което не е одобрено осъществяване на инвестиционно предложение:" Изграждане на вилни сгради за отдаване под наем в ПИ № 002016 в м. "четала", землище на с. Фазаново, община Царево", с възложител "Термикс Инг" АД..
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
66 Административно дело No 168/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЛ СТОМАНА ООД СИМЕОН ЗАРЕВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 09.12.2008г., в законна сила от 09.12.2008г.
Отхвърля предявената от "Ел стомана" ООД гр.София,ул.Хр.Смирненски №15 чрез управителя Симеон Зарев жалба против заповед №1036/14.12.2007 год.на кмета на Община Несебър с която се одобрява ПУП -ПРЗ за имот №576 кв.33 на с.Равда като неоснователна.Решението е необжалваемо и поради това окончателно.
 
67 Административно дело No 185/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 06.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №1668/23.10.2007г. издадена от временно изпълняващия длъжността кмет на Община Приморско, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е заповядано да бъде премахнат обект "временна постройка", представляваща имот с кадастрален № 58356.502.25.2, находяща се в гр.Приморско, местност "Пясъка".
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на ДП "Строителство и възстановяване" със съдебен адрес гр.София, общ.Красно село, бул."Цар Борис ІІІ"№54, представлявано от Христо Атанасов Механдов-главен директор, направените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.

 
68 Административно дело No 193/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ В.А.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 21.01.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 02001507/09.11.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 10/07.01.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас да заплати на В.А.Т., направените по делото разноски в размер на 1550 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
69 Административно дело No 194/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ МАРТОН ТОНИ БОЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 19.02.2009г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.


 
70 Административно дело No 195/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 16.02.2009г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на изричен отказ на кмета на Община Царево, обективиран в писмо №МЖ - 2871/03.01.2008г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
71 Административно дело No 211/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ДММ 55 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 11.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДММ-55" ООД - в ликвидация със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к/с "Младост" № 45, представлявано от ликвидатора Румен Ростиславов Ангелов против Ревизионен акт № 02-1121/05.09.2007г., издаден от Донка Йорданова Георгиева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-17/17.01.2008г., издадено от изпълняващия правомощията на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "ДММ-55" ООД - в ликвидация със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к/с "Младост" № 45, представлявано от ликвидатора Румен Ростиславов Ангелов да заплати на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 640,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
72 Административно дело No 221/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.М. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 28.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.М. с ЕГН ********** ***, ул. "Каваци" № 21 против заповед № ДК-02-БС-15/16.01.2008 година на началника на РДНСК - Бургас

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
73 Административно дело No 226/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Ботева консулт инженеринг" ЕООД гр.Бургас, БУЛСТАТ 812223563, представлявано от Татяна Иванова Ботева против РА № 02-00-1371/14.11.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-12/09.01.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Ботева консулт инженеринг" ЕООД гр.Бургас, представлявано от Татяна Иванова Ботева да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрис-консултско възнаграждение в размер на 2340 (две хиляди триста и четиридесет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
74 Административно дело No 227/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛМИ ООД ПЕТЪР ПЕТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "АЛМИ" ООД гр.Бургас, БУЛСТАТ 102729712, представлявано от Петър Василев П. против РА № 02-1545/12.11.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-18/17.01.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "АЛМИ" ООД гр.Бургас, представлявано от Петър Василев П. да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 827 (осемстотин двадесет и седем) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
75 Административно дело No 291/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ З.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 28.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.Д. с ЕГН ********** ***, против решение № 2/29.01.2008 година на териториалния директор на ТД - Бургас на НАП.


Решението е окончателно.


 
76 Административно дело No 307/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.С.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.12.2008г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007год.за определяне на обезщетение оп чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община Царевоза произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок пред Върховен административен съд на Република България.
 
77 Административно дело No 308/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В И В 2002 ООД ВЛАДИМИР СТОЕВ КАРАДЖОВ ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.12.2008г.
Отхвърля жалбата на Владимир Стоев Караджов, ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на равностоен УПИ като обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок пред Върховен административен съд на Република България.
 
78 Административно дело No 309/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К.,
П.В.М.
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ ХV в кв.80 с обща площ от 7 080 кв.м.,отреден за "ваканционно селище " като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
79 Административно дело No 310/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл. 16, ал.4 и ал. 5 от ЗУТ по отношение на УПИ V-015977 в кв.180 с площ от 4 759 кв.м. като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиранадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
80 Административно дело No 311/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от В.К.Н. като законен представител- баща на малолетния В.В.К. с дата 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
81 Административно дело No 312/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Церево по заявление от В.К.Н. с дата 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
82 Административно дело No 319/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ИНСТРОЙ ЕООД КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инстрой" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Лазур", бл. 88, вх. 3, ет. 7, представлявано от управителя Константин Димитров Чолаков срещу Ревизионен акт № 02001492/13.11.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-34/28.01.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната част.
ОСЪЖДА "Инстрой" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Лазур", бл. 88, вх. 3, ет. 7, представлявано от управителя Константин Димитров Чолаков да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 271, 39 лв. (хиляда двеста седемдесет и един лева и тридедет и девет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
83 Административно дело No 320/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 10712/10.12.2007 г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-44/01.02.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на "СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Александър Батенберг" № 1, БУЛСТАТ 103560699 сумата от 50 лв. (петдесет лева) разноски по водене на делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
84 Административно дело No 327/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Д. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 08.12.2008г.
Отхвърля жалбата на Н.Г.Д. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Димо Гочев против Заповед № 6/29.01.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 222 ал.1 т.6 и 7 ЗУТ е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения законов ред строеж : "Двуетажна масивна жилищна сграда с използваеми полуподземен и тавански етажи", намиращ се в УПИ ІХ в кв.17 по плана на с. Габър общ. Созопол, собственост на Ж.Д.Д. и Н.Г.Д..Наредено е прекъсване на ел. захранването и водоподаването към обекта.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
85 Административно дело No 328/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 09.02.2009г.
Отхвърля жалбата на И. *** против заповед №1054/14.12.2007 год.на Кмета на община Несебър с която се одобрява изменение на ПУП -ПРЗІ на град Обзор за кв.23 като се ситуира нов УПИ ХІХ-общински, с площ от 863 кв.м.и пешеходна алея от 180 кв.м. и новообразувания УПИ се отрежда "за жилищно строителство " и се определят устройствени показатели като неоснователна.Решението е необжалваемо и поради това окончателно.
 
86 Административно дело No 336/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Г.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 25.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Л. ***5 срещу Ревизионен акт № 02001383/15.11.2007 г. , издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която е определен дължим данък общ доход в размер на 2131,24 лв. за 2001 г. и в размер на 477,60 лв. за 2002 г. ведно със следващите се лихви. ОСЪЖДА С.Г.Л. ***5 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 304,98 лв. (триста и четири лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
87 Административно дело No 363/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.А.К.,
М.А.Я.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № 22/07.01.2008г. на кмета на Община Приморско, с която е одобрена промяна на Подробния устройствен план за регулация и застрояване /ПРЗ/ засягащ урегулиран поземлен имот № VІ-2, в кв.2 по плана на с.Писменово с цел делба и обособяване на две новообразувани УПИ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
88 Административно дело No 374/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КАЧАРА ЕООД ЖИВКА КАЧАРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Качара" ЕООД - гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.7, вх.Б, ап.7, представлявано от управителя Живка Байчева Качарова, против ревизионен акт № 2000288/14.11.2007г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-43/01.02.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, с който на "Качара" ЕООД - гр.Сливен е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 10 356,74 лв. и са начислени лихви за забава в общ размер 814,70 лв. за данъчните периоди 1.09.2006г.-30.09.2006г. и 1.10.2006г.-31.10.2006г.
ОСЪЖДА "Качара" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.7, вх.Б, ап.7, представлявано от управителя Живка Байчева Качарова, БУЛСТАТ 119654285, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, юрисконсултско възнаграждение в размер на 563 /петстотин шестдесет и три/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
89 Административно дело No 401/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ФЕД 2002 ЕООД ФЕДЯ ЧИЛИКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Фед 2002" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102822771 и с адрес - гр. Бургас, ул. "Васил Левски" № 28, представлявано от Федя Чиликов - управител, против ревизионен акт № 0201802/19.12.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-60/14.02.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА "Фед 2002" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102822771, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1113 (хиляда сто и тринадесет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
90 Административно дело No 403/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛФА ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД КОУЛМЪН АНТЪНИ РИЧАРД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 23.02.2009г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.ІІІ, м.ІV и м.VІ, м.ХІІ.2005 г., м.ІІ, м.V, м.VІ, м. Х, м.ХІ и м.ХІІ 2006 г., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, е установено допълнително задължение за данък върху добавената стойност в размер на 2 400,64 лв. и лихва за забава, за данъчен период м.ІХ.2005 год., и задължение за данък върху добавената стойност в размер на 1 629,86 лв. и лихва за забава, за данъчен период м.ІІІ.2006 год., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, е установено задължение за лихва за забава, за данъчен период м.ІІІ.2006 год., като ОПРЕДЕЛЯ дължимата лихва в размер на 6 359,36 лв., считано от 15.04.2006 год. до 31.08.2007 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас против Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която е установено допълнително задължение за данък върху добавената стойност в размер на 16 135,60 лв. и лихва в размер на 950,95 лв., за данъчен период м.ІІІ.2007 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП да заплати на "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, ул."Сливница" № 46 с Булстат 102910876, сумата от 2 833 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
91 Административно дело No 417/2008, VII състав Искове за обезщетение Ф.Е.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.Е.Х. ***, община Руен, област Бургаска против Заповед № 60/18.01.2008г., издадена от кмета на Община Руен, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното му правоотношение поради съкращаване на длъжността началник отдел "УТ и ОС" в Дирекция "СД, Е, ОП, СиП, УТ и ОС", считано от 21.01.2007г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
92 Административно дело No 426/2008, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.С.П.,
Ж.Г.П.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 402/22.02.2008 г. на кмета на община Бургас от Ж.Г.П. *** и Г.С.П. *** в качеството им на наследници на Петра Фотева П., бивш жител ***.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
93 Административно дело No 433/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СЕРГЕЙ МИЛАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 685/17.09.2007г. на кмета на Община Несебър.
ОСЪЖДА Кмета на община Несебър да заплати на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД, гр.София, бул."Цариградско шосе" представлявано от Сергей Миланов Миланов - Изпълнителен директор, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
94 Административно дело No 446/2008, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.И.Д.,
М.В.Т.,
В.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 21.01.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д., М.В.Т. и В.В.Д.-*** против Заповед № Z-198/21.03.2007 год. на кмета на община Созопол, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
95 Административно дело No 450/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ БАСКЮЛ-90-ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Цветан Иванов Димитров в качеството му на ЕТ "Баскюл-90-Цветан Димитров" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 020446234 и адрес - гр.Бургас, ж.к. "Славейков" бл. 23, вх. 1, ет. 7, против ревизионен акт № 0201601/28.11.2007 година /РА/ на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-28/24.01.2008 година на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Цветан Иванов Димитров в качеството му на ЕТ "Баскюл-90-Цветан Димитров" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 020446234 и адрес - гр.Бургас, ж.к. "Славейков" бл. 23, вх. 1, ет. 7, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 474 /четиристотин седемдесет и четири/ лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
96 Административно дело No 468/2008, XII състав Други административни дела К.А.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Я. *** срещу Решение № РК-743/29.01.2008 г. на началника на сектор "Пътна полиция" при ОДП - гр. Бургас, с което е постановен отказ за промяна на регистрацията на лек автомобил марка "Ауди", модел "А 6", рег. № Х0202АМ, с поставен от производителя идентификационен номер на рама WАUZZZ4BZYN092639, с испански регистрационен № M0064YX.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
97 Административно дело No 473/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 06.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. *** срещу Ревизионен акт № 02000309 от 07.01.2008г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Сливен, потвърден с Решение № РД-10-75/28.02.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Г.М.Г. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 615 лв.(шестотин и петнадесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд. 
98 Административно дело No 477/2008, XI състав Други административни дела ЕТ КРИСТОФ ХРИСТО ИВАНОВ БУРГАС ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 11.12.2008г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, формулиран в писмо № 70-К-190/07.03.2008 година на директора на териториална дирекция "Приморие" при община Бургас.
ВРЪЩА преписката на Община Бургас, директора на TД "Приморие", за произнасяне по заявление № 70-К-196/14.11.2007 година, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на Христо Иванов Калтъкчиев в качеството му на ЕТ "Кристоф- Христо Иванов" - гр. Бургас със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл.88, вх.1, ет.6 и ЕИК по БУЛСТАТ 030023866 направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
99 Административно дело No 480/2008, XII състав Други административни дела ЕТ КРИСТОФ ХРИСТО ИВАНОВ БУРГАС ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директора на ТД "Приморие" за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект, обективиран в писмо изх. № 70-К-197 от 07.03.2008 г.
ИЗПРАЩА административната преписка на директора на ТД "Приморие" при община Бургас за ново произнасяне по заявление на ЕТ "Кристоф-Христо Иванов" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Братя Миладинови", бл. 88, вх. 1, ет. 6, (вх. № 70-К-197/14.11.2007 г.) при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА община Бургас да заплати в полза на ЕТ "Кристоф-Христо Иванов" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Братя Миладинови", бл. 88, вх. 1, ет. 6 направените разноски по водене на делото в размер на 50 (петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
100 Административно дело No 486/2008, XII състав Други административни дела ЕТ СО ДИ 2005 АСЯ ГЕОРГИЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "СО ДИ 2005 - Ася Георгиева" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Македония" № 11, вх. А, ет. 4 срещу изричен отказ на директора на ТД "Приморие" за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект, обективиран в писмо изх. № 70-С-339 от 07.03.2008 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
101 Административно дело No 488/2008, X състав Други административни дела ЕТ МИХРАН 4 МИХРАН МИХРАНЯН ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Михран-4 - Михран Михранян", гр.Бургас, ул."Цар Симеон І" № 47, ет.4, представлявано от Михран Карник Михранян против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-М-226/07.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие" общ.Бургас
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
102 Административно дело No 490/2008, X състав Други административни дела ЕТ ЕКЗОТИК ЛЮБОМИР КОШНИЧАРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Любомир Райчев Кошничаров в качеството му на ЕТ"Екзотик - Любомир Кошничаров", гр.Бургас против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-Е-301/07.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие", община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
103 Административно дело No 493/2008, VII състав Други административни дела Р.Д.Т. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 23.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Р.Д.Т. ***, к/с "Меден рудник", ул. "Тодор Грудов" № 47 против заповед № 328/15.02.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас.
ОСЪЖДА Р.Д.Т. ***, к/с "Меден рудник", ул. "Тодор Грудов" № 47 да заплати по сметка на Административен съд - гр.Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева.

 
104 Административно дело No 495/2008, XI състав Други административни дела ЕТ РОЗ - РУСКА БОШЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 11.12.2008г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, формулиран в писмо с № 70-Р-94/10.03.2008 година на директора на териториална дирекция "Приморие" при община Бургас.
ВРЪЩА преписката на Община Бургас, директора на TД "Приморие", за произнасяне по заявление № 70-Р-94/19.11.2007 година, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на Руска Нанева Бошева в качеството й на ЕТ "РОЗ - Руска Бошева" - гр. Бургас със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", бл.11, вх.3, ет.3, ап. 33 и ЕИК по БУЛСТАТ 102908067 направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
105 Административно дело No 502/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ХИМЕКС 96 АД ИВАНКА ГОЛЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Химекс-96" АД гр.Бургас, БУЛСТАТ 102043058, представлявано от Иванка Костадинова Голева против РА № 02-00-1718/18.12.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-76/04.03.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Химекс-96" АД гр.Бургас, представлявано от Иванка Костадинова Голева да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 452 (четиристотин петдесет и два) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
106 Административно дело No 507/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 02-00-1848/07.01.2008 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-73/27.02.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на С.Х.К. *** сумата от 160 лв. (сто и шестдесет лева) разноски по водене на делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
107 Административно дело No 512/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЖУЛИАНА 2001КАЗАРЯН ХАСМИК ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, формулиран в писмо с № 91-00-63/18.03.2008 година на директора на териториална дирекция "Зора" при община Бургас.
ВРЪЩА преписката на Община Бургас, директора на териториална дирекция "Зора", за произнасяне по заявление № 70-00-81/12.11.2007 година, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на Хасмик Робертовна Казарян в качеството й на ЕТ "Джулиана - 2001 - Казарян Хасмик" - гр. Бургас със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл.406, вх.А, ет.2 и ЕИК по БУЛСТАТ 102734905 направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
108 Административно дело No 517/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДАРКО АД СОФИЯ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дарко" АД, рег.по ф.д.№ 21643/1991г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София район Лозенец, ул."Плачковица" № 9, ап.10 против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 26-00-1132/13.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие" община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
109 Административно дело No 530/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ЕТ ИГНАТОВА ДОНКА ИГНАТОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение (второ) от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова" - гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, общ.Несебър, за допълване на решение № 763/12.08.2008г. на Административен съд - град Бургас, постановено по адм. дело № 530/2008г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
110 Административно дело No 534/2008, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.М.С.,
К.К.Ц.,
Н.К.Ц.
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.02.2009г.
Отменя Заповед № РД- 01- 65/ 11.02.2008г. и Заповед № РД- 01- 64/ 11.02.2008г., на кмета на Община Царево, издадени на осн. §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с чл. 28 и сл. от ППЗСПЗЗ.
Осъжда Община гр. Царево да заплати на А.М.С. сума в размер на 500 лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.


 
111 Административно дело No 540/2008, X състав Други административни дела ИНВИЗИБЪЛ ООД ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инвизибъл" ООД, гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.71, вх.2, ет.5, ап.14, представлявано от управителя Валентин Николов Димитров против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-И-104/10.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие", община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
112 Административно дело No 542/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г.Д.,
Р.Т.С.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 05.02.2009г.
Отхвърля жалбата на А.Г.Д. и Р.Т.С. против Заповед № 4/31.01.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отхвърлени като недопустими жалбите им и е оставено в сила Разрешение за строеж № 160/ 13.11.2007г. за строеж:" Реконструкция и пристройка на жилищна сграда", находящ се в УПИ ХІ- 168, кв. 34 по плана на гр. Поморие.
Осъжда А.Г.Д. и Р.Т.С. да заплатят на Л.З.С., Я.И.Н. и Е.З.Н. сума в размер на 400 лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
113 Административно дело No 546/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КОЛОРАДО ООД РАДОСТИН ПИРЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Колорадо" ООД - гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.76, вх.5, ет.3, ап.11, представлявано от управителя Радостин Тончев Пирев, против ревизионен акт № 2602/16.01.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с решение № РД-10-109/12.03.2007г. на директора на Д"ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, в частта, относно определените на жалбоподателя данъчни задължения по ЗКПО в резултат на преобразуване на финансовия му резултат за отчетната 2004г., на основание чл.23, ал.2, т.10 от ЗКПО (отм.), с разходи в размер на 37 044,17 лв. по фактури, издадени от ЕТ "Дафи - Стоян Георгиев" - гр.Бургас.
ОСЪЖДА "Колорадо" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.76, вх.5, ет.3, ап.11, представлявано от управителя Радостин Тончев Пирев, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 495 /четиристотин деветдесет и пет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
114 Административно дело No 567/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕС ПИ АЙ 95 АД НАТАЛИЯ ПЕЙЧЕВА ВАСИЛЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ес Пи Ай - 95" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 103051264, представлявано от изпълнителния директор Наталия Пейчева В. против ревизионен акт № 02-00-1248/13.12.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-68/22.02.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
.ОСЪЖДА "Ес Пи Ай - 95" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 103051264, представлявано от изпълнителния директор Наталия Пейчева В., да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 2676 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
115 Административно дело No 568/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛПО ООД АПОСТОЛ АНДОНОВ БЛЕЦОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 05.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АЛПО" ООД гр. Сливен, представлявано от Апостол Андонов Блецов срещу РА № 2000325/08.01.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение № РД - 10-87/12.03.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, в която са определени данъчни задължения по ЗДДС - главница в размер на 396 563.36 лева за периода 01.01.2007 г. - 31.08.2007 г.
ИЗМЕНЯ РА № 2000325/08.01.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение № РД - 10-87/12.03.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, с която е определена лихва за забава за периода 01.01.2007 г. - 31.08.2007 г. в размер на 34 896.60 лева, като вместо нея определя лихва за забава за същия период в размер на 21 333.97 лева.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас заплати на "АЛПО" ООД гр. Сливен, представлявано от Апостол Андонов Блецов, направените по делото разноски в размер на 107,70 лева.
ОСЪЖДА "АЛПО" ООД - гр. Сливен да заплати на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас сума в размер на 1580 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
116 Административно дело No 571/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ЯМБОЛ КООП АД ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ямбол кооп" АД - гр.Ямбол, ул."Търговска" № 35, представлявано от Васил Атанасов Терзиев, против ревизионен акт № 2000304/11.01.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-95/19.03.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Ямбол кооп" АД - гр.Ямбол е начислен допълнително ДДС в размер на 200 540,00 лв. и лихви в размер на 150 855,99 лв. за данъчния период 1.03.2002г. - 31.03.2002г.
ОСЪЖДА "Ямбол кооп" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул."Търговска" № 35, представлявано от Васил Атанасов Терзиев и Иван Гочев Иванов, заедно и поотделно, ЕИК 128514389, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 368 /седем хиляди триста шестдесет и осем/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
117 Административно дело No 572/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРОДУКТ ПА МИ ЕООД ЙОРДАН НИКОЛОВ КОЛАРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 16.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПРОДУКТИ ПА-МИ" ООД, с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен с ЕИК по БУЛСТАТ 119652576, представлявано от Йордан Николов Коларов - управител срещу Ревизионен акт № 2000331/21.11.2007г. издаден от старши инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-24/18.01.2008г. на Веселина Аврамова - началник отдел "Управление на изпълнението" в Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "ПРОДУКТИ ПА-МИ" ООД, гр.Бургас, с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен с ЕИК по БУЛСТАТ 119652576, представлявано от Йордан Николов Коларов - управител да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 939,00 лв. (деветстотин тридесет и девет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
118 Административно дело No 607/2008, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 03.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.А. *** против заповед № 1082/28.03.2008 година на директора на областна дирекция "Полиция"- Бургас на МВР.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
119 Административно дело No 629/2008, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.К.К.,
С.К.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 20.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.К. и С.К. ***, против заповед № 258 от 1.04.2008г. на кмета на община Несебър в частта й, с която е одобрено решение на техническата служба при община Несебър от 20.03.2008г., касаещо имот пл. № 577 по кадастралния план на с.Равда, в м."Хендек тарла", землище на с.Равда, с площ 6 854 кв.м., попадащ в строителните граници на селото, с което е определена като застроена площ 3 932 кв.м. от цялата площ на имота.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
120 Административно дело No 637/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ БУЛ ТРЕЙД ООД КРАСИМИР ГАНЧЕВ ЛАЗАРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бултрейд" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Одрин" № 15, ап.14, представлявано от управителя Красимир Ганчев Лазаров против Ревизионен акт № 02-1957/11.02.2008г., издаден от Донка Георгиев - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас и потвърден с Решение № РД-10-113/04.04.2008г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Бултрейд" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Одрин" № 15, ап.14, представлявано от управителя Красимир Ганчев Лазаров да заплати на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 801,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
121 Административно дело No 638/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Ш.Е.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.Е.А. ***, ул. "Петрова нива" № 9 против заповед № 807/07.04.2008 година на кмета на Община Бургас.


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
122 Административно дело No 646/2008, VI състав Дела от административен характер по ЗДС ОБЩИНА ПРИМОРСКО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Община Приморско, представлявано от кмета Лиляна Димова, против Заповед №РД-0932/18.03.2008г. на Областния управител на област Бургас, с която е отменен Акта за частна общинска собственост №82/01.08.2002г. за неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №316 по кадастралния план на с.Китен, община Приморско, с площ 16 065 кв.м. и граници: изток - път, запад - имот №317, север - имот №318, юг - общинско място, като неоснователна.
ОСЪЖДА Община Приморско, представлявано от кмета Лиляна Димова да заплати на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №54, представлявано от Христо Атанасов Механдов, направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
123 Административно дело No 661/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ П.П.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.П.И., ЕГН: ********** със съдебен адрес за призоваване в гр.Бургас, ул."Сливница" № 2, вх.2, ет.3 за прогласяване нищожността на Ревизионен акт № 887/30.11.2007г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
124 Административно дело No 665/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.Г.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000398/15.02.2008 г. издаден от старши инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-119/08.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Бургас, при ЦУ на НАП, относно установените задължения на Е.Г.З. за Данък върху дохода по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 470,58 лв. и съответната лихва, като установява задължения за Данък върху дохода по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 302,00 лв. , както и съответните на тази сума лихви съгласно ЗЛДТДПДВ.ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Е.Г.З. *** направените по делото разноски в размер на 130,00 лв.(сто и тридесет лева). ОСЪЖДА Е.Г. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд..
 
125 Административно дело No 671/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 02.02.2009г.
На основание чл.159, т.8 от АПК
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против отказ, обективиран в писмо изх.№ 94-00-1424/20.03.2008г. на главен архитект на Община Приморско.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 671/2008г. по описа на Административен съд - Бургас, поради оттегляне на жалбата.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд.

 
126 Административно дело No 672/2008, X състав Други административни дела И.Д.Д. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 44380 С.БРАТОВО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 27.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д. *** против Заповед № 216 от 08.04.2008 г. на командира на поделение № 44380. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен Административен съд - Бургас.
 
127 Административно дело No 677/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.М.К. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от Г.М.К. с ЕГН: **********,*** срещу решение № 4/19.02.2008г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 677 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
128 Административно дело No 678/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНА БОРСА ООД ХРИСТО ПЕТРОВ НАНЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 16.01.2009г., в законна сила от 16.01.2009г.
ОТХВЪЛЯ жалбата на "Зърнена борса" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев, против Решение №5/26.03.2008 год. на директора на ТД на НАП - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 
129 Административно дело No 682/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.Е.,
И.Е.Н.,
Т.Е.Е.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 10.02.2009г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Е., И.Е.Н. и Т.Е.Е. против заповед № 2/21.01.2008 година на началника на РДНСК - Бургас.


Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
130 Административно дело No 686/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ В.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 26.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.П. ***, лично и в качеството му на ЕТ "Бург-ойл - В.П."***, против акт за прихващане или възстановяване № 801341/27.02.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с решение № РД-10-121/09.04.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП, с който му е възстановена сумата в размер на 14 900,10 лв., от които 9 776,13 лв. главница и 5 123,97 лв. лихва.
ОСЪЖДА В.Н.П. ***, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 638 /шестстотин тридесет и осем/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
131 Административно дело No 693/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.М. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. *** срещу Заповед № РД-14-444 от 20.12.2007г. на Заместник началника на ДНСК София.
ОСЪЖДА М.Г.М. *** да заплати в полза на ДНСК гр.София, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
132 Административно дело No 713/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.Д. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
Отхвърля жалбата на М.П.Д. против Заповед № 15/09.04.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която е отменено разрешение за строеж № 7-"З"/11.02.2008г., издадено от ТД"Зора" при Община Бургас в едно с одобрени на 11.01.2008г. инвестиционни проекти за строеж : "Преустройство на съществуващ магазин в павилион за кафе и хамбургери", находящ се в УПИ І-2761,2762, кв.15 по плана на с-к Братя Миладинови, административен адрес : гр. Бургас, ул. "Стара планина"№3, вх.Б .
Осъжда М.П.Д. *** направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
133 Административно дело No 717/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ БГ ТРЕЙДИНГ ЕООД НИКОЛАЙ ТЕХОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БГ трейдинг" ЕООД - гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" № 9, ет.4, ап.7, против Ревизионен акт № 02-00-1745/15.01.2008 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-101/24.03.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на "БГ трейдинг" ЕООД, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юни 2005 год. и м.юли 2005 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "БГ трейдинг" ЕООД - гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" № 9, ет.4, ап.7 , да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 447 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
134 Административно дело No 721/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЮНИ АД ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 15.01.2009г.
Отхвърля жалбата на "Дюни" АД против заповед №Z-402/08.4.2008 год.на кмета на община Созопол за отказ за изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ №000448-зелена територия , м."Света Агалина" в землището на град Созопол.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
135 Административно дело No 743/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.С.,
Д.С.С.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.С. и Д.С.С. *** срещу Заповед № ДК-02-БС-53/02.04.2008г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
136 Административно дело No 744/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ К.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 0201851/12.02.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-131/21.04.2008г. на изпълняващ правомощията на директор на дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, в частта, относно определените на К.Д.Б. ***, лично и за дейността му като ЕТ "Палма - КБ - К.Б."***, данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчния период 1.01.2004г.-31.12.2004г. - ДОД в размер на 949,83 лв. и лихва в размер на 354,58 лв., и за данъчния период 1.01.2006г.-31.12.2006г. - ДОД в размер на 1 079,24 лв. и лихва в размер на 120,54 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Б. ***, против частта от ревизионен акт № 0201851/12.02.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-131/21.04.2008г. на изпълняващ правомощията на директор на дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, относно определените на жалбоподателя, лично и за дейността му като ЕТ "Палма - КБ - К.Б."***, данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчния период 1.01.2002г.-31.12.2002г. - ДОД в размер на 3 030,03 лв. и лихва в размер на 1 914,48 лв., и за данъчния период 1.01.2003г.-31.12.2003г. - ДОД в размер на 3 878,11 лв. и лихва в размер на 1 938,82 лв.
ОСЪЖДА К.Д.Б. ***, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 555 /петстотин петдесет и пет/ лева.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите да заплати от бюджета си на К.Д.Б. ***, съдебни разноски в размер на 255 /двеста петдесет и пет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
137 Административно дело No 747/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ СВ ИНВЕСТ ЕООД СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "С В Инвест" ЕООД гр. Бургас, представлявано от Стоян Златанов Вакафов срещу Ревизионен акт № 02001838/15.02.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 130/17.04.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА "С В Инвест" ЕООД гр. Бургас, представлявано от Стоян Златанов Вакафов да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас сума в размер на 1016,48лв., представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
138 Административно дело No 755/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Ж.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. *** против Ревизионен акт № 2800495/14.02.2008г., издаден от Мария Иванова Чилова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Ямбол и потвърден с Решение № РД-10-132/23.04.2008г. на изпълняващия правомощията на директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА С.Ж.А. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1018,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
139 Административно дело No 760/2008, X състав Други административни дела ПФК ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС АД,
ПФК ЧЕРНОМОРЕЦ АД БУРГАС
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивайло Дражев - представляващ ПФК "Черноморец Бургас" АД, рег.по ф.д.№ 2216/2006г. на БОС и ПФК "Черноморец" АД, рег.по ф.д.№ 1661/2000г. на БОС срещу Акт за частна общинска собственост № 4720/30.07.2007г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 760 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
140 Административно дело No 771/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВИТАТУР ИНВЕСТ АД МИЛКО МИЛКОВ,
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ,
ПОНС ХОЛДИНГ АД
ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Л.В.А.  Определение от 21.01.2009г.
СЪЕДИНАВА за общо разглеждане и решаване адм.дело №771/2008г. и адм.дело №238/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм.дело №238/2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д№771/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

 
141 Административно дело No 772/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Е.И.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.Х. против Заповед № 253/ 23.04.2008г., издадена от Зам.Кмета на Община Несебър.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
142 Административно дело No 776/2008, VII състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 25.02.2009г.
.
 
143 Административно дело No 779/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВИКИ 90 ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата на на ЕТ" Вики- 90- Златко Зелеников"" с. Равда, общ.Несебър, представлявано от Златко Иванов Зелеников, против Заповед № РД- 14- 243/09.04.2008г. на Зам. Началника на ДНСК гр. София, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж : "Масивна тоалетна №4, изпълнен на територията на морски плаж пред хотелски комплекс Есмералда НДК с. Равда, общ. Несебър".
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
144 Административно дело No 789/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АПИА ПЛЮС ЕООД ИВАН ХРИСТОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Апиа плюс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Стара планина" № 21, ет. 3, ап. 4 срещу Заповед № 1095/30.04.2008 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на 10 броя дървени навеси, собственост на "Апиа плюс" ЕООД, находящи се в УПИ ІІ-101 по плана на Промишлена зона "Север", гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.

 
145 Административно дело No 790/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД ДИР. К. МАРКОВ ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-233/15.04.2008 год. на кмета на община Царево, с която е наредено да бъде премахнат обект, описан като жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ, кв.18 по плана на гр.Ахтопол, община Царево, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА община Царево да заплати на "Студентски столове и общежития" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район "Студентски", ж.к. "Студентски град" бл.5, с Булстат 831917453, сумато от 150 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
146 Административно дело No 792/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.А.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 08.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 792/2008 г. по описа на Административен съд Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 дневен срок, който за жалбоподателя и ответника тече от днес, а за всички заинтересовани страни от датата на съобщаването, пред ВАС на РБългария.

 
147 Административно дело No 800/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕМ ПИ ДИ ООД ЗЛАТКО ИВАНОВ БОЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата на " Ем Пи Ди" гр. Несебър, представлявано от Златко Иванов Боев, против Заповед № РД- 14- 249/09.04.2008г. на Зам. Началника на ДНСК гр. София, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж : "Масивна сграда- ЗОХ, изпълнен на територията на морски плаж "Равда"- централен в землището на с. Равда, общ. Несебър".
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
148 Административно дело No 810/2008, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.А.А.,
Н.А.К.,
Б.А.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на кмета на община Созопол за издаване на удостоверение и скица по 13, ал. 4 от ППЗСПЗЗ по молба, вх. № 94-Т-292/1/14.03.2008 г. на Н.А.А. ***, област Варна, Н.А.К. ***4 и Б.А. ***.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Созопол за провеждане на производството по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ по молба, вх. № 94-Т-292/1/14.03.2008 г. на Н.А.А. ***, област Варна, Н.А.К. ***4 и Б.А. ***.
ОСЪЖДА община Созопол да заплати направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 170 (сто и седемдесет) лева в полза на Н.А.А. ***, област Варна и Б.А. *** и направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 160 (сто и шестдесет) лева в полза на Н.А.К. ***4.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
149 Административно дело No 813/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.Р. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-14-244 от 9.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Масивна сграда № 5", изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Равда - ХТИ", с.Равда, землище на гр.Несебър, общ.Несебър.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
150 Административно дело No 820/2008, XII състав Искове за обезщетение И.Р.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 19.02.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 19.11.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Р.П. *** да бъде задължен кмета на община Царево да възложи извършването на оценка и определи парично обезщетение по пазарни цени на отнети 464 кв. м от поземлен имот № 2196, в кв. 176, местност "Белият бряг" по плана на гр. Царево.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за възстановяване на срока за обжалване на писмо, изх. № МЖ01-109/01.02.2006 г. на кмета на община Царево.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на И.Р.П. ***, предявен срещу община Царево за вреди в размер на един лев по чл. 1 от ЗОДОВ, причинени от бездействие на кмета на община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 820/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
151 Административно дело No 832/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИРИДА 71 ООД НАДЯ ИВАНОВА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 27.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Ирида 71" ООД, със седалище и адрес на
управление гр.София, ул."Краище", бл.25, вх.Б, ап.21 против Заповед №
РД-14-300/10.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като
НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 832/08 год. по описа на
Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба
пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
152 Административно дело No 836/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"ЕКСПРЕС В.Г. - Васил Гогов" гр.София, рег. по ф.д.№ 4368/1990г. по описа на СГС, представлявано от Васил Петков Гогов срещу Заповед № РД-14-282/09.04.2008г. на Заместник началника на ДНСК гр.София.
ОСЪЖДА ЕТ"ЕКСПРЕС В.Г. - Васил Гогов" гр.София, рег. По ф.д.№ 4368/1990г. по описа на СГС, представлявано от Васил Петков Гогов да заплати в полза на ДНСК гр.София, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
153 Административно дело No 837/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
Отменя Заповед № РД- 14- 283/09.04.2008г. на Зам. Началника на ДНСК гр. София, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж : "Заведение за обществено хранене, изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Бутамята", землището на с. Синеморец, Община Царево".
Осъжда ДНСК гр. София да заплати на ЕТ" ЕКСПРЕС- В.Г.- Васил Гогов" гр. София, представляван от Васил Петров Гогов, направените по делото разноски в размер на 750 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
154 Административно дело No 847/2008, IV състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМ. ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г.
Отхвърля жалбата на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив против отказ на Началника на СГКК гр.Бургас за извършване на изменение на КККР за землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 00878.107.417 и 00878.107.13, обективиран в писмо изх.№ 02- 10- 11207/07.05.2008г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
155 Административно дело No 852/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 18.02.2009г.
.
 
156 Административно дело No 858/2008, IX състав Други административни дела Х.Й.Х. РПУ - НЕСЕБЪР,
ОДП БУРГАС
Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 05.02.2009г.
ОБЯВЯВА наложената от длъжностното лице полицай - служител в РПУ - Несебър, принудителна административна мярка "преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач" - лек автомобил марка "Шевролет авео", с рег. № СН 32 32 СА, наложена на 24.05.2008 год. в гр.Несебър, по отношение на Х.Й.Х. ***, за НИЩОЖНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
157 Административно дело No 860/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ МИТЕКСИМ ЕООД СТЕФАН БОРИСОВ СКОЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Митексим" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Славянска" № 13, представлявано от управителя Стефан Борисов Скочев срещу Ревизионен акт № 1870/01.04.2008 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-146/14.05.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната част.
ОСЪЖДА "Митексим" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Славянска" № 13, представлявано от управителя Стефан Борисов Скочев да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 479,26 лв. лв. (четиристотин седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
158 Административно дело No 867/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Т. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-338/16.04.2008г. на зам.началника ДНСК-София, с която е наредено на П.Г.Т. да бъде премахнат незаконен строеж "Масивна сграда" (под № 37 по съставената от Община Бургас схема на извършеното незаконно строителство в района на бетонов път-нефтобаза), изпълнен от жалбоподателя, попадащ в поземлен имот №2, масив №9 от картата на възстановената собственост на кв.Крайморие, лесопарк "Росенец", местността "Ченгене скеле" в землището на гр.Бургас, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА ДНСК-София да заплати на П.Г.Т. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 110 (сто и десет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
159 Административно дело No 868/2008, VII състав Дела по КСО и ЗСП М.П.П.,
Г.Д.Т.,
Б.К.П.
ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
.
 
160 Административно дело No 872/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Б.,
Б.А.Б.,
А.А.Б.,
Р.А.Б.,
С.А.Р.
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.Б., А.А.Б., Р.А.Б. и С.А.Р. против заповед № РД-14-121 от 14.04.2005г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж "Двуетажна монолитна сграда" (№ 19 по съставената от община Бургас схема на строежите, извършени в района на "Параклиса"), извършен от А. Тодоров Б. в терен -ДГФ, отдел 235, в местността "Ченгене скеле", в землището на гр.Бургас.
ОСЪЖДА Б.А.Б. ***, А.А.Б. ***, Р.А.Б. *** и С.А. ***, да заплатят на ДНСК- гр.София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
161 Административно дело No 887/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.И. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 02.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 12.11.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.Г.И. *** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД- 16-582/03.06.2008 г. на кмета на община Поморие. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.И. ***, вх. № 94-Г-28/24.03.2008 г. по описа на община Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 887/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
162 Административно дело No 888/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.К. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 01.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.С.К.,***, к-с Изгрев, бл. 24, вх. В, ет. 3, ап. 6, подадена чрез пълномощника му адв. Г., против решение № 1201/12.05.2008 г. на кмета на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 888/2008 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС на РБългария.

 
163 Административно дело No 891/2008, XI състав Други административни дела Е.Б.И.,
М.Р.И.
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Р.И. против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА по отношение на М.Р.И. адм.д. № 891/2008 година.
Решението, в тази си част, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Б.И. против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.

Решението, в тази част, подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението от страните,.

 
164 Административно дело No 895/2008, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Й.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 26.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Й.И. *** против решение № РК-1056/11.02.2008 година на началник сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция "Полиция" - гр. Бургас.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
165 Административно дело No 905/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЛОРАНС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА,
ЕТ ФЛОРАНС МАРИЯ ХРИСТОВА
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.5 АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.01.2009г.
Отменя определение от 19.11.2008г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от "ФЛОРАНС"ЕООД,чрез управителя Мария Христова Димитрова против отказ за издаване на разрешение за поставяне по чл. 57 ЗУТ, постановен с решение по заявление № 70-Ф-98/18.12.2007г.- Протокол №2/19.02.2008г. на Комисията по чл.5 ал.2 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 905 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 922/2008, XIII състав Наказателни касационни производства СКАТ ООД БУРГАС ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ - СОФИЯ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 285 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 340 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
167 Административно дело No 928/2008, XII състав Други административни дела А.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 20.02.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на директора на Областна дирекция "Земеделие"-гр. Бургас, изх. № 485/29.05.2008 г. да разгледа по същество молба, вх. № 485/22.03.2006 г. на А. Славков С. *** за закупуване на стопански двор в с. Рудник, община Бургас.
ИЗПРАЩА административната преписка на министъра на земеделието и храните за разглеждане на молба, вх. № 485/22.03.2006 г. на А. Славков С. *** за закупуване на стопански двор в с. Рудник, община Бургас при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
168 Административно дело No 938/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТУИ БЪЛГАРИЯ ООД ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ И ДОРОТЕЯ МАНЕВА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТУИ България" ООД, гр.Варна, ул."Първа" № 22, представлявано от управителите Валентин Бориславов Йосифов и Доротея Кънчева Манева срещу заповед № РД-14-286/09.04.2008г. на Заместник началника на ДНСК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 938 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
169 Административно дело No 943/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТУИ БЪЛГАРИЯ ООД ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ И ДОРОТЕЯ МАНЕВА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в съдебно заседание на 10.11.2008г. по адм.д.№943/2008г. на Административен съд гр.Бургас, с което "ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО".
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата "ТУИ България"ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."Първа" №22, представлявано от Валентин Йосифов и Доротея Манева - управители против Заповед №РД-14-287/09.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Техническа инфраструктура-елпроводи, водопроводи, канали за поставяемите обекти по одобрена схема", изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж къмпинг "Нестинарка" в землището на гр.Царево, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 943/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
170 Административно дело No 951/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНКЕ ЕООД ДУПНИЦА ИВАН ХРИСТОВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 19.01.2009г.
Отхвърля жалбата на "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов против Заповед № 20/09.05.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която е отхвърлена жалбата на "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов против разрешение за строеж № 78/24.02.2005г. за "Преустройство на съществуващ магазин в стаи за отдаване под наем" в УПИ І- 923 кв.73 по плана на гр. Созопол, издадено на името на К.Г.М. и последното е оставено в сила.
Осъжда "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов да заплати на РДНСК гр. Бургас, направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Осъжда "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов да заплати на М.Х.М., направените по делото разноски в размер на 300 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
171 Административно дело No 955/2008, VI състав Други административни дела К.Б.Д.,
В.А.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ оспорените разпоредби от Наредба №1 на Общински съвет Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движението на територията на Община Несебър, приети с решение №241 от 29.05.2008г. Общинския съвет Несебър:
- нормата на чл.34, ал.4 от наредбата "забранява се разполагането на палатки и/или каравани извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т.2.8 от Приложение №1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведение за хранене и развлечения"
- нормата на чл.34, ал.5 от наредбата "при констатиране на нарушения по ал.4 на нарушителите се налага наказание "глоба" в размер от 500лв. до 5000лв.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългария.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

 
172 Административно дело No 959/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 27.02.2009г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
173 Административно дело No 960/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.В. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.П.В. ЕГН **********,*** против Заповед №РД-14-401/29.04.2008г. на зам.началника ДНСК-София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна масивна сграда в строеж", изпълнен от жалбоподателят, попадащ в ПИ, представляващ отдел 236"а" и 236"1" от Държавен горски фонд, в м."Ченгене скеле", землището на гр.Бургас, като неоснователна.
ОСЪЖДА К.П.В. ЕГН **********,*** да заплати на ДНСК-София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
174 Административно дело No 975/2008, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.М.,
З.К.Б.,
К.К.М.,
И.Н.С.,
И.К.М.,
М.Б.Б.,
К.Б.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 08.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.К.М., З.К.Б., Констанин К.М., И.Н.С., И.К.М., М.Б.Б. и К.Б.Б. ***, с посочен адрес за призоваване: гр.Бургас, ул."Александровска" № 59, против Община Бургас със седалище и адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" № 26, представлявана от кмета Димитър Николов, с правно основание чл.203 и сл. от АПК, във връзка с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с цена на иска 349 000 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 975/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас, по подадената искова молба против община Бургас, като недопустима.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на ВАС на РБългария в седмодневен срок считано от днес за представляваните в днешно съдебно заседание страни, и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се в днешно съдебно заседание страни.

 
175 Административно дело No 987/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП И.И.И. РПУ - НЕСЕБЪР Докладчик: Л.В.А.  Определение от 03.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И. *** против разпореждане на полцейски орган от 18.06.2008г., издадено от Милен Лефтеров Георгиев - старши полицай при РПУ Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 987/08г. по описа на Административен съд Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
176 Административно наказателно дело (К) No 997/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИВЕЛИ ООД СМОЛЯН ЗДРАВКО КИРИЛОВ ПАШОВ ДИРЕКТОР НА РД ПРИ КЗП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70 от 12.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 382 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
177 Административно дело No 999/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КРИСМАР НИКОЛА СТАВРЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 03.12.2008г.
Отхвърля жалбата на ЕТ" КРИСМАР- НИКОЛА СТАВРЕВ" гр.Бургас, представляван от Никола Ставрев Ставрев против Заповед № 1513/11.06.2008г. на Зам.Кмета на община Бургас, с която на осн. чл. 57а ал.1 ЗУТ , е разпоредено премахване на преместваем обект- търговска зала и склад пред кафе- аперитив "Липа", разположени на тротоара на ул."Цар Петър"/ "Цар Асен" / и "Фердинандова", и заповядано изключване на захранването с ток и вода.
Осъжда ЕТ" КРИСМАР- НИКОЛА СТАВРЕВ" гр.Бургас, представляван от Никола Ставрев Ставрев да заплати на Община Бургас направени по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
178 Административно дело No 1019/2008, XII състав Други административни дела УСПЕХ 2005 ООД ЛОЛА ДИНАРОВНА КАСИМОВА-ЯВУЗ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖ.ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 51/16.06.2008 г. на директора на Държавно горско стопанство-Ново Паничарево в частта й, в която е постановено анулиране на Разрешително от 03.10.2005 г. за извършване на жижни за изготвяне на дървени въглища в отдел 201 "1", местност "Загорчев лък", землището на с. Ясна поляна, община Приморско с инвеститор "Успех 2005" ООД.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
179 Административно дело No 1022/2008, XII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ИЛИЯ Т. БАТЛЕВ ГЛ. ПОЛИЦАЙ ПРИ ВТОРО РПУ БУРГАС ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Илия Тодоров Батлев, държавен служител категория "Д", главен полицай, младши разузнавач в група "Славейков" към сектор "Криминална полиция" на ІІ РПУ-гр. Бургас при ОДП-гр. Бургас срещу Заповед № З-2228/18.06.2008 г. на заместник директора на ОДП-гр. Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за дисциплинарно нарушение по чл. 224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
180 Административно дело No 1028/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.П.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 0202049/31.03.2008г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 162/05.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта с която са определени задължения за внасяне по ДДС и лихви за тях за периода 01.07.2002г.- 31.07.2002г. и 01.11.2002г.- 30.11.2002г.
ИЗМЕНЯ РА № 0202049/31.03.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 162/05.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, с която са определени задължения за внасяне за ревизираните периоди : главница ДОО- 6 030,51лв., лихва за ДОО- 5 014,51; главница за ЗО- 1 037,89, лихва за ЗО- 498,29; главница за ДЗПО-УнПФ- 312,25, лихва за ДЗПО-УнПФ- 206,24; главница за фонд "ГВРСНР"- 2,83 и лихва за фонд "ГВРСНР"- 0,54 лв., като вместо тях определя задължения за внасяне за ревизираните периоди : главница ДОО- 2 878,043., лихва за ДОО- 1 813,26; главница за ЗО- 513,49, лихва за ЗО- 217,41; главница за ДЗПО-УнПФ- 200,09, лихва за ДЗПО-УнПФ- 128,26; главница за фонд "ГВРСНР"- 21,09 и лихва за фонд "ГВРСНР"- 12,04 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас заплати на Д.П.К. *** сума в размер на 1 070 лева, направени по делото разноски.
ОСЪЖДА Д.П.К. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас сума в размер на 150 лева, направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
181 Административно дело No 1030/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ П.И.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Г. *** срещу Решение № РД-10-173/13.06.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
182 Административно дело No 1032/2008, VI състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 98/13.06.2008г. на Общински съвет Царево, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.58, чл.60 и чл.69 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Царево е открита процедура на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ №00878.501.597 по кадастралната карта на гр.Ахтопол с площ от 3628 кв.м, с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, при граници: имоти №00878.501.509, №00878.501.508, №00878.501.596, №00878.501.501 (бивш УПИ ІІ в кв.98 по плана на гр.Ахтопол), и за който имот е съставен АОС № 307/10.03.2003г., определена е началната цена в размер на 435 360лв. без ДДС и начина на плащане.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
183 Административно дело No 1033/2008, VII състав Други административни дела И.М.Т. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.М.Т. ***, к/с "Славейков", бл.61, вх.1, ап.24 против заповед № 1070/30.04.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 172/472 кв.м. ид. части от поземлен имот с пл.№ 348, целият с площ от 472 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Бургас, к/с "Меден рудник", местността "Изворите" при граници на имота: север - имот № 119.472; изток - път; юг - имот № 119.350; запад - имот с пл.№ 119.349 в размер на 4 800 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
184 Административно дело No 1038/2008, IX състав Искове за обезщетение С.Г.К. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на С.Г.К. *** против Министерство на вътрешните работи, за заплащане на обезщетения за претърпени имуществени вреди в размер на 2 000 лв. и неимуществени вреди в размер на 20 000 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
185 Административно дело No 1044/2008, IV състав Други административни дела А.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Z- 526/ 29.04.2008г. на Кмета на Община Созопол, в частта с която е утвърдена цена за новообразуван имот № 134.190 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 землище на с. Крушевец, общ. Созопол с площ 751 кв.м. в размер на 10 589 лева., като вместо това определя цена за новообразуван имот № 134.190 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 землище на с. Крушевец, общ. Созопол с площ 751 кв.м. в размер на 127 лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.

 
186 Административно дело No 1045/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП ДИ ЙОР 2 ЕООД ДИМО АНДРЕЕВ СТАМАТОВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ди Йор - 2" ЕООД гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.37, вх.3, представлявано от управителя Димо Андреев Стаматов срещу решение № 32/16.06.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1617 от 07.05.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
187 Административно дело No 1047/2008, XI състав Други административни дела РОСЕН ВАСИЛЕВ, ИЗП.ДИРЕКТОР НА БФ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на директора на Регионалната инспекция по околната следа и водите - гр. Бургас по заявление с за достъп до обществена информация вх. № 3429/19.05.2008 година по описа на РИОСВ - Бургас.
ВРЪЩА преписката на директора на Регионалната инспекция по околната следа и водите - гр. Бургас за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, пред ВАС.

 
188 Административно дело No 1053/2008, VII състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
.
 
189 Административно наказателно дело (К) No 1057/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС С.Г.К.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС
Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.12.2008г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно - наказателното производство по административно - наказателна преписка № 18 275/ 2007 година по описа на сектор ПП-КАТ при ОДП - Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18 275/ 17.12.2007 година на началник група в сектор ПП-КАТ при ОДП - Бургас.

Решението не подлежи на обжалване.

 
190 Административно дело No 1074/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС МАЛКО ТЪРНОВО МАРИН ПАДИНКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 04.02.2009г.
оставя без разглеждане жалбата на Марин Желязков Падинков против решение Решение № 73 от Протокол № 9/04.07.2008 година на Общински съвет - Малко Търново. Прекратява производството по адм.д. № 1074/2008 година. Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
191 Административно дело No 1080/2008, VII състав Други административни дела ЕТ НАНЬО 91 СТОЯН АТАНАСОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ "Наньо-91-Стоян Атанасов" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Зорница", бл.37, вх.А, ет.6, ап.18 против заповед № 1345/27.05.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на временен обект - павилион за конфекция, разположен върху уличното платно на ул."Любен Каравелов" и "Александровска".
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
192 Административно дело No 1082/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕМИЛ ПЕТКОВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Емил Петков" с адрес в гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл.33, вх.1, ет.8, п.к.22, против Заповед № ДК-02-БС 59/30.04.2008 год. на Началник на РДНСК Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
193 Административно дело No 1091/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Г.Д. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № Z-94-00-164/08.07.2008г., издадена от кмета на община Созопол.
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на Л.Г.Д. ***, к/с "Братя Миладинови", бл.17, ет.9 съдебно-деловодни разноски в размер на 215 (двеста и петнадесет) лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
194 Административно дело No 1098/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ РАЙКО КАЛУДОВ, ПРЕДСТ. ОТ РАЙКО НИКОЛОВ КАЛУДОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 17.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ"Райко Калудов" гр.Бургас, представляван от Райко Николов Калудов против заповед № 1612/20.06.2008г. на зам.кмета на община Бургас, с която на осн. чл.195 ал.5 ЗУТ във вр. с §17, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено на жалбоподателят да премахне на временен обект за продажба на месо и местни произведения, разположен на тротоара в гр.Бургас, на ул."Одрин" до ЦДГ-2, к-с "Братя Миладинови".
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.

 
195 Административно дело No 1099/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТЕКО-С.Х.К.-СТЕФАН ХРИСТОВ КОСТОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Стеко - С. Х. К. - Стефан Христов Костов" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Александровска" № 147, вх. В, ет. 1 срещу Заповед № 1613 от 20.06.2008 г. на заместник кмета на община Бургас.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
196 Административно дело No 1100/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 27.02.2009г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
197 Административно дело No 1104/2008, IX състав Други административни дела Г.С.Н.,
С.С.Н.
РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ Докладчик: П.Е.С.  Определение от 06.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.дело № 1104/08г. по описа на Административен съд -Бургас.ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Г.С.Н. и С.С.Н.,*** против Заповед № РД-162/04.07.2008г. на Ректор на Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-гр.Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 1104/2008г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
198 Административно дело No 1105/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ПЪЛДИНСТРОЙ ЕООД АТЧЕ ЗЕЙНИЛ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 280000501/09.04.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД - 10- 173/13.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в частта , с която са определени данъчни задължения на "Пълдинстрой" ЕООД гр. Ямбол, представлявано от Атче Смаил Зейнил за периода 1.11.2007г.- 31.11.2007г. в размер на 152 209,11 лв. и лихви 6348,15 лева.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Пълдинстрой" ЕООД гр. Ямбол, представлявано от Атче Смаил Зейнил срещу Ревизионен акт № 280000501/09.04.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД - 10- 173/13.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в останалата част.
ОСЪЖДА "Пълдинстрой" ЕООД гр. Ямбол, представлявано от Атче Смаил Зейнил ДА ЗАПЛАТИ НА "ОУИ" ГР. Бургас, направените по делото разноски в размер на 1 906 лева
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1113/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение (второ) от 03.12.2008г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 997 от 07.11.2008 г. постановено по кнах.д. № 1113/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас , като в диспозитива на решението нахд. № 108/2008 г. се замени с нахд № 76/2008г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
200 Административно дело No 1120/2008, V състав Дела по ЗОСОИ Р.П.Н.,
Н.Д.Н.,
П.Г.Л.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИН.ЦЕНТЪР БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.Н., Н.Д.Н. и П.Г.Л.,***, против решение № РД-08-02 от 30.06.2008г. на областен управител на област Бургас, с което им е отказано правото на обезщетение с компенсаторни записи за недвижим имот: апартамент в гр.Бургас, ул."Свобода" № 2а /бивша ул."Вълча вода" № 2/, състоящ се от три стаи, кухня, килер, антре, баня и тоалетна, заедно с прилежащото избено помещение от 15 куб. м. обем, заедно с 26.67 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
201 Административно дело No 1121/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП ЕТ СТО ДЕСПИНА АПОСТОЛОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"СТО-Деспина Апостолова" с ЕИК 812047816, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к-с "Зорница" бл.18, ет.17 срещу Решение № 41/01.07.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1752 от 26.05.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
202 Административно дело No 1125/2008, IV състав Други административни дела НЕС БУРГАС ООД СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.02.2009г.
Отменя определение от 14.01.2008г. , с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалбата на " НЕС- БУРГАС"ООД гр.Бургас, представлявано от Стоян Георгиев Иванов против частичен отказ за поставяне на временни преместваеми обекти, обективиран с разрешения № 000151; 000152; 000132 и 000133/ 16.06.2008г. на Директора на ТД"Приморие"към Община Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 1125/2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 7 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
203 Административно дело No 1127/2008, VI състав Други административни дела А.Н.М. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.Н.М. ЕГН **********,*** против Решение №1742/02.07.2008г. на кмета на Община Бургас, с което е отхвърлена жалбата й против протоколно решение №1/30.01.2008г. на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища при Община Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
204 Административно дело No 1133/2008, IV състав Други административни дела ДЪБРАВА ЕАД ДИМИТЪР ЯНЧЕВ САРОВ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ БУРГАС МИШО ЖЕКОВ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1133/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни пред Върховен административен съд.

 
205 Административно дело No 1140/2008, VII състав Дела от административен характер по ОДП И.Г.П. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
.
 
206 Административно дело No 1148/2008, X състав Други административни дела М.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С. *** против мълчалив отказ на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР - Бургас, за отразяване на промяна в собствеността на лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег.№ А 4924 КМ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
207 Административно дело No 1149/2008, IV състав Дела по КСО и ЗСП М.Р.Й. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 15.12.2008г.
Отхвърля жалбата на М.Р.Й. против Решение № 41/ 08.07.2008г., издадено от Директора на РУ "СО" гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 560417/16.05.2008г. на ръководител "ПО" при РУ"СО" гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
208 Административно дело No 1153/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП П.Щ.С. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР рег. №ЗК-85/26.06.2008г., издадена от началник на Сектор "Пътна полиция" при ОДП - гр.Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 6 месеца.
ОСЪЖДА ОДМВР - гр.Бургас да заплати на П.Щ.С. ***, к-с "Лазур" бл.13, ет.14, ап.79 направените по делото разноски в размер на 210 (двеста и десет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 1155/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ПИРИНТУРИСТ 2002 ЕООД Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 06.11.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Регионална дирекция-гр. Бургас на Комисията за защита на потребителите срещу Решение № 72 от 13.05.2008 г. постановено по нахд № 393/2007 г. по описа на Несебърския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело № 1155/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
210 Административно дело No 1159/2008, VII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.Д.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 02.02.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед № 892/25.06.2008г., издадена от кмета на Община Созопол в частта, в която е одобрена оценката на недвижим имот, находящ се землището на с.Черноморец, Община Созопол, местността "Митков мост" с № 21 по плана на новообразуваните имоти с площ от 518 кв.м. при граници: изток - път № 904; запад - имот № 23; север - имот № 137; юг - имот № 124 и № 161 като я изменя от 38 844 (тридесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири) лева на 323 (триста двадесет и три) лева.
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на Д.Д.Н. ***, к/с "Славейков", бл.59, вх.2, ет.3 съдебно-деловодни разноски в размер на 407 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 1162/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС Ф.П.П. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/25.06.2008 година по НАХД № 193/2007 година на Районен съд - гр. Несебър.

Решението е окончателно.


 
212 Административно дело No 1166/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 15.01.2009г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№70-Д-72/17.05.2008 г.отказ на гл.архитект на община Бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.№021038 в масив 21,местността "Суват дере",землището на с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас,ул."Димитър Благоев" №52,поради липса на компетентност и ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Бургас за произнасяне съгласно дадените указания. Решението е окончателно.
 
213 Административно дело No 1167/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 15.01.2009г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№70-Д-71/17.05.2008 г.отказ на гл.архитект на община бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.№021015 в масив 21,местността "До село",землище с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас,ул."Димитър Благоев" №52,поради липса на компетентност и ИЗПРАЩА преписката на кмета на община бургас за произнасяне съгласно дадените указания.Решението е окончателно.
 
214 Административно дело No 1170/2008, IV състав Други административни дела Р.А.Х. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 АЛ.1 НУРУРОЖ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 08.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Х. против протоколно решение №1/ 30.01.2008г. на комисията по чл. 6 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища / НУРУРОЖ/ при Община Бургас, потвърдено с Решение № 1739/ 02.07.2008г., на Кмета на Община Бургас.
ОСЪЖДА Р.А.Х. ***, ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
215 Административно дело No 1177/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДЕН ПАРК ЕООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТАНУЛОВ УПРАВИТЕЛ СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 29.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Воден парк"ЕООД гр.София,район "Средец",ул.Ф.Достоевски №6,представлявано от управителя Петър Йорданов Станулов против заповед №КД-14-02-58/16.01.2008 година на Началника на Служба геодезия,картография и кадастър гр.Бургас, с която се одобрява изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри за гр.Несебър,община Несебър състоящо се в изнасяне на имот с идентификатор 51500.505.263 на нов имот с идентификатор 51500.505.382 съгласно акт за изключителна държавна собственост №661/08.5.2001 год.на МРРБ.Прекратява производството по административно дело №1177/2008 година по описа на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд на Република България.
 
216 Административно дело No 1180/2008, IX състав Други административни дела И.П.Д. Р.Б.А.,
РПУ - НЕСЕБЪР,
ОДП БУРГАС
Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.01.2009г.
ОБЯВЯВА наложената от длъжностното лице полицай - служител в РПУ - Казанлък, командирован да изпълнява задълженията си на територията на ОДП - Бургас, РПУ - Несебър, за периода от 01.07.2008 год. - 31.07.2008 год., принудителна административна мярка "преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач" - лек автомобил марка "Крайслер", с рег. № РВ 54 58 ВК, наложена на 04.07.2008 год. в к.к. "Слънчев бряг", община Несебър, по отношение на И.П.Д. ***, за НИЩОЖНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
217 Административно дело No 1184/2008, IV състав Дела от административен характер по ЗДС Ц.Д.П.   Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 03.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 125/11.07.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас, с която на Ц.Д.П. е наложено дисциплинарно наказание "забележка".
ОСЪЖДА Регионална митническа дирекция гр. Бургас да заплати на Ц.Д.П. сума в размер на 200 лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
218 Административно дело No 1194/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТОИМЕН 63 СТОЯН КРУШКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ"Стоян Киров Крушков" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови" бл.33,вх.Б, ет.4, представляван от Стоян Киров Крушков против заповед № 1341/27.05.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на временен обект- павилион за промишлени стоки, разположен върху уличното платно на ул."Пробуда" и "Александровска". Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
219 Административно дело No 1197/2008, V състав Други административни дела Д.Х.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 17.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.Т. ***, против заповед № РД-09-73 от 18.07.2008г. на областен управител на област Бургас, с която е разпоредено да бъде иззет държания от жалбоподателя без право основание недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 20,24 кв.м., състоящо се от една стая и общи сервизни помещения, находящо се в сградата на ул."Княз Ал.Батенберг" № 32, ет.1, гр.Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
220 Административно дело No 1200/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ АФРОДИТА 62 ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Афродита" 62-Златка Михайлова" със седалище и адрес гр. Бургас срещу Заповед № 1804/04.07.2008 г. на заместник кмета на община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1200/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
221 Административно наказателно дело (К) No 1201/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Г.П. СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 756/16.07.2008 година по НАХД № 1617/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 1202/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ-ЦЕНТЪР БУРГАС БОЙАР ООД БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 25 от 23.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 10 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Поморие.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление 171/2007 от 14.01.2008г. на началника на Митница Бургас, като намаля размера на наложеното наказание имуществена санкция на "Бойар" ООД, гр.Бургас, ул."Поп Грую" № 70 от 10 000 лв.(десет хиляди лева) на 4 000 лв. (четири хиляди лева).
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
223 Административно дело No 1203/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ СОФИЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 30.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Национална спортна академия "Васил Левски" гр.София против заповед №768/24.9.2007 година на кмета на община Несебър за изменение на ПУП -ПЗ за имот 51500.510.109 по кадастралната карта на землището на гр.Несебър ,м."Акротирия".Прекратява производството по адиминистративно дело №1203/2008 година по описа на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС.
 
224 Административно дело No 1209/2008, XI състав Други административни дела С.Д.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на началника на ОСЗГ - Бургас по молба вх. № 768/03.07.2008 година по описа на ОСЗГ - Бургас.
ЗАДЪЛЖАВА началника на ОСЗГ - Бургас да издаде заверено копие от преписката за възстановяване на имоти на Димо Стоянов Л. с ЕГН **********.
ОСЪЖДА ОСЗГ - Бургас да заплати на С.Д.Л. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 10 (десет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
225 Административно наказателно дело (К) No 1211/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.С.А. ОБЩИНА АЙТОС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 164/17.06.2008 година по НАХД № 244/2007 година на Районен съд - гр. Айтос.
 
226 Административно наказателно дело (К) No 1216/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ЕТ ИВОНА-79-ИВЕЛИНА РАШЕВА Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 183 от 04.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 49 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Айтос.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-1516/26.11.2007г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
227 Административно дело No 1219/2008, V състав Други административни дела ЕТ ПЕТКО ПЕТКОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Николов Петков, в качеството му на ЕТ "Петко Петков", със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, ул."Божур" № 27,общ.Свиленград, обл.Хасково, против заповед № КХОХ-056 от 22.07.2008г. на директора на РИОКОЗ - Бургас за спиране експлоатацията на обект "Смесен магазин за търговия с няколко групи храни", находящ се в к.к."Слънчев бряг - изток".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1219/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
228 Административно дело No 1222/2008, XI състав Дела по КСО и ЗСП Р.Д.Д.М. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 18.02.2009г.
.
 
229 Административно дело No 1229/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ВОДОЛЕЙ 62 ЕООД ТОДОР ЙОВКОВ ДЖЕРМОВ УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 61/21.07.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас и оставеното с него в сила разпореждане № 1858 от 20.06.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събиране на сумата от 11 905,81 лв., от които 7 795,96 лв. главница и лихва 4 109,85 лв., начислена до 10.06.2008г..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
230 Административно дело No 1229/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ВОДОЛЕЙ 62 ЕООД ТОДОР ЙОВКОВ ДЖЕРМОВ УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 24.02.2009г.
ОСЪЖДА Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Бургас да заплати в полза на "Водолей 62 " ЕООД, гр. Средец, ул. "Дичо Петров" № 18, представлявано от управителя Тодор Йовков Джермов разноски по делото в размер на 550 лв. (петстотин и петдесет лева). Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок , от съобщаването пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
 
231 Административно дело No 1230/2008, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 01.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане оспорването на Областен управител на област Бургас, насочено срещу решения №№ 288, 289, 290 от 21.07.2008 г. на Общински съвет Созопол.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1230 по описа на 2008 г. на Административен съд Бургас .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.

 
232 Административно дело No 1232/2008, IV състав Други административни дела АРБИТРАЖ ЕНД КО ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УПРАВИТЕЛ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.01.2009г.
Отменя определението от 03.12.2008г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по ахд №1232/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас. Указва на ответника - Община Несебър за следващото съдебно заседание да престави препис от Решение №338/26.05.2008 на Министерски съвет на РБ, по силата на което за управление на Община Несебър е предоставена изключителна държавна собственост - морски плажове и прилежаща акватория. Насрочва за разглеждане на делото в съдебно заседание на 25.02.2009г. от 11.15 часа, за коята дата да се призоват страните. Определението да се съобщи на страните чрез връчването на препис. Определението не подлежи на обжалване.
 
233 Административно наказателно дело (К) No 1233/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС К.В.А. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на адвокат Кирил Андреев Василев против протоколно определение на Районен съд - гр. Бургас от 04.07.2008 година по НАХД № 1729/2008 година, с което, на основание чл.266 ал.2 от НПК, във връзка с чл.84 от ЗАНН, му е наложена глоба в размер на 50 лева - за неизпълнение на разпореждане на съда.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 801/14.07.2008 година по НАХД № 1729/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
234 Административно дело No 1235/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПАЛЕТЕКС ЕООД ЦАРЕВНА ТОДОРОВА БРАТКОВА УПРАВИТЕЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № Z - 669 от 20.05.2008г. на кмета на община Созопол, с която е отменена заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол за одобряване на ПУП за УПИ І-409, в обхват на поземлен имот № 000409, в м.с."Росен", общ.Созопол, с цел доказване на необходима площ към изградени масивни сгради и съоръжения - 11 етажна стоманобетонна кула и 3 бр. стоманобетонови бункера, и е възобновено административното производство за изработване и одобряване на ПУП за УПИ - І-409, в обхват на поземлен имот 000409, в м.с."Росен", общ.Созопол, по повод молба с вх. № 26-00-856/13.07.2006г. от инж. Хр.Станев, съгласувана с разрешение за допускане с изх. № 26-00-99/12.02.2006г. за изработване на ПУП, в обхват на ПИ № 000409, в м.с."Росен", общ.Созопол, и съобразени с допусната и приета от съда съдебно-техническа експертиза по адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС, явяваща се ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за одобряването на ПУП.
ОСЪЖДА община Созопол, представлявана от кмета П.Рейзи, да заплати от бюджета си на "Палетекс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, ул."Раковски" № 149, вх.Б, ет.2, представлявано от управителя Царевна Тодорова Браткова, съдебни разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
235 Административно дело No 1237/2008, VII състав Други административни дела КАРАЕЛ ООД НИКОЛА АТАНАСОВ ЯНУЛОВ УПРАВИТЕЛ   Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 04.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на устните състезания. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1237/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховен административен съд за произнасяне по компетентност.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.


 
236 Административно наказателно дело (К) No 1246/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Г.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 05.12.2008г.
Оставя без уважение искането на А.А. в качеството й на законен представител на С.А. *** за постановяване на допълнително решение към решение от 27.04.2008г. постановено по кнахд №554/2008 по описа на Административен съд гр.Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
237 Административно наказателно дело (К) No 1247/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Е.М. ДИРЕКЦИЯ ДАИ КЪМ ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 04.12.2008г.
Оставя без разглеждане касационната жалба на И.Е.М. против решение № 847/17.07.2008 г. на Бургаски районен съд. Прекратява делото по касационно наказателно административен характер дело № 1247/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд на РБ - София.
 
238 Административно дело No 1248/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ДИАНА ФИШ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "ДИАНА ФИШ"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, шосето за Ормана, представлявано от Екатерина Стефанова Личева - Христова - управител, със съдебен адрес гр.Ямбол, ул.Жорж Папазов №5, ет.2, кантора 6, адв.П.П., против Ревизионен акт №2800486/24.04.2008г., издаден от ръководител екип при ТД на НАП - гр.Ямбол, потвърден с Решение №РД-10-198/14.07.2008г. на директора на дирекция ОУИ - гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "ДИАНА ФИШ"ООД, гр.Ямбол, представлявано от Екатерина Стефанова Личева - Христова - управител да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 743 (седемстотин четиридесет и три) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 1264/2008, XIII състав Наказателни касационни производства П.Ж.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 813 от 08.07.2008 г., постановено по нахд № 1595/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
240 Административно наказателно дело (К) No 1269/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР И.Д.А. Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 261 от 25.07.2008г., постановено по НАХД № 88/2008г. по описа на Несебърски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 635/08/ 19.03.2008г., издадено от началника на РПУ - Несебър.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
241 Административно наказателно дело (К) No 1270/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Х.Ц.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.12.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 45/04.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/08 год. по описа на Районен съд - Средец, В ЧАСТТА относно потвърждаване на НП № 02-001968/04.04.2008 год. на директора на РД "Автомобилна администрация" - гр.Бургас, с което е наложено административно наказание "глоба" в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/04.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/08 год. по описа на Районен съд - Средец, В ЧАСТТА относно потвърждаване на НП № 02-001968/04.04.2008 год. на директора на РД "Автомобилна администрация" - гр.Бургас, с което е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от Наредба № 12/2007 год. на МТ и ДАМ.

Решението е окончателно.


 
242 Административно дело No 1272/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ДАМВЕНТ ООД УПРАВИТЕЛ ВЕЛЧО ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 18.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дамянов клима" ЕООД с ЕИК 812047816, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 18, ет.17 срещу Решение № 41/01.07.2008 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1752 от 26.05.2008 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" гр. Бургас. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.
 
243 Административно дело No 1273/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.К. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 29/ 17.07.2008г., издадена от Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отменени одобрени инвестиционни проекти и издадено Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г. от гл. арх. На Община Созопол за строеж на :"Външни стълби към жилищна сграда" с местонахождение УПИ ІІ-950, кв.94 по плана на гр. Созопол.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
244 Административно дело No 1274/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП В.Д.Д. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 06.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д. ***2. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1274/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването.
 
245 Административно дело No 1275/2008, V състав Други административни дела А.И.И.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС
  Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от съдебно заседание на 1.12.2008г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.И.,***, против мълчалив отказ на областен управител на област Бургас да се произнесе по подадена от него молба с вх. № 94 АА-152/17.06.2008г. относно установяване собствеността върху имот - дворно място, представляващо парцел ХVІІ - 850, в кв.35 по действащия регулационен план на гр.Българово, общ.Българово, обл.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1275/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
246 Административно дело No 1279/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Р.К.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 04.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.Г. с ЕГН ********** *** против ревизионен акт № 800187/23.05.2008 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-208/23.07.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА Р.К.Г. с ЕГН **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 180 (сто и осемдесет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
247 Административно дело No 1286/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.М.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 24.11.2008г. по адм. дело № 1286 по описа за 2008г. на Административен съд - Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.М.Х., с посочен в жалбата адрес:***, против решение № 52 по протокол № 14 от 30.07.2008г. на общинския експертен съвет, назначен със заповед № Z-1515/03.01.2008г. на кмета на община Созопол, с което е върнат на жалбоподателя внесения от него за повторно разглеждане проект - промени по време на строителството на еднофамилна жилищна сграда с помощна постройка в УПИ ІІІ 6111, в местността "Буждака", землище Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1286/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
248 Административно дело No 1288/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФОНДАЦИЯ ПАВЕЛ И АНКА Х. ПЕТРОВИ,
Р.Н.С.,
И.З.П.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 20.01.2009г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по а.х.д. № 1288 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 1288/2008г. към административно дело № 1023/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против заповед № 1314/23.05.2008г. и заповед № 1842/04.07.2008г., на заместник кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1288/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Копие от определението да се изпрати на страните.
Определението не подлежи на обжалване.

 
249 Административно дело No 1294/2008, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.С. *** против Заповед № РД-09-72/17.07.2008г. на областния управител на Област Бургас, с която е наредено принудителното изземване на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 33,28 кв.м, състоящ се от една стая с обща кухня и сервизни помещения, находящо се в гр.Бургас, в сградата на ул."Княз Ал.Батенберг" №32, вх.1, ет.2 от жалбоподателят, който го държи без правно основание, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 1295/2008, XIV състав Наказателни касационни производства К.Н.Г. РПУ - НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 337/29.07.2008 година по НАХД № 154/2008 година Районен съд - гр. Несебър.
Вместо него постановява.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1121/08/19.05.2008 година на началника на РПУ - Несебър
Решението е окончателно.


 
251 Административно наказателно дело (К) No 1296/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РПУ - НЕСЕБЪР Л.Р.С. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/29.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 71/08 год. по описа на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно.

 
252 Административно наказателно дело (К) No 1298/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕСТИЖ БИЛДИНГ ООД ДЕЯН САВОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 314 от 30.07.2008 г., постановено по нахд № 106/2008 г. по описа на Несебърския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28/07.04.2008 г. кмета на община Несебър, с което на "Престиж билдинг" ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 66, вх. 4, ет. 6 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 18, т. 2 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
253 Административно дело No 1305/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Б.Н.,
К.Б.Т.,
И.Д.Н.,
М.И.Н.,
Д.Н.С.,
И.Н.Л.,
Я.П.Я.,
Т.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Н.С.Т.,
Н.С.Т.,
Я.С.Т.,
А.С.Т.,
М.И.М.,
А.И.Т.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 03.12.2008г.
Отхвърля жалбата на П.Б.Н. ,К.Б.Т. ***, И. Дмимитров Н., М.И.Н.,Д.Н.С., И.Н.Л. ***,ж.к.Славейков,бл.13,вх.7,ет.6,ап.3,Я.П.Я. ***,Т.Н. ***,Д.Н. ***,Н.С.Т.,Н.С.Т.,Я.С.Т.,А.С.Т.,Михайл И.М. и А.И.Т. и шестимата с адрес *** против заповед №529/11.7.2008 год.на кмета на община Несебър за одобрение на ПУП -ПРЗ на ПИ 53045.505.30 по кадастралната карта на гр.Обзор с площ от 4 098 кв.м.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
254 Административно дело No 1312/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 02.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ДП "Държавно горско стопанство- Царево", със седалище и адрес на управление гр.Царево, ул."Цар Аспарух" № 25, представлявано от Заварин Иванов Гагов срещу Заповед № РД-01-324/19.05.2008г. на Кмета на община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1312/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Копие от определението да се изпрати на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
255 Административно дело No 1313/2008, V състав Други административни дела СИЛУЕТ ЕООД КРАСИМИРА ЧЕКЕЛАРОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 11.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Силует" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Оборище" № 109, представлявано от Красимира Стоянова Чекаларова, против заповед № 2059 от 31.07.2008г. на кмета на община Бургас, с която за спечелил проведения търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул."Странджа" № 15, до вх.Д, партер, с полезна площ 68.11 кв.м., предназначен за производствена дейност, е определен "Джеси стил" ЕООД-гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", бл.98, вх.В, ет.1, представлявано от Желязка Тончева Стоянова, определена е месечната наемна цена и условията на плащане.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
256 Административно дело (К) No 1314/2008, VII състав Касационни производства В.Е.Д. ОСЗ ЦАРЕВО Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/16.05.2008г., постановено по гр.дело № 191/2007г. по описа на Районен съд - гр.Царево, с което е отхвърлена жалбата на В.Е.Д. *** против решение № 8.1/20.06.2007г. на ОС "ЗГ"- гр.Царево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
257 Административно дело No 1319/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРИНЕС И СИЕ СД КОСТАДИН ИВАНОВ ГРИНГОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гринес и сие" СД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Шейново" № 61, против Ревизионен акт № 800333/15.05.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, В ЧАСТТА, в която е потвърден с Решение № РД-10-213/28.07.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Гринес и сие" СД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Шейново" № 61, с Булстат 102022060, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 078 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
258 Административно дело No 1322/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Х.Д.Р.,
Л.И.К.,
А.И.Ж.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2126/12.08.2008г. на Кмета на Община Бургас в частта, в която е оставено без разглеждане искането на Л.И.К. и А.И.Ж. за възстановяване собствеността върху ид.ч. от бивш парцел ІV, в бивш кв. 95а по плана на ЦГЧ гр.Бургас, отчуждени от Марийка Трифонова Желязкова.
ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Бургас за произнасяне по същество.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
259 Административно наказателно дело (К) No 1324/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Г.Д.К. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО СРЕДЕЦ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38/16.06.2008 г., постановено по НАХД № 5/2008 г. на Районен съд - гр. Средец, с което е потвърдено Наказателно постановление № 97/11.06.2007 г. на Директора на Държавно лесничейство - гр.Средец.
Решението не подлежи на обжалване.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 1325/2008, XIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА РУСЕ ГОРОСВЕТ ДЯКОВ ГЕОРГИЕВ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 654/10.07.2008г., постановено по НАХД № 373/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 1105/08.03.2007г., издадено от началника на Митница Русе и наложените на Горосвет Дяков Георгиев от гр.Хасково, ул. "Бузлуджа" № 28 административни наказания: глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.1 от ЗМ и глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.3, вр. с чл.233, ал.3 от ЗМ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
261 Административно наказателно дело (К) No 1327/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ВВ ТРАНС ГРУП ООД ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 851/15.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 1378/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.


 
262 Административно дело No 1328/2008, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.Б.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Г. ***, полицай І-ва степен - мл. автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при отдел "ООРП" към ОД "Полиция" - гр.Бургас, против заповед рег. № ЗК-96 от 25.07.2008г. на началника на сектор "Пътна полиция" при ОД "Полиция" - гр.Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
263 Административно дело No 1330/2008, IX състав Други административни дела Е.Я.Е.,
И.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 08.12.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Я.Е. и И.Г.К.,***, к-с "Братя Миладинови", бл.8, вх.А, ет.3 против Заповед № Z-889/25.06.2008 год. на кмета на община Созопол, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
264 Административно наказателно дело (К) No 1331/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ДИЯНА ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/21.07.2008 година по НАХД № 336/2007 година Районен съд - гр. Царево.

Решението е окончателно.


 
265 Административно наказателно дело (К) No 1335/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОП 2000 Д ООД ВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 781/16.07.2008 год., постановено по НАХД № 1563/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

 
266 Административно наказателно дело (К) No 1336/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС СД БИОГАЗ ИНЕЖЕНЕРИНГ АТАНАС СЯКОЛОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 867 от 31.07.2008 г., постановено по нахд № 3644/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на СД "Биогаз инженеринг" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Изгрев", бл. 23, вх. 2, ет. 5, ап. 9 за допълване на Решение № 867 от 31.07.2008 г. по нахд № 3644/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело № 1336/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас в частта му досежно молбата на СД "Биогаз инженеринг" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Изгрев", бл. 23, вх. 2, ет. 5, ап. 9 за допълване на Решение № 867 от 31.07.2008 г. по нахд № 3644/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на същия състав от Бургаския районен съд, постановил Решение № 867 от 31.07.2008 г. по нахд № 3644/2007 г., чието допълване се иска, за произнасяне по искането.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
267 Административно дело (К) No 1337/2008, XII състав Касационни производства В.Н.Д. ОСЗГ СОЗОПОЛ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 04.12.2008г.
Отмeня Определение № 1394 от 24.06.2008 г. постановено по гр.д. № 707/2008 г. по описа на Бургаски районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
268 Административно наказателно дело (К) No 1339/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Ф.Х.О. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196/18.07.2008 год., постановено по НАХД № 144/08 год. по описа на Районен съд - Айтос.

Решението е окончателно.


 
269 Административно наказателно дело (К) No 1343/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР П.Х.А. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 06.11.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на РПУ-Несебър срещу Решение № 252 от 16.07.2008 г. постановено по нахд № 119/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело № 1343/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
270 Административно наказателно дело (К) No 1347/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Р.С.И. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО АЙТОС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Определение от 18.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение № 223 постановено по н.а.х.д.№ 189/2008г. по описа на Районен съд гр.Айтос.
Определението не подлежи на обжалване.

 
271 Административно дело No 1360/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ВИВА ЕООД АНТОН СТЕФАНОВ ТОМЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 27.02.2009г.
..
 
272 Административно дело No 1361/2008, I състав Други административни дела СИЛВИЯ 93 ЕООД ДОНКА ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1237/22.07.2008 г.на община Бургас по заявление от "Силвия -93" ЕООД гр.Бургас,ул.Св.Климент Охридски №71.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
273 Административно дело No 1362/2008, I състав Други административни дела БИГО ЕООД НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГЪДЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1236/22.07.2008 г.на община Бургас по заявление "Биго" ЕООД грБургас,ул.България №11.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
274 Административно дело No 1365/2008, I състав Други административни дела ХАВАЙ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1234/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Хавай -Георги Йорданов" ЕООД гр.Бургас,ул.Гладстон 34.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
275 Административно дело No 1366/2008, I състав Други административни дела БАРКОД БУРГАС ООД ГЕОРГИ Г. ЙОРДАНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1235/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Баркод Бургас" ООД гр.Бургас,ул.Цар Самуил №17.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
276 Административно дело No 1367/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТОЯНКА ЖЕЛЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Стоянка Желева", ЕИК: 102014918, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к-с."Славейков" бл.67, ет.5, представляван от Стоянка Желева Кирова против Заповед № 1817/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
277 Административно дело No 1370/2008, I състав Други административни дела БОДЕКИТА ЕООД РУМЕН АНДОНОВ КАРАДЖОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1232/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Бодекита" ЕООД гр.Бургас,ж.к.Славейков ,бл.13,вх.5,ет.8.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
278 Административно дело No 1371/2008, I състав Други административни дела ЕТ ГЕВА 91 ГЕОРГИ ПАПАЗОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №70-00-179/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от ЕТ"Гева-91 Георги Папазов" гр.Бургас,ул.Македония бл.48.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
279 Административно дело No 1372/2008, I състав Други административни дела ГЕ ИНВЕСТ ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1231/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Ге инвест " ООД гр.Хасково,ул.Драгоман бл.121.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
280 Административно дело No 1373/2008, I състав Други административни дела ТЕО 91 ЕООД ТОНКА ГЕОРГИЕВА СТАТЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1238/22.07.2008 г.на община Бургас,№26-00-1239/22.7.2008 год.,№26-001240/22.7.2008 год. и №26-00-1241/22.7.2008 год. от "Тео -91" ЕООД гр.Бургас,ж.к.Лазур,бл.62,вх.А .ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
281 Административно дело No 1374/2008, I състав Други административни дела ПМ СПОРТ ООД ПЕТЪР КРАСИМИРОВ МОРЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1257/23.07.2008 г.на община Бургас подадено от "ПМ Спорт" ООД гр.Бургас,ул.Г.Кирков №21.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
282 Административно дело No 1375/2008, I състав Други административни дела КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ СОТИРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1249/22.07.2008;№26-00-1250/22.7.2008 и №26-00-1251/22.7.2008 год. г.на община Бургас подадено от "Куул плейс" ООД гр.Бургас,ул.Гладстон №114.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
283 Административно дело No 1376/2008, I състав Други административни дела ГОЛДЪН ФОРК ООД ВЛАДИМИР ХРИСТОВ МАКСИМОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1244/23.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Голдън форк" ООД гр.Бургас,ул.Пробуда бл.25.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
284 Административно дело No 1377/2008, I състав Други административни дела ПРИЯТЕЛИ БУРГАС ООД ВЕЛКО ДОБРИНОВ НЕДЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1230/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Приятели Бургас" ООД гр.Бургас,ж.к..Зорница,бл.17,вх.2 .ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
285 Административно дело No 1378/2008, I състав Други административни дела ТРИГОН 007 ЕООД МАРТИН КОСТАДИНОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1290/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Тригон 007" АД гр.Бургас,ул.Болярска №14.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
286 Административно дело No 1379/2008, I състав Други административни дела ПОКО ЛОКО ООД РОЛФ-ДИТЕР ШПИЦЛАЙ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1227/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Поко локо" ООД гр.Бургас,ул.Александровска №16а.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
287 Административно дело No 1380/2008, I състав Други административни дела САМБА МАРЕ ЕООД ЖИВКО НИКОЛОВ ЧАВДАРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1233/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Самба маре"ЕОО гр.Бургас,ул.Екзарх Йосиф бл.33.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
288 Административно дело No 1381/2008, I състав Други административни дела ДАРКО АД ПЕТЪР МИЛКОВ ЦВЕТКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1229/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Дарко" АД гр.София,ул.Плачковци №9.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
289 Административно наказателно дело (К) No 1383/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КРИС СЕРВИС ООД ТАНЯ ПЕНЕВА Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението .
 
290 Административно наказателно дело (К) No 1388/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР И.Т.Т. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 347/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 292/2007 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 2408/27.07.2007 г. на началника на РПУ - гр. Несебър.
Решението не подлежи на обжалване.

 
291 Административно наказателно дело (К) No 1390/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС БИЛДЕКС ЕООД НИКОЛАЙ СТОИЛОВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26 от 28.07.2008 г. постановено по НАХД № 314 от 2008 г . на Царевския районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
292 Административно наказателно дело (К) No 1392/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.П.Г. РПУ КАРНОБАТ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението
 
293 Административно наказателно дело (К) No 1398/2008, XIV състав Наказателни касационни производства МАК ООД ГИНА ДИМОВА ДРАГАНОВА КЗП РД БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343/11.08.2008 г., постановено по НАХД № 159/2008 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2776/14.12.2007 г. на Директора на РД - Бургас на КЗП.
Решението не подлежи на обжалване.

 
294 Административно дело No 1399/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№94-К-548/25.08.2008 г.отказ на главния архитект на община Бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.021039 в м."Суват дере",землището на с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас ул.Димитър Благоев №52 и Изпраща преписката на кмета на община Бургас за произнасяне съгласно дадените указания.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
295 Административно наказателно дело (К) No 1401/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Г.И. РПУ ЦАРЕВО,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС
Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 22 от 11.08.2008 г., постановено по нахд № 302/2008 г. по описа на Царевския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 382/27.12.2007 г. на началника на РПУ-Царево, с което на Д.Г.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
296 Административно наказателно дело (К) No 1405/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС АД СИЛВИЯ ХРИСИМОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 153 от 10.06.2008г. постановено по НАХД № 379 от 2007г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
297 Административно наказателно дело (К) No 1410/2008, XIV състав Наказателни касационни производства М.Г.Г. РПУ - НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324 от 28.07.2008г. постановено по НАХД № 126/2008г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
298 Административно наказателно дело (К) No 1411/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ХОТЕЛБЕДС ООД БОГДАН ХРИСТОВ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 19.12.2008г.
Отменя  решение №259 от 28.07.2008г. постановено по НАХД №85/2008г. по описа на Районен съд Несебър, с което е изменено наказателно постановление №47/07.04.2008г. издадено от кмета на Община Несебър.Отменя наказателно постановление №47/07.04.2008г., издадено от кмета на Община Несебър, с което на ХотелБедс ООД със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв.Фрегатата, вила Британика, п.к.21 е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.91 от Наредба №6 на Общински съвет - гр.Несебър за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от същия нормативен акт. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
299 Административно дело No 1421/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 18.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас № 26 от 05.06.2008г. и оставения с него в сила отказ изх.№ 94А-00-27/15.04.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО за заверка на осигурителен доход в осигурителна книжка на А.М.Г. ***, за периода от септември 2004г. до декември 2006г., като земеделски поризводител.
ВРЪЩА Преписката на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас за ново произнасяне съобразно мотивите на съдебното решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
300 Административно дело No 1431/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР БУРГА,
НАЧАЛНИКЪТ НА МИТНИЦА БУРГАС
Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 10.12.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 1431/2008г. към административно дело № 1307/2008г., като занапред производството ще продължи под № 1307/2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.

 
301 Административно дело No 1433/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДОРАДО-НАДЕЖДА ПЕТКАНОВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 04.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Дорадо - Надежда Петканова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул."Стара планина" № 19 против Заповед № 2228/21.08.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЕТ "Дорадо - Надежда Петканова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул."Стара планина" № 19 да заплати на община Бургас сумата от 80 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
302 Административно дело No 1435/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 24.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1435 по описа на Административен съд - гр. Бургас за 2008 г.
ИЗПРАЩА жалбата, ведно с цялата преписка, на началника на РДНСК - гр. Бургас за произнасяне.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.


 
303 Административно дело No 1437/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Царево, с административен адрес гр.Царево, ул."Хан Аспарух" № 36, представлявана от П.Арнаудов - кмет на общината, против Заповед № 27/12.08.2008 год. на началник на РДНСК - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
304 Административно дело No 1438/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 09.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Царево, представлявана от кмета Петко Арнаудов, с административен адрес: гр.Царево, ул."Хан Аспарух" № 36, против заповед № 28 от 12.08.2008г. на началника на РДНСК - гр.Бургас за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж: "Експериментален пречиствателен модул с подвижна стена", находящ се в УПИ ІІ, кв.13, с.Синеморец, общ.Царево, изпълнен от община Царево.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
305 Административно дело No 1439/2008, VI състав Дела по КСО и ЗСП ЕРМАСКА ООД ЖЕЛЮ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 09.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 78 от 27.08.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, оставеното в сила с него разпореждане № 1946 от 18.07.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събиране на сумата 4927,73 лв., от която 3220,89 лв. главница и 1706,84 лв. изтекли лихви до 15.07.2008г., и Решение № 81 от 12.09.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е поправена допусната в мотивите на Решение № 78 от 27.08.2008г. фактическа грешка.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас да заплати на "Ермаска"ООД със седалище и адрес на управление с.Оризаре, общ.Несебър, представлявано от Желю Стоянов Желев - управител, сумата 350(триста и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
306 Административно дело No 1440/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0054/25.07.2008 г. на Началника на Митница Бургас. ВРЪЩА преписката на Началника на Митница Бургас за изпълнение на указанията по прилагане на закона. ОСЪЖДА Регионална митническа дирекция, гр. Бургас да заплати на Динг-Павлови и сие" СД - гр. Созопол със ЕИК по БУЛСТАТ 812013273, сумата от 250 лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението, че е изготвено.
 
307 Административно дело No 1441/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0056/25.07.2008г., издадено от началника на Митница Бургас, с което е постановен отказ да се издаде удостоверение за освободен от акциз краен потребител на СД "Динг - Павлови и сие" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Индустриална" № 3, ет.8, представлявано от управителя Николай Богданов Павлов.
ИЗПРАЩА преписката на началника на Митница Бургас за ново произнасяне по искането на СД "Динг - Павлови и сие" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Индустриална" № 3, ет.8, представлявано от управителя Николай Богданов Павлов съобразно задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на СД "Динг - Павлови и сие" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Индустриална" № 3, ет.8, представлявано от управителя Николай Богданов Павлов съдебно-деловодни разноски в размер на 250 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
308 Административно дело No 1446/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ВИЖЪН ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 806449/08.07.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-260/26.08.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при централно управление на НАП.
ВРЪЩА преписката на ТД на НАП гр.Бургас за ново произнасяне по искането "Вижън Девелопментс" ООД, гр.Бургас, вх. № ИТ-00-5502/30.06.2008г. за извършване на възстановяване на сумата от 79514,00 лв., ведно с дължимите лихви, след евентуално прихващане по реда на чл. 128 и сл. от ДОПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
309 Административно наказателно дело (К) No 1450/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.Г.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КАТ КЪМ ОДП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Определение от 12.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 837/2008г. постановено по НАХД 1630/2008г. на Бургаския районен съд, в частта, в която има характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.Г.Х. срещу наказателно постановление № 13006/07 от 02.11.2007г. на началник сектор ПП КАТ към ОДП Бургас в частта му, с която за нарушение на чл.137а, ал.1, предл.І от ЗДП, на осн. чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4, т.7, предл.І от ЗДП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лв.
Определението не подлежи на обжалване и протест.

 
310 Административно дело No 1451/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕРОЛИН КЮЧУКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еролин Кючуков" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 32, вх. 1, ет. 4, ап. 10 срещу Ревизионен акт № 02002881/02.04.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-281/18.06.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която е отказан данъчен кредит в размер на 1 891 лв. за периода м. декември 2005 г. и е начислена лихва 308,46 лв.
ОСЪЖДА "Еролин Кючуков" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 32, вх. 1, ет. 4, ап. 10 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 171,97 лв. лв. (сто седемдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
311 Административно наказателно дело (К) No 1452/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РПУ - НЕСЕБЪР А.Г.Г. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 306 от 28.08.2008г. постановено по НАХД № 285 от 2007г. на Несебърски районен съд, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3520/07 от 28.08.2007г. издадено от началник на РПУ-Несебър, с което на А.Г.Г., за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, предл.ІІ от същия закон е наложена глоба в размер на 100 лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
312 Административно наказателно дело (К) No 1453/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕООД КОЛЬО ФИЧЕТО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 12.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219 от 25.08.2008г. постановено по НАХД № 219/2007г. Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
313 Административно наказателно дело (К) No 1454/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Х.М.Л. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 310 от 28.08.2008 г. постановено по НАХД № 10 от 2008 г . на Несебърски районен съд.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 
314 Административно наказателно дело (К) No 1455/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.П.К. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 309 от 25.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 120 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
315 Административно дело No 1456/2008, IX състав Дела от административен характер по ОДП А.И.П. НАЧ ГРУПА В СЕКТОР ПП КАТ КЪМ ОДП АНДОН АНДОНОВ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.П. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 13632/09.09.2008 год., издадена от началник група в сектор "ПП-КАТ" при ОД на МВР - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
316 Административно дело No 1457/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.Г.Т. АДВ - РД - БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 15.12.2008г.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Г.Т.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1457от 2008 по описа на административен съд Бургас. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган - Публичен изпълнител при Регионална дирекция на АДВ Бургас по изпълнително дело № 8363/2008 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7- дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.

 
317 Административно дело No 1467/2008, IX състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 12.11.2008 год. относно даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Кмет на община Камено против Решение на Общински съвет - Камено, взето по т.1 от дневния ред на проведено заседание на 11.09.2008 год., обективирано в Протокол № 14/11.09.2008 год., със следното съдържание: "1.Общински съвет Камено не намира за целесъобразно прекратяване на договора за наем с г-жа Мария И.С..*** да бъде спазен срока на договора, който изтича на 01.12.2011 година", като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1467/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. 
318 Административно дело No 1468/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ИНТЕРМАРИНА ООД С У-ТЕЛ ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 21.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 11.11.2008 г. , с което е приключено събирането на доказателства и е даден ход по същество по адм.д. № 1468 по описа за 2007 г. на Административен съд - Бургас. Да се изиска от Бургаски окръжен съд адм.д. № 304 по описа за 2006 г. Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.03.2009 г. от 10.30 ч. , за която дата и час страните да бъдат уведомени. Определението не подлежи на обжалване.
 
319 Административно дело No 1469/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ БУЛ МАРКЕТ ООД НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ИЛЧЕВСКА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "БУЛ МАРКЕТ"ООД, БУРСТАТ 102918855, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к."Зорница" бл.26, вх.Б, ет.8, представлявано от Невена Василева Илчевска ЕГН **********, против РА № 800391/30.06.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-254/25.08.2008г., издадено от директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА БУЛ МАРКЕТ"ООД, БУРСТАТ 102918855, представлявано от Невена Василева Илчевска да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 510 (петстотин и десет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
320 Административно наказателно дело (К) No 1475/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕС БИ ЕС ПРОПЪРТИС ЕООД СТОЯН СЪРМОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 19.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225 от 25.08.2008г. постановено по НАХД № 245 от 2007г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
321 Административно наказателно дело (К) No 1478/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Х.И.Б. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 222 от 25.08.2008, постановено по н.а.х.д. № 415 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
322 Административно дело No 1481/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.,
Р.Ф.Г.,
Н.Л.Г.,
М.П.Д.,
Л.Х.Р.,
И.Г.З.,
Д.Г.Г.,
АЛВАНТ ЕООД ПЕЖМАН ВАРГАИ,
УАН УЪРЛД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД ПЕЖМАН ВАРГАИ,
ОФИШЪЛ БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС ЕООД ПЕЖМАН ВАРГАИ,
ГЛАРУС Р ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ,
М КОНСУЛТИНГ ЕООД МАРТИН ЯНЕВ,
БАРАСФОРД БЪРД ООД ЧАВДАР ЯНЕВ
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 06.02.2009г.
Отхвърля жалбите на К.Й. ***,Р.Ф. Габдулин и Н.Л. ***,М.П.Д. *** ,Л.Х.Р. *** ,И.Г.З. ***,"Гларус Р" ООД гр.Бургас,"М Консултинг" ЕООД гр.Свети Влас,община Несебър,"БарасфордБърд "ООД гр.Свети Влас,община Несебър,както и от Д.Г. ***,"Алвант" ЕООД гр.Бургас,"Уан УЪРЛД Инвестмънт "ЕООД гр.Бургас,"Оишъл Бългериън Пропъртис "ЕООД гр.Бургас,представлявани от адв.Ат.
Т. *** против заповед №2474/16.9.2008 год.на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ VІ в кв.47 по плана на ж.к."Лазур".Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
323 Административно наказателно дело (К) No 1489/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД КОСТАДИН СТАВРЕВ ЧОЛАКОВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 20.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 50 от 26.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 26 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Средец.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 25/29.04.2008г. на Директора на РИОСВ - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
324 Административно наказателно дело (К) No 1491/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Н.С.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 30.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 378от 10.09.2008 г. по нахд № 2374/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
325 Административно дело No 1494/2008, IV състав Дела от административен характер по ОДП С.Т.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ОД МВР БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
Отменя Заповед рег. № ЗК- 112/10.09.2008г. на Началник на сектор "Пътна Полиция" ОД на МВР гр. Бургас, с която на осн. чл. 224 ал.2 т.1 и чл.226 ал.1 т.2 от ЗМВР във вр. с чл.226 ал.1 т.3 от ППЗМВР на С.Т.М. е наложено дисциплинарно наказание " писмено предупреждение" за срок от 6 месеца.
Осъжда ОД на МВР да заплати на С.Т.М., направените по делото разноски в размер на 210 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
326 Административно наказателно дело (К) No 1496/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС З.В.М. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 691/2008г., постановено по НАХД № 1246/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 2692/20.02.2008г. и наложеното на З.В.М. ***, к/с "Славейков", бл.21, вх.8, ет.4, ап.11 административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
327 Административно дело No 1497/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП К.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 61/04.09.2008 год. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 36/09.07.2008 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване" при РУ"СО" - Бургас.
ИЗПРАЩА преписката на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас за произнасяне по заявлението на К.Д.Г. ***206 и 15207/09.06.2008 г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на задължителните указания по прилагане на закона.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас да заплати на К.Д.Г. *** сумата от 400 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
328 Административно дело (К) No 1498/2008, XI състав Касационни производства Г.Г.К.,
З.Г.К.
ОСЗГ ПОМОРИЕ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Определение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр. Поморие, постановено в закрито заседание на 30.07.2008 година, с което е прекратено производството по гр.д. № 91/2008 година.

Определението е окончателно.


 
329 Административно дело No 1499/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ МИХРАН 4 МИХРАН МИХРАНЯН ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.12.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на писмо изх.№ 70-М-226/01.10.2008г. на Директора на ТД "Приморие" при община Бургас.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати в полза на ЕТ"Михран-4 - Михран Михранян", гр.Бургас, ул."Цар Симеон І" № 47, ет.4, представлявано от Михран Карник Михранян, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 50 (петдесет) лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
330 Административно дело No 1501/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП С.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 30.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Г.,*** срещу Заповед № З-2658/03.09.2007 г. на директора на ОДП - гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1501/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
331 Административно дело No 1502/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Н. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 05.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Н.,***, против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да се произнесе по подадена от него молба - искане с вх. № 94-К-97/04.08.2008г. относно предприемане на мерки за недопускане и отстраняване на незаконен строеж "обходен път" в с.Каменар и спиране движението по него, съгласно правомощията на кмета по чл.224 от ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1502/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
332 Административно дело No 1505/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЛОРАНС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 18.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Христова Димитрова, в качеството й на управител на "Флоранс" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 147236460 против заповед № 2427/15.09.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
333 Административно наказателно дело (К) No 1506/2008, XIV състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ООРП ПРИ ОДП БУРГАС А.Г. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 727/25.07.2008 г., постановено по НАХД № 873/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас. С решението е отменено Наказателно постановление № 14/22.02.2008 г. на Началник сектор "Миграция" при ОДП - Бургас.
Решението не подлежи на обжалване.

 
334 Административно наказателно дело (К) No 1507/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР ПП-КАТ БУРГАС А.А.К. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението
 
335 Административно дело No 1509/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КАЛЕЯ ООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Калея" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Струга" № 5а срещу Заповед № 2435/15.09.2008 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на основание чл. 57 а , ал.1 т.1 от ЗУТ на преместваем обект - павилион на автобусни билети, с площ от 30 кв. м , находящ се на тротоара на ул. "Булаир" № 11, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
336 Административно дело No 1510/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УЛТРА 1 ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.01.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
ОБЯВЯВА индивидуален административен акт, обективиран в писмо № 70-У-34/01.10.2008 год. на директора на ТД "Приморие" при община Бургас, за НИЩОЖЕН.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
337 Административно дело No 1515/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 03.02.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание заверено копие от протокол № 17 от 17.11.2008 г. на Общински съвет - гр. Созопол.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1515/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.


 
338 Административно наказателно дело (К) No 1516/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС КРАШ 2000 ООД Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решение №43/11.08.2008г. постановено по нахд №329/2008 по описа на ЦРС, с което е отменено наказателно постановление №43-ДНСК-1078/28.12.2007 и наложената на КРАШ 2000 ООД със седалище и адрес на управление в гр.София бул.Е.Георгиев №76, вх.А имуществена санкция в размер на 20 000 лева на основание чл.237, ал.1, т.3 от ЗУТ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
339 Административно дело No 1518/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ФАВЪМ ВАСИЛКА ФОТЕВА ДИРЕКТОРА НА ТД ЗОРА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Василка Георгиева Фотева против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо изх. №94-В-254/07.05.2008 г. на Директора на ТД "Зора" при Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1518/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалите страни.
 
340 Административно наказателно дело (К) No 1521/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИКА НА РПУ ЦАРЕВО Х.О.С. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 28.07.2008 г., постановено по нахд № 312/2008 г. по описа на Царевския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
341 Административно наказателно дело (К) No 1526/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Ч.Щ.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 935/11.09.2008 г., постановено по НАХД № 1594/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46/17.03.2008 г. на Началник група в сектор "ПП-КАТ" при ОДП - Бургас, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от Закон за движение по пътищата, на основание чл182, ал.1, т.5 от същия закон, на Ч.Щ. Чернев е наложено наказание глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца .
Решението не подлежи на обжалване. 
342 Административно дело (К) No 1528/2008, V състав Касационни производства М.Х.А. ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ РУЕН Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 220/25.07.2008 година по гр.д. № 270/2008 година на Районен съд - гр. Айтос.

Решението е окончателно.

 
343 Административно наказателно дело (К) No 1531/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д АНД П ООД ПАВЕЛ СИРАКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БУРГАС Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274 от 09.09.2008 г., постановено по нахд № 72/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
344 Административно дело No 1535/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА БУРГАС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, гр.Бургас, ул."Трапезица" № 5, представлявано от Василий Скрипка - Изпълнителен директор, против мълчалив отказ на Директора на РМД-Бургас да отмени мълчалив отказ на началника на Митница - Бургас за приемане на обезпечение под формата на поръчителство и за отмяна на разпореждането за учредяване на обезпечение във вид на депозит и връщането му.
ИЗПРАЩА искане Изх.№ 318/14.07.2008г. на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, гр.Бургас, ул."Трапезица" № 5, представлявано от Василий Скрипка - Изпълнителен директор на Началника на Митническо бюро Свободна зона Бургас за произнасяне.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1535 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните

 
345 Административно наказателно дело (К) No 1539/2008, XIV състав Наказателни касационни производства П.И.Ц. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Определение от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 2.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е прекратено производството по образуваното н.а.х.д. № 2407/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия съд.
Определението е окончателно.
 
346 Административно дело (К) No 1541/2008, IX състав Касационни производства М.С.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗАМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Определение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Определение № 1451/15.07.2008 год. на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по гр.дело № 704/08 год. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.


 
347 Административно дело No 1544/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 01.12.2008г.
Отменя ППСПДВ №46/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище- Бургас"ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 23 653 лв.представляващи ДДс,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
348 Административно дело No 1545/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 01.12.2008г.
Отменя ППСПДВ №48/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище- Бургас"ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 3 940 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
349 Административно дело No 1546/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 01.12.2008г.
Отменя ППСПДВ №49/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище- Бургас"ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 526 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
350 Административно дело No 1551/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.К.М. НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.К.М. *** против заповед № КД-02-916 от 10.07.2008г. на началника на СГКК - Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Созопол по отношение на поземлени имоти с идентификатори 67800.501.404 и 67800.501.405, изразяващо се в промяна на имотната граница между тях, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.


 
351 Административно дело No 1553/2008, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.Д.Х.,
М.Д.А.,
М.Х.Д.,
Д.Х.Х.,
Ж.П.Х.,
С.Р.Х.,
А.Г.Х.,
Я.Г.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Х., М.Д.А., М.Х.Д.,Д.Х.Х.,Ж.П.Х., С.Р.Х., Я.Г.И. и А.Г.Х. против отказ за произнасяне по същество, обективиран в писмо № 9194-39/2.09.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.

 
352 Административно дело No 1554/2008, VI състав Други административни дела ГОЛДЕН БЪГ ЕООД СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 26.01.2009г.
На основание чл.159, т.1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Голден Бъг" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.В.Търново, бул. България №2, представлявано от Стела Михайлова Александрова, против решение № 338 обективирано в протокол № 10 от 22.08.2008 г. на Общински съвет гр. Несебър, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 1554 от 2008 г. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.
 
353 Административно дело No 1557/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕКО КЛИМА 11 ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 09.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еко клима 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 20, етаж 2, против Заповед № 2426/15.09.2008 год. на Заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Еко клима 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 20, етаж 2, да заплати на Е.П.С. и П.К.С.,***, в условията на пасивна солидарност, сумата от 150 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
354 Административно дело No 1558/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПИРГОСПЛОД АД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жарбата на "Пиргосплод" АД - гр. Бургас против отказ на Областен управител на област Бургас да издаде заповед за определяне на купувач, цената и условията на плащане за проведен търг с тайно наддаване за недвижим имот частна държавна собственост, представляващ имот пл. № 1306 с площ 4 160 кв.м. по кадастрален план на гр. Поморие, находящ се на ЖП гара Поморие, предвид че същото се явява част от процедурата по издаване на заповед на Министъра на транспорта е не подлежи на самостоятелно обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1558/2008 година по описа на Административен съд Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд, считано от съдебно заседание за присъстващите страни и от уведомяването за неприсъстващите страни.
 
355 Административно дело No 1559/2008, VII състав Дела от административен характер по ОДП И.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Р.П. *** с ЕГН: ********** против Заповед № З-1062/18.04.2007г., издадена от директора на ОДП - гр.Бургас, с която на основание чл.76, т.2 от ЗБДС му е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и за издаване на паспорти или заместващите ги документи.
ОСЪЖДА И.Р.П. *** с ЕГН: ********** да заплати на ОДП - Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 80,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
356 Административно дело No 1561/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ АЕТОС ГАЗ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 18.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение на началника на Митница - Бургас, обективирано в писмо с изх. № 2603-0872/18.09.2008г., с което на "Аетос газ" ООД- гр.Айтос, ул."Славянска" № 92, бивш стопански двор, представлявано от управителя Генчо Костадинов Костадинов, е отказано частично възстановяване на платени без основание митни сборове по ЕАД № 08BG001000H41590/16.07.2008г., по подадено от "Аетос газ" ООД искане с вх. № 2603-0872/12.09.2008г.
ОСЪЖДА Митница - Бургас да заплати от бюджета си на "Аетос газ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Айтос, ул."Славянска" № 92, бивш стопански двор, представлявано от управителя Генчо Костадинов Костадинов, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
357 Административно наказателно дело (К) No 1563/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ -БУРГАС ПРО СЪРВИС ООД СТЕФАН БУХЧЕВ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 220 от 25.08.2008г. постановено по НАХД № 404 от 2007г. на Несебърски районен съд, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №25284 от 15.11.2006г. издадено от главен директор на Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.87, ал.2 от Закона за туризма са наложени на "ПРО СЪРВИЗ" ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Бургас, ул.Славянска №29, представлявано от Стефан Борисов Бухчев - управител, административни наказания: имуществена санкция в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.72, във вр. с чл.46, т.2 от ЗТ и имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.86, във вр. чл.47, ал.1,т.1 от ЗТ.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
358 Административно дело No 1564/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.З. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.З. ***, против отказ на началника на Общинска служба по "Земеделие" - гр.Бургас към Областна дирекция "Земеделие" - гр.Бургас, обективиран в писмо с изх. № 1098/26.09.2008г. на ОС "З"-гр.Бургас, за извършване на административна услуга - въвеждане на промени в регистъра на имотите и регистъра на собствениците, чрез отразяване на поземлен имот № 087020, ЕКАТТЕ 07079, представляващ лозе с площ 14.998 дка, находящ се в м. "Оникилика", земл. гр.Бургас, общ.Бургас, като собствен на Д.И.З..
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
359 Административно дело No 1565/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистик" АД гр. Бургас, представлявано от Фаусто Мела срещу Акт за прихващане и възстановяване № 807607/13.08.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 289/26.09.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистик" АД гр. Бургас, представлявано от Фаусто Мела да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас сума в размер на 371лв., представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
360 Административно дело No 1567/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УОРД БЕЙБИ РАУФ САББАХ ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "УОРД БЕЙБИ- Рауф Саббах "ЕООД гр. Бургас, представляван от Рауф Дауд Саббах против Заповед № 2634/ 02.10.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас. Със заповедта на осн. чл. 57а ал.1 т.1ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат монтиран преместваем обект с площ 15 кв.м. на тротоара на ул."Васил Левски"срещу имот на ул."Васил Левски"№ 11
ОСЪЖДА "УОРД БЕЙБИ- Рауф Саббах "ЕООД гр. Бургас, представляван от Рауф Дауд Саббах да заплати на Община Бургас, направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
361 Административно наказателно дело (К) No 1568/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Н.Д.И. Председател: А.Г.В.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246 от 27.06.2008 г., постановено по нахд № 66/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
362 Административно дело No 1571/2008, XI състав Други административни дела ЕТ ДЖАНИФЕР ЮЗДЖАН ОСМАНОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 20.12.2008г., в законна сила от 22.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Дженифер - Юзджан Османов" - гр. Айтос против заповед № 2647/02.10.2008 година на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1571/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 
363 Административно дело No 1572/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане заповед № РД-09-89/16.10.2008г. на Областен управител на област Бургас, с която е оспорено решение № 922/25.09.2008г., взето по т.19 от дневния ред на заседание на Общински съвет Приморско, отразено в протокол № 109/25.09.2008г., с което е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, в частите му с който са приети разпоредбите на чл.39, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.43, ал.2, чл.44, ал.4, ал.5 и ал.7, чл.47, ал.4, чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 и ал.4.
ОСЪЖДА Общински съвет гр.Приморско, да заплати в полза на Областен управител на област Бургас, направените по делото разноски в размер на 60 лв. (шестдесет лева).
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1572/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
364 Административно наказателно дело (К) No 1577/2008, XIV състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Ж.К.Н. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 836 от 2008 г., постановено по нахд № 1599/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
365 Административно наказателно дело (К) No 1578/2008, XIII състав Наказателни касационни производства К.Х.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: А.Г.В.
Докладчик: Т.Д.Е. 
Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 919 от 10.09.2008г., постановено по НАХД № 2209/2008г. по описа на Бургаски районен съд.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9233/10.08.2007г., издадено от началника на група в сектор ПП КАТ при ОДП - гр.Бургас и наложените на К.Х.Г. *** административни наказания: глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месец на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
366 Административно наказателно дело (К) No 1584/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЛИДИРА ООД СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение №1021 от 25.09.2008г. постановено по НАХД №1865 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
367 Административно дело No 1586/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЖЕТО ДЖЕМИЛЕ КЮЧЮКМЕХМЕД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1586/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни пред Върховен административен съд.

 
368 Административно дело No 1587/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЖЕТО ДЖЕМИЛЕ КЮЧЮКМЕХМЕД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 17.12.2008г.
На основание чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК, Административен съд - гр. Бургас, ХІІ-ти
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Джето - Джемиле Кючюкмехмед" срещу Заповед № 2640 от 02.10.2008 година на кмета на община Бургас.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1587/2008 година по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.


 
369 Административно дело No 1588/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КАСТЕЛ Д Р КАСЪРОВ ЕООД НЕЙКА ТОДОРОВА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 05.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 6.11.2008г. по адм. дело № 1588/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 19.01.2009г. от 14,30 часа с призоваване на страните, допускане извършването на съдебно - икономическа експертиза по делото и определяне на предварителен депозит за изготвянето й в размер на 800 лв.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кастел - д-р Касъров" ЕООД - гр.Ямбол, ж.к."Диана", бл.10, вх.А, ап.25, представлявано от Нейка Тодорова Касърова, против ревизионен акт № 28800062/11.07.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Ямбол, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-279/15.09.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1588/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
370 Административно дело No 1592/2008, IV състав Други административни дела КАЛЕЯ ООД БОРИСЛАВ КРУМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 11.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1592/2008 г. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело №1592/2008 г. към административно дело №1552/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
371 Административно дело No 1595/2008, VI състав Други административни дела Й.С.Б. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 18.02.2009г.
ОТМЕНЯ заповед №2758/14.10.2008г. на зам.кмета на Бургас, с която е заповядано да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство, собственост на Й.С.Б. ***, паркирано върху територия общинска собственост с местоположение гр.Бургас, на ъгъла на ул.Иван Шишман и ул.Елин Пелин, като незаконосъобразна.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
372 Административно наказателно дело (К) No 1600/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЖИВКО ПЕТКОВ 2001 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 940/10.09.2008 г., постановено по НАХД № 2433/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас и вместо ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11367О-0078459/30.04.2008 г. на Директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Бургас, с което за нарушения по чл.132, ал.2 от ЗДДС на "Живко Петков - 2001" ЕООД - гр.Бургас е наложено административно наказание на основание чл.178 от ЗДДС - имуществена санкция в размер на 500 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
373 Административно дело No 1602/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ДЕНИЗ ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 16.02.2009г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 280800108/07.07.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-271/08.09.2008 год., В ЧАСТТА, в която, в тежест на Пламен Иванов Петров от гр.Ямбол, ул."Клокотница" № 1, вх.Е, ет.2, ап.4, за дейността му като ЕТ "Дениз - Пламен Петров" - гр.Ямбол, с.а., са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчен период м. декември 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Пламен Иванов Петров от гр.Ямбол, ул."Клокотница" № 1, вх.Е, ет.2, ап.4, в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Пламен Иванов Петров от гр.Ямбол, ул."Клокотница" № 1, вх.Е, ет.2, ап.4, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 762 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
374 Административно наказателно дело (К) No 1605/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО КАРНОБАТ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 05.01.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 215 от 22.07.2008г. на Районен съд - гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 50 по описа за 2008г., и вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба с вх.№ 692/13.06.2008г. на КРС, подадена от Д.Д.М. ***, против наказателно постановление № 39/16.01.2008г. на директора на Държавно лесничейство - гр.Карнобат, в частта, в която Д.Д.М. за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от една година и е отнет ловния му билет № 0074843.
Прекратява производството по делото.
Решението е окончателно.
 
375 Административно наказателно дело (К) No 1606/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРО СЪРВИС ООД СТЕФАН БУХЧЕВ КЗП РД БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 12.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330/18.08.2008 год., постановено по НАХД № 99/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.


 
376 Административно дело No 1607/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ РУМЕН СТОЯНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 29.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Румен Стоянов" гр.Бургас, ул."Александровска" № 45, ет.1 против Заповед № 2442/15.09.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
377 Административно дело No 1608/2008, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм П.Т.А. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.А. *** срещу Заповед № РД-01-480/11.07.2008 г. на кмета на община Царево за изземване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв. 29 по плана на гр. Ахтопол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1608/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалбата пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
378 Административно дело No 1613/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА БУРГАС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 20.01.2009 г. , с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по а.х.д. № 1613 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. Конституира като ОТВЕТНИК по делото Началника на Митническо бюро Свободна зона Бургас. Конституира като заинтересована страна по делото Началника на Митница Бургас. НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.02.2009 г. от 10.20 часа, за която дата и час да се призоват страните. Определението не подлежи на обжалване.
 
379 Административно дело No 1613/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА БУРГАС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЧЕСКО БЮРО СВОБОДНА ЗОНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, гр.Бургас, ул."Трапезица" № 5, представлявано от Василий Скрипка - Изпълнителен директор, против отказа на началника на Митническо бюро Свободна зона Бургас за приемане на обезпечение под формата на поръчителство, обективиран в писмо изх.№ 406/08.08.2008г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1613 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
380 Административно дело No 1618/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КУАТРО ТИЙМ ООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШАЛЯВСКИ ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Л.В.А.  Определение от 30.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Куатро тийм"ООД гр.Благоевград, представлявано от Димитър Георгиев Шалявски против Заповед № РД-01-458/30.06.2008г. на кмета на Община Царево, с която е открита процедура по сключване на договори за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно и техническо поддържане на следните морски плажове, находящи се на територията на Община Царево, област Бургас: морски плаж "Царево-Попски", подробно описан в АИДС № 457/22.03.1999г.; морски плаж "Малък плаж Оазис", подробно описан в АИДС № 1038/27.03.2008г.; морски плаж "Къмпинг-Делфин", подробно описан в АИДС № 696/23.07.2002г.; морски плаж "Варвара", подробно описан в АИДС № 698/25.07.2002 г.; морски плаж "Липите", подробно описан в АИДС № 765/25.11.2003г.; морски плаж "Айроди-юг", подробно описан в АИДС № 780/30.12.2003г.; морски плаж "Айроди-север", подробно описан в АИДС №781/30.12.2003г.; морски плаж "Скалите", подробно описан в АИДС № 939/28.04.2006г.; морски плаж "Резово", подробно описан в АИДС № 1015/15.09.2007г.; морски плаж "Резово Кастрич", подробно описан в АИДС № 1016/15.09.2007г.; морски плаж "Устие на река Велека", подробно описан в АИДС № 681/16.10.2001г. , като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1618/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
381 Административно дело No 1620/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Т. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на наследниците на Желязка П.Т., представлявани от Димитринка П.Т. срещу Заповед № Z-819/12.06.2008 г. на кмета на община Созопол, входирана под № 94-Д-237/26.06.2008 г. в община Созопол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1620/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
382 Административно наказателно дело (К) No 1623/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Т.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 30.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.10.2008 г. по нахд № 2705/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
383 Административно наказателно дело (К) No 1624/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.Я. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 18.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр. Карнобат № 78/06.08.2008 г., постановено по НАХД № 67/2008 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 
384 Административно наказателно дело (К) No 1626/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.З.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 10.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 985 на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1690 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
385 Административно наказателно дело (К) No 1627/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХ. НАДЗОР ЗИКО 2004 ЕООД ЗЛАТИН ГОСПОДИНОВ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 903 от 08.09.2008г., постановено по НАХД № 1901/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № П-16/06.06.2008г., издадено от председателя на ДАМТН и наложената на "Зико 2004" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Сливница" № 59, представлявано от управителя Златин Василев Господинов имуществена санкция в размер на 4000 лева на основание чл.93а от ЗАвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
386 Административно дело No 1629/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ Я.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 22.01.2009г.
Отменя Решение № РД- 10- 299/ 10.10.2008г. , постановено от Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас.
Изпраща преписката на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас за произнасяне по същество, по подадената от Я.М.М. жалба против АПВ № 3581/ 15.08.2008г, издаден от Мирка Колева Кисьова - М., инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Сливен.
Определението не подлежи на обжалване.

 
387 Административно дело (К) No 1635/2008, XII състав Касационни производства Х.Т.С. ОСЗГ СУНГУРЛАРЕ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 16.01.2009г.
Обезсилва решение №89 от 26.05.2008 г.по адм.д.№576/1994 г.по описа на Карнобатски районен съд.Връща делото на същия състав на Карнобатски районен съд за изпълнение на съдопроизводствените действия по изпращане на препис о касационната жалба с приложенията към нея на другата страна с указание,че същата има право на отговор в 14 дневен срок от получаването й.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
388 Административно дело No 1638/2008, VI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие О.Ш. СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОУ НА МВР БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 09.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.О., гражданка на Украйна, родена на 13.10.1955г., с постоянен адрес гр.Бургас, жк М.Рудник, бл. № 77, вх. 3 ет. 7. поради отказ от същата.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1638/2008г. по описа на Административен съд Бургас.
Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.

 
389 Административно дело (К) No 1647/2008, IX състав Касационни производства И.Х.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РУЕН Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 05.01.2009г.
Оставя в сила решение №107/29.06.2008 год.,постановено по гр.д.№655/2007 год.по описа на Районен съд -Айтос.Решението е окончателно.
 
390 Административно наказателно дело (К) No 1658/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМПАС СТОЯН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 23.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 632 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 1173 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
391 Административно наказателно дело (К) No 1659/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Е.А. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 30.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1066 от 30.09.2008 г., постановено по нахд № 2444/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
392 Административно наказателно дело (К) No 1660/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 29.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1042/25.09.2008 год., постановено по НАХД № 2537/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.


 
393 Административно наказателно дело (К) No 1661/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД МАГДАЛЕНАТИХОЛОВА Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 987/18.09.2008 г., постановено по НАХД № 1432/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26196/18.09.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище гр. Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл. 87, ал. 2 от Закона за туризма на ЕООД "Нефтена търговска компания" - гр. София е наложено административно наказание на основание чл. 72 от Закона за туризма - имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
394 Административно наказателно дело (К) No 1662/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.В.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 819 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1624/2008г. по описа на Бургаски районен съд.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4334/20.03.2008г., издадено от началника на група в сектор ПП КАТ при ОДП - гр.Бургас и наложените на М.В.Г. ***0 административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месец на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
395 Административно дело No 1663/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.Ч. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 21.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.Ч. против мълчалив отказ на кмета на Община Несебър да издаде заповед за одобряване на ПУП.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1663/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от уведомяването за жалбоподателя и от днес за ответника.
Препис от протокола да се изпрати на жалбоподателя.

 
396 Административно наказателно дело (К) No 1670/2008, XIV състав Наказателни касационни производства БУЛ МАРКЕТ ООД НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ИЛЧЕВСКА ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 10.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1067 от 30.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2582 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
397 Административно дело No 1671/2008, IV състав Други административни дела Я.Г.И. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата от Я.Г.И. против Решение № 94- Я- 174/17.10.2008г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без уважение искането на Я.Г.И. за отмяна отчуждаването и възстановяване собствеността върху отчуждените от наследодателката му Дана Георгиева Мънева, 400/ 2880 ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв. 10 по плана на гр.Бургас, кв. Изгрев.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
398 Административно наказателно дело (К) No 1674/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ЛИНИ ЛЮБОМИР ПЕТКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Определение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 14.10.2008г. постановено по н.а.х.д. № 242 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Несебър, за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.

 
399 Административно дело (К) No 1681/2008, XI състав Касационни производства Я.И.И.,
Д.И.И.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1431 от 24.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по гр. дело № 2464 по описа на БРС за 2007г.
Решението е окончателно.
 
400 Административно дело No 1686/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОР НА МБАЛ БУРГАС АД Д-Р БОЯН БУДАКОВ   Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмет на община Бургас за издаване на официални копия, в пълния им вид, на актове за общинска собственост № 30/22.12.1996 год., № 1064/15.01.1999 год., № 1065/15.01.1999 год., № 1066/15.01.1999 год., № 1067/15.01.1999 год., № 1068/15.01.1999 год., № 1069/15.01.1999 год., № 1070/15.01.1999 год., № 1072/15.01.1999 год., № 1081/25.01.1999 год., № 1333/12.07.1999 год., № 1279/28.04.1999 год., № 3313/10.06.2002 год. и № 3314/10.06.2002 год., поискани със заявление вх. № 19-00-89/24.09.2008 год. от "Многопрофилна болница за активно лечение" АД - гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ИЗПРАЩА административната преписка за произнасяне по заявление вх. № 19-00-89/24.09.2008 год., подадено от "Многопрофилна болница за активно лечение" АД - гр.Бургас до кмета на община Бургас, съобразно задължителните указания по приложението на закона, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.
ОСЪЖДА община Бургас да заплати на "Многопрофилна болница за активно лечение" АД - гр.Бургас сумата от 50 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
401 Административно наказателно дело (К) No 1688/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АЛБЕНА АД КЛОН ММЦ ПРИМОРСКО ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Определение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ определение № 364/24.10.2008 год., постановено по НАХ дело № 366/08 год. по описа на Районен съд - Царево, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Царево за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
402 Административно дело (К) No 1689/2008, IV състав Касационни производства ПЛАСТИМО АД СИЛВИЯ НЕСТОРОВА ОСЗ ЦАРЕВО Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 18.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр. Царево № 280/21.08.2008 г., постановено по гр.дело № 168/2008 г.
Определението не подлежи на обжалване.

 
403 Административно наказателно дело (К) No 1700/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ОЗОГРАФОС ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1105 от 14.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2303 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11332-О-0058951 от 29.04.2008г. на директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.100, ал.3 от ЗДДС (отм.), на основание чл.133, ал.1 от ЗДДС (отм.), на ЕТ "Озографос - Йордан Василев" - гр.Камено, представлявано от Йордан Иванов Василев, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 300 лв.
Решението е окончателно.
 
404 Административно наказателно дело (К) No 1701/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ОЗОГРАФОС ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1014 от 15.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2304 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11330-О-0034383 от 29.04.2008г. на директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.100, ал.3 от ЗДДС (отм.), на основание чл.133, ал.1 от ЗДДС (отм.), на ЕТ "Озографос - Йордан Василев" - гр.Камено, представлявано от Йордан Иванов Василев, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 300 лв.
Решението е окончателно.
 
405 Административно наказателно дело (К) No 1702/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС В.И.М. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 23.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1119/10.10.2008г., постановено по н.а.х.д. № 2617 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
406 Административно дело No 1703/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.И. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г.
Отменя Заповед № 2867/11.10.2008г. на Зам. Кмета на Община гр. Бургас, с която на осн. чл. 37б ал.4 и 5 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Бургас, издадена на осн. чл. 44 ал.2 ЗМСМА е наредено да се изпълни принудително преместване и разкомплектоване на ИУМПС, собственост на И.С.И., паркирано върху територия общинска собственост с местоположение гр. Бургас, на ъгъла на ул."Левски " и "Ивайло".
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
407 Административно наказателно дело (К) No 1708/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ОЗОГРАФОС ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1139 от 14.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2310 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11338-О-0036732 от 29.04.2008г. на директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.179 от ЗДДС, на ЕТ "Озографос - Йордан Василев" - гр.Камено, представлявано от Йордан Иванов Василев, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 300 лв.
Решението е окончателно.
 
408 Административно наказателно дело (К) No 1709/2008, XIII състав Наказателни касационни производства САТЕЛИТ ФАРОТ 96 ООД БЕНЧО БЕНЧЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 13.02.2009г.
Отменя изцяло решение № 1110 от 24.10.2008 г., постановено по нахд. № 1701/2008 г. по описа на Бургаския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1796-О-0053359/17.05.2007 г. на директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Бургас, с което на основание чл. 64, ал.1 от ЗКПО (отм.), вр. чл. 51, ал.2 от ЗКПО (отм.) на "Сателит Фарот 96" ООД в ликвидация е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
409 Административно наказателно дело (К) No 1710/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР АЙТОС В.Г.В. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 272 от 20.10.2008г. постановено по НАХД № 149 от 2008г. на Районен съд - Айтос, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №120/08 от 25.02.2008г. издадено от началника РПУ гр.Айтос, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДП, на основание чл.182, ал.1, т.6 от същия закон на В.Г.В.,*** Загора е наложено административно наказание "глоба" в размер на 250 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
410 Административно дело No 1712/2008, V състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.Х.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 02.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х. ***, против заповед № 677 от 21.10.2008г. на кмета на община Несебър за изземване на имот на площ от 40.37 кв.м. и ? от общ коридор - 5.35 кв.м., представляващ част от общински имот "Ателие за битова техника - 3 бр.", актуван с АОС № 246/06.05.1997г., находящ се в партерния етаж на жилищен блок с кадастрален номер 51500.502.15.1 в гр.Несебър на ул."Струма", бл.76, кв.82, УПИ І по плана на гр.Несебър - нова част, от А.Ц., който го владее без правно основание.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1712/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
411 Административно дело No 1720/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РИЛА ПРОЕКТ ЕООД РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 24.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 33/09.10.2008 год. на началник на РДНСК - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
412 Административно дело No 1721/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Х. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г.
Отхвърля жалбата на М.Х.Х. против Заповед № ДК- 02- БС- 75/01.09.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ, е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж : "Магазин за хранителни стоки- пристройка към съществуващ магазин", находящ се в УПИ VІІ- 213, кв. 22 по плана на с. Търнак, общ. Руен, извършен от М.Х.Х..
Осъжда М.Х.Х. *** направените по делото разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
413 Административно наказателно дело (К) No 1725/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.К.Г. РПУ ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56/07.10.2008г., постановено по НАХД № 43/2008г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 690/ 21.07.2008г., издадено от началника на РПУ - гр.Поморие.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
414 Административно наказателно дело (К) No 1726/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РПУ - НЕСЕБЪР Д.М.Д. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 429/27.10.2008 г., постановено по НАХД № 165/2008 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление №1836/17.06.2008 г. на Началника на РПУ - гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 5, ал. 2 т. 3, предл. първо и чл. 35, ал. 2 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1, предл. първо и чл. 179, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 5, предл. пето от същия закон на Д.М.Д., гражданка на Великобритания са наложени административни наказания - глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 19 контролни точки.
Решението не подлежи на обжалване. 
415 Административно наказателно дело (К) No 1734/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ С.Я.К. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 414 от 15.10.2008г. постановено по НАХД № 131/2008г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
416 Административно дело No 1735/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Р.Ш. ОБЩИНА РУЕН Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 09.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Р.Ш. ***, против заповед № 477/03.09.2008 г. на кмета на община Руен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1735 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд - 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
417 Административно наказателно дело (К) No 1739/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АЛБЕНА АД КЛОН ММЦ ПРИМОРСКО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 365 от 28.10.2008 г. по нахд № 367/2008 г. по описа на Царевския районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
418 Административно дело No 1742/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ НИКЕ НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 20.02.2009г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.


 
419 Административно наказателно дело (К) No 1744/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Н.П.М. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 992/17.10.2008 г., постановено по НАХД № 1086/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, с което е отменено Наказателно постановление №02-001954/27.03.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - гр. Бургас, с което на ЕТ "СТОРН - Н. Маврев", представляван от Н.П. Маврев, на основание чл. 104а от Закона за автомобилните превози е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Решението не подлежи на обжалване.

 
420 Административно наказателно дело (К) No 1745/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД М ТИХОЛОВА Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1038/07.10.2008 година по НАХД № 1530/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 26196/18.09.2008 година на директора на РД за области Бургас, Сливен и Ямбол към ГД "Контрол на пазара" в КЗП.


Решението е окончателно.

 
421 Административно наказателно дело (К) No 1746/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЕТ ИПСМПДБ Д-Р ЗЛАТИНКА РАДЕВА Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 946/06.10.2008г., постановено по НАХД № 1688/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 02/15.05.2008г., издадено от председателя на Комисията за защита на личните данни и наложената на ЕТ "Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по детски болести д-р Златинка Радева" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Славейков", бл.6, вх.5, ет.5 имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.42, ал.4 от Закона за защита на личните данни за нарушение на чл.17б, ал.4 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
422 Административно дело No 1748/2008, IV състав Дела от административен характер по КСО Й.Г.Б. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 02.02.2009г.
Отхвърля жалбата на Й.Г.Б. против Решение № 69/ 04.11.2008г., издадено от Директора на РУ "СО" гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
423 Административно дело No 1749/2008, X състав Дела от административен характер по ОДП Д.Г.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед рег.№ З-4067/04.11.2008г. на Директора на ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.224, ал.2, т.2 от ЗМВР, във връзка с чл.226, ал.1, т.3 от ППЗМВР на Д.Г.Д. *** е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от три месеца.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
424 Административно наказателно дело (К) No 1760/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АУТО ФЪН ЯНАКИЕВ И ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1213/28.10.2008 година по НАХД № 2763/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.


 
425 Административно наказателно дело (К) No 1761/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Е.Ч. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1029/23.10.2008 г., постановено по НАХД № 2522/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас в обжалваната част.
Решението не подлежи на обжалване.

 
426 Административно наказателно дело (К) No 1762/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ИД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.В.К. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1017/20.10.2008 г., постановено по НАХД № 2413/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, с което решение е отменено Наказателно постановление №02-**********/21.07.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - гр. Бургас, с което на Г.В.К. *** за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Наредба №12/05.01.2007 г. на МТ и ДАМТН и на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 500 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
427 Административно наказателно дело (К) No 1765/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ ТРАНСВИДЕОКОМ ПРИМОРСКО ООД ПЕТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 13.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 16.10.2008 г., постановено по нахд № 388/2008 г. по описа на Царевския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
428 Административно дело No 1775/2008, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.Н.С. ОСЗ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 26.02.2009г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
429 Административно наказателно дело (К) No 1776/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Д.Д. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1141/30.10.2008 година по НАХД № 2452/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № НП-562/30.05.2008 година на заместник - кмета на община Бургас, като намалява размера на наложеното наказание "глоба" от 286 лева на 50 лева.


Решението е окончателно.


 
430 Административно наказателно дело (К) No 1777/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.П.Е. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1027 от 21.10.2008 г., постановено по нахд № 2490/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
431 Административно наказателно дело (К) No 1778/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Н.С. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 26.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1220 от 28.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2402 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП - 609 от 4.06.2008г., издадено от заместник кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.9, ал.1, т.9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ), на основание чл.16 от същата наредба, на Д.Н.С. ***, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2500 лв.
Решението е окончателно.
 
432 Административно наказателно дело (К) No 1780/2008, XIII състав Наказателни касационни производства СИЛВАН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РД КЪМ ГД КОНТРОЛ НА ПАЗАРА В КЗП Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 961/14.10.2008г. постановено по НАХ дело № 1533/2008г. по описа на Районен съд - Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8022/21.03.2008 год., издадено от директор на РД към ГД "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, с което на "Силван" ЕООД, гр.Поморие е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението е окончателно.

 
433 Административно дело No 1784/2008, IV състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие И.П.И.,
Д.И.Х.
ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 27.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. и Д.Х.И. *** от Решение № 25/ 06.08.2008г. на ЕСУТ при Община Бургас, с което е уважено частично възражение за промяна на устройствена зона за "Ок" за УПИ ІІ- 198, с показатели за устройствена зона "Ок"- като за кв. 53 и е дадено становище УПИ ІІ да се отреди за имоти 392 и 393, които да се отразят в КВС.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1784/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
434 Административно дело No 1788/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №55/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 11 617 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
435 Административно дело No 1789/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №58/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 20 628 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
436 Административно дело No 1790/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №57/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 122 750 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
437 Административно дело No 1791/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №56/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 13 876 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
438 Административно дело No 1792/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №59/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 1 408,14 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
439 Административно наказателно дело (К) No 1795/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Р.В.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
Оставя в сила решението Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
440 Административно наказателно дело (К) No 1796/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.А.М. РПУ - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Оставя в сила решението
 
441 Административно наказателно дело (К) No 1797/2008, XIII състав Наказателни касационни производства К.Г.Г. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1208/06.11.2008г., постановено по НАХД № 2741/2008г. по описа на Бургаски районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
442 Административно наказателно дело (К) No 1799/2008, XIV състав Наказателни касационни производства К.Р.И. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 467 от 13.11.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3239 по описа на БРС за 2008г.,
Определението е окончателно.
 
443 Административно дело (К) No 1800/2008, XI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Я.С.Я. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1338/10.10.2008г. постановено по гр.д.№ 876/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
444 Административно дело (К) No 1801/2008, XII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Т.Н.И. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1237/10.10.2008 г. постановено по гр. д. № 698/2008 г. по описа на БРС.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.Н.И. ***, община Созопол за присъждане на разноски по водене на делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
445 Административно дело (К) No 1802/2008, IX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ П.И.И. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1677/29.10.2008 год., постановено по гр.дело № 1234/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

 
446 Административно дело (К) No 1803/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ С.П.Д. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1238/10.10.2008г. постановено по гр.д.№ 705/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
447 Административно дело (К) No 1804/2008, VII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Т.М.Т. Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1455/1.10.2008г., постановено по гр.дело № 703/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
448 Административно наказателно дело (К) No 1805/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Х.М. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 283/27.10.2008г., постановено по н.а.х.д. № 219 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Айтос.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-298/21.05.2008г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
449 Административно дело No 1810/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Н.С.Д.   Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 09.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 3114/ 18.11.2008г. на Кмета на гр. Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество молба вх.№ 94-Н-651/30.10.2008г. от Н.С.Д. за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел VІІ, в бивш кв. 313а по плана на ж.к. "Братя Миладинови" гр.Бургас с площ от 264 кв.м.ИЗПРАЩА преписката на Кмета на гр. Бургас, който да се произнесе по направеното искане за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел VІІ, в бивш кв. 313а по плана на ж.к. "Братя Миладинови" гр.Бургас с площ от 264 кв.м. по същество.Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
450 Административно дело No 1811/2008, V състав Други административни дела ЛАРГО ЕООД МАРТИН МАРГЕЛОВ МИРЧЕВ,
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НА ДРЕБНИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 09.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "Ларго" ЕООД-гр.Бургас, представлявано от Мартин Маргелов Мирчев и Асоциация за защита на дребния и среден бизнес-гр.Бургас, представлявана от Николай Димитров, против заповед № 3072/14.11.2008 г. на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА административното производство по административно дело № 1811/08 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба пред тричленен състав на Върховен административен съд на Р България в седмодневен срок, считано от днес, за явилите се по делото страни и в същия срок, считано от съобщаването, на неявилите се в днешно съдебно заседание страни.

 
451 Административно наказателно дело (К) No 1812/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО СОФИЯ СОЛОМАТ ЛНК ООД КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ПЕРЕВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1142/30.10.2008 год., постановено по НАХД № 2057/2008 год. по описа на Районен съд - Бургас.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Решението е окончателно.


 
452 Административно наказателно дело (К) No 1813/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС И.Н.И. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 14.10.2008г. постановено по НАХД № 38/2008г. на Поморийски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
453 Административно дело No 1814/2008, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Докладчик: Л.В.А.  Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавна агенция по горите гр.София, представлявана от председателят й Стефан Юруков против протоколни решения на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД 11-44/23.06.2008г. на директора на ОД"З"-гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по № 1814/2008г. по описа на Административен съд - Бургас
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му, пред ВАС.

 
454 Административно дело No 1815/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.П.Й.,
П.П.П.,
С.Г.К.
ОБЩИНА АЙТОС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 06.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.П.Й. ***, П.П.П. *** и С.Г.К. *** против мълчаливия отказ на Кмета на община Айтос за произнасяне по заявление вх.№ 94-00-3678/23.10.2008г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1815 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
455 Административно наказателно дело (К) No 1818/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Д.С. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 15/21.07.2008г., постановено по НАХД № 338/2007г. по описа на Районен съд - гр.Царево.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-1184/30.10.2007г., издадено от директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на С.Д.С. *** е наложена глоба в размер на 1500 лева на основание чл.42, ал.1 от Закона за храните за нарушение на чл.12, ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
456 Частно административно дело No 1820/2008, IX състав Частни администр. дела ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Докладчик: П.Е.С.  Определение от 10.12.2008г.
ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас за разглеждане жалбата на Лиляна Димова - кмет на община Приморско против Разпореждане № 63/03.11.2008 год., постановено от съдия в Окръжен съд - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1820/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността.

Определението не подлежи на обжалване.

 
457 Административно дело No 1823/2008, IV състав Други административни дела Г.С.Д. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 15.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата- "молба", адресирана до зам. Кмета на Община Бургас от Г.С.Д., против Заповед № 2760/14.10.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 1823 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
458 Административно наказателно дело (К) No 1824/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.К. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Оставя в сила решението
 
459 Административно наказателно дело (К) No 1829/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Е.М.Х. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Е.М.Х., подадена чрез пълномощника му адв. Мирослав К. Димитров, с посочен съдебен адрес: гр. София, ул. "Христо Белчев", № 15, вх.2, против решение №418/22.10.2008г. на Районен съд гр. Несебър, постановено по н.а.х.д.х № 178 по описа на НРС за 2008г., в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 4577 от 29.11.2007г., издадено от начлника на РПУ-Несебър, относно наложеното на касатора административно наказание "глоба" в размер на 150лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от един месец. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по к.н.а.х.дело № 1829/2008г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
460 Административно наказателно дело (К) No 1830/2008, XIII състав Наказателни касационни производства В.Г.Я. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО КАРНОБАТ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Определение от 19.02.2009г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение № 293 постановено по н.а.х.д.№ 71/2008г. по описа на Районен съд гр.Карнобат.
Определението не подлежи на обжалване.

 
461 Административно наказателно дело (К) No 1832/2008, XIV състав Наказателни касационни производства МИС КАПРИЗ КОМЕРС АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 981 от 31.10.2008г. постановено по НАХД № 1972/2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
462 Административно дело No 1835/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ РАДКА СТРАТИЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ "Радка Стратиева", със седалище гр.Бургас, представлявано от Радка Вълкова Стратиева против Заповед № 3094/17.11.2008г. на кмета на Община Бургас, с която е заповядано на жалбоподателката да премахне за своя сметка преместваем обект, представляващ автомивка - метална конструкция с два броя клетки с площ 40 кв.м и пластмасово покритие над бетонова площадка с площ 50 кв.м, разположен до бл.460 на к-с"Меден рудник" в гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
463 Административно дело No 1836/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ БУЛМЕКС АТАНАС АТАНАСОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 09.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Атанас Ботев Атанасов, в качеството му на ЕТ "Булмекс - Атанас Атанасов" - гр. Асеновград, против заповед № 3025/07.11.2008 година на заместник - кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1836/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му
 
464 Административно дело No 1838/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ВЖК РОДОПА НОВА ЗАГОРА ООД КРАСИМИР МАРИНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 25.02.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 200800160/24.09.2008 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден изцяло с Решение № РД-10-324/21.11.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "ВЖК Родопа - Нова Загора" ООД - гр.Нова Загора, е установено допълнително задължение за данък върху добавената стойност в размер на 1 695 лв., за периода 01.06.2005 - 30.06.2005 год., ведно с лихвата за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "ВЖК Родопа - Нова Загора" ООД - гр.Нова Загора, ул."Преславска" № 136, с Булстат 119521420 сумата от 694 лв. разноски по делото.


Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
465 Административно наказателно дело (К) No 1840/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Т.С.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1055/13.11.2008 год., постановено по НАХД № 2419/2008 год. по описа на Районен съд - Бургас.


Решението е окончателно.

 
466 Административно наказателно дело (К) No 1841/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Т.С.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Отменя изцяло решението
 
467 Административно наказателно дело (К) No 1848/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ А.А.М. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.

ОСТАВЯ в сила Решение № 39/16.10.2008 год., постановено по НАХ дело № 20/2008 год. на Районен съд - Поморие.

Решението е окончателно.


 
468 Административно наказателно дело (К) No 1849/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ТЕДИ ЕТ - ТОДОРКА СТОЯНОВА Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 26.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57 от 5.11.2008г. на Районен съд - гр.Поморие, постановено по н.а.х.д. № 37 по описа на ПРС за 2008г.
Решението е окончателно.
 
469 Административно дело (К) No 1850/2008, IV състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Д.Я.М. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1524/17.10.2008г. постановено по гр.д.№ 700/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
470 Административно дело (К) No 1851/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Т.П.С. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1523/17.10.2008г. постановено по гр.д.№ 699/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
471 Административно дело (К) No 1852/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Т.М.Т. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1526/17.10.2008г. постановено по гр.д.№ 875/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
472 Административно дело No 1858/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Докладчик: П.Е.С.  Определение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.И.Д. *** против Заповед № РД-16-114/10.02.2003 год. на кмета на община Поморие, като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1858/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
473 Административно дело No 1860/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 06.01.2009г.
ОСТАВЯ без уважение искането на А.С.С. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-09-72/17.07.2008 година на Областен управител на област Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съдебно заседание.


 
474 Административно дело No 1862/2008, IV състав Други административни дела ЗАЛИВИ ООД ПЕТКО КУЗМАНОВ ЖИВКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 24.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на " ЗАЛИВИ" ООД гр. Бургас, представлявано от Петко Кузманов Живков против Заповед № 3228/ 27.11.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас. Със заповедта на осн. Чл. 57а ал.1 т.1 и 3ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат преместваем обект:павилион за продажба на книги и канцеларски материали, с площ 6 кв.м., разположен върху общински терен на ул."Александровска" и ул."Л. Каравелов.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
475 Административно дело No 1863/2008, IV състав Други административни дела Н.Т.Л. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 12.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Н.Т.Л. с неясен предмет и искане. Прекратява производството по адм.дело №1863/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в седемдневен срок от съобщаване на определението.
 
476 Административно наказателно дело (К) No 1864/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АУТО ФЪН ЯНАКИЕВ И ГЕОРГИЕВ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГР.БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1246/2008г. постановено по НАХ дело № 2762/2008г. по описа на Районен съд - Бургас.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2253/21.08.2008 год. на директора на ТД на НАП - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Решението е окончателно.

 
477 Административно дело No 1869/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2602-0882/21.10.2008 год. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № РД-4402-1112/27.11.2008 год. на директора на РМД Бургас, с което на търговското дружество "Черноморско злато" АД, Поморие е отказано възстановяване на акциз в размер на 21 056,04 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ВРЪЩА административната преписка на началник на Митница - Бургас за произнасяне по искането на "Черноморски злато" АД, гр. Поморие, депозирано с вх. № 2602-0882/07.10.2008 год., съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.
ОСЪЖДА РМД - Бургас да заплати на "Черноморско злато" АД, гр.Поморие сумата от 50 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
478 Административно дело (К) No 1871/2008, XI състав Касационни производства Р.Г.Я.,
Г.Г.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Оставя в сила решението
 
479 Административно дело No 1878/2008, VI състав Други административни дела Г.К.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 18.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.К.Д. ***, к-с Меден рудник бл.413, вх.6, ет.7, против Заповед № 01-328 от 31.10.2008г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Бургас, потвърдена с Решение № 23 от 12.12.2008г. на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
480 Административно дело No 2/2009, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Г.Д.,
Н.С.С.,
Т.Л.А.,
М.Е.Г.,
О.Д.Г.,
П.К.К.Й.,
Х.Л.Я.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 22.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от на И.Г.Д., Н.С.С., Т.Л.А., М.Е.Г., О.Д.Г., П.К.К.- Й. и Х.Л.Я.- всички в качеството на общински съветници в Общински съвет гр. Поморие против решение по т.2 от дневния ред на ХVІ- то заседание на Общинския съвет Поморие, проведено на 20.12.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 2 /2009г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателите.

 
481 Административно наказателно дело (К) No 11/2009, XIII състав Наказателни касационни производства К.С.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 472/18.11.2008 год., постановено по НАХ дело № 3283/08 год. по описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
482 Административно дело No 14/2009, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.А.П. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.А.П. *** против Решение № 3518 от 20.12.2008г. на № 1544 от 30.07.2007г. на Кмета на община Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
483 Частно административно дело (К) No 19/2009, XII състав Частни касационни производства ОСЗГ НЕСЕБЪР Д.В.В. Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 04.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от старши юрисконсулт Иван Каменов срещу Разпореждане № 3140 от17.11.2008 г. по адм. д. № 1210/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас за налагане на глоба в размер на 200 лв. на Йордан Манолов Сачанов - началник на ОСЗ-Несебър за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 183 от 30.01.2005 г. по гр. д. № 142/2003 г. по описа на Несебърския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19/2009 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

 
484 Административно дело No 21/2009, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Станимир Христов - прокурор при Бургаска окръжна прокуратура срещу Решение на Общински съвет - гр. Поморие № 393/20.12.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 21/2009 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
485 Административно дело No 33/2009, VII състав Други административни дела Ж.Д.Т. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 20.01.2009г.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 33/2009г., с административно дело № 32/2009г. по описа на Административен съд- гр.Бургас, като производството ще продължи под № 32/2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
486 Административно дело No 34/2009, X състав Други административни дела АВТОКОМПЛЕКТ ООД ДИМИТЪР ХАДЖИЛУКОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 20.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 34/2009г. с административно дело № 32/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас, като производството ще продължи под № 32/2008г. .
Определението не подлежи на обжалване.

 
487 Административно дело No 35/2009, XI състав Други административни дела В.Д.Х. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 20.01.2009г.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 35/2009 г. с административно дело № 32/2009 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, като производството ще продължи под № 32/2009 г. . ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. № 35/2009 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
488 Административно дело No 36/2009, IX състав Други административни дела В.А.С.,
П.А.П.,
К.Г.И.,
М.П.Я.
ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.С., К.Г.И., П.А.П.,***, п.к.20 и М.П.Я. *** против Решение № 3257/22.12.08 год. на кмета на община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество молба за отмяна на отчуждаване на 400 кв.м. ид.части и 250 кв.м. ид. части от недвижим имот, представляващ бивш парцел ІІІ, в бивш кв.7, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
489 Административно дело No 63/2009, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.И. СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 18.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.И. *** против Заповед № КД-14-02-1419/03.11.2008г. на Началника на СГКК гр.Бургас за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Царево, обл.Бургаска.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
490 Административно дело No 66/2009, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ   Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 19.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Черноморско злато" АД с адрес за кореспонденция гр. Поморие, Индустриална зона срещу Решение № 2602-0882/21.10.2008 г. на началника на Митница - гр. Бургас за отказ за възстановяване на акциз, потвърдено с Решение № РД-4402-1112/27.11.2008 г. на директора на Регионална митническа дирекция-гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 66/2009 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
491 Административно дело No 70/2009, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.А.К. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Д.А.К. ***, к/с "Славейков", бл.14, вх.І, ет.5 против заповед № 1931/17.07.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 70/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
492 Административно дело No 92/2009, X състав Дела по ДОПК и ЗМ БЪЛГАРОПОЛ 91 ЕООД МИТКО ДОЙКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 09.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-10-353/22.12.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх.№ 04-Б-Ж-292/03.12.2008г. срещу ревизионен акт № 02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, в частта в която се иска прогласяване нищожност на ревизионния акт, относно определените данъчни задължения за месец февруари 2007г..
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП за произнасяне по искането за прогласяване на нищожност на ревизионен акт № 02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, относно определените данъчни задължения за месец февруари 2007г..
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Българопол - 91" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Ропотамо" № 68 с ЕИК по БУЛСТАТ 147092323, представлявано от Митко Лавчев Дойков - управител, в останалата и част.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
493 Административно дело No 127/2009, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.П.А.,
Д.П.А.,
Л.Д.С.,
М.Д.С.,
П.Д.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 27.02.2009г.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
494 Административно дело No 153/2009, XII състав Други административни дела ЕМВИ ООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 25.02.2009г.
На основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд - гр. Бургас XII състав
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на "ЕМВИ" ООД, рег. по ф. д. № 356/2002 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Зорница", бл. 33, вх. А, ет. 5, ап. 13 за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 71/14.01.2009 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект винтфанг от алуминиева дограма с площ от 2.80 кв. м, собственост на Йосиф Чальовски, наследниците на Лилия Чальовска, наследниците на Екатерина Габровска, Емануил Чальовски, Богдана Драгиева, Димитринка Георгиева и Димитър Димитров, разположен на тротоара пред бистро "Силвър клуб", ул. "Свобода" № 4, гр. Бургас.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕМВИ" ООД, рег. по ф. д. № 356/2002 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Зорница", бл. 33, вх. А, ет. 5, ап. 13 срещу Заповед № 71/14.01.2009 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект винтфанг от алуминиева дограма с площ от 2.80 кв. м, собственост на Йосиф Чальовски, наследниците на Лилия Чальовска, наследниците на Екатерина Габровска, Емануил Чальовски, Богдана Драгиева, Димитринка Георгиева и Димитър Димитров, разположен на тротоара пред бистро "Силвър клуб", ул. "Свобода" № 4, гр. Бургас.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 153/2009 г. по описа на Административен съд -гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съдебно заседание.


 
495 Административно дело No 166/2009, XII състав Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 12.02.2009г.
СЪЕДИНЯВА адм.д. № 166/2009 г. с адм.д. № 136/2009 г. по описа на Административен съд - Бургас, като производството ще продължи под № 136/2009 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 166/2009 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
496 Административно дело No 167/2009, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв И.В.М. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 24.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София-град.
Определението не подлежи на обжалване.
 
497 Административно дело No 235/2009, VI състав Други административни дела ОБЕРОН Х ООДПЕТКО АТАНАСОВ КАРАТАНЧЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Докладчик: Л.В.А.  Определение от 27.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Атанасов Каратанчев, в качеството му на управител на "Оберон-Х" ООД, със седалище и адрес на управление с.Равно поле, общ.Елин Пелин, обл.Софийска против Предписание изх.№ КХОХ-172/11.02.2009г. издадено от мл.инспектор в РИОКОЗ-Бургас, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№235/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.