Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      629                                30.03.2018 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 5 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от И.И.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 1852/22.11.2017 г. по АНД № 4668/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-002877 от 17.08.2017 г., издадено от началник на група към ОДМВР- Бургас, сектор „Пътна полиция“.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай, като се сочи, че липсват вредни последици и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от същия вид. Твърди се, че касаторът е образцов шофьор и притежава „златен талон“, издаден поради липсата на нарушения в продължение на пет години. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решение № 1852/22.11.2017 г. по АНД № 4668/2017 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-002877 от 17.08.2017 г., издадено от началник на група към ОДМВР- Бургас, сектор „Пътна полиция“ в частта, с която на основание чл. 183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложено на касатора И.И.И. административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 104а от ЗДвП, и е отменил същото НП в останалата му част, досежно наложеното на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл. 1 от ЗДвП наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл. 150а от същия закон. Предмет на касационната проверка е решението в частта, с която е потвърдено наказателното постановление. В останалата част решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Според настоящия съдебен състав решението в обжалваната част е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 26.05.2017 г. около 11.20 часа в гр. Бургас касационният жалбоподател е управлявал по ул. „Яким Якимов“ лек автомобил марка „Рено“ с рег. № А ***МС. По време на движение същият използвал мобилен телефон, без устройство, позволяващо използването му без участие на ръцете му. Това действие било забелязано от младши автоконтрольор Т.П., който спрял автомобила за проверка. За горното нарушение бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

В производството пред районния съд са събрани всички относими и допустими доказателства, като оценката на същите е извършена в съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 5 от НПК, приложим в първоинстанционното производство по силата на препращащата разпоредба на чл. 84 от ЗАНН. БРС е обсъдил всички доказателствени източници и е извел значението на гласните доказателства според точното им съдържание. Приетата фактическа обстановка е била установена по несъмнен начин от показанията на разпитания свидетел П., които съдът правилно е кредитирал, като последователни и непротиворечиви. Ето защо доводите на касатора, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи, са неоснователни.

Касаторът счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради маловажност на извършеното административно нарушение. В тази връзка сочи, че нарушението е извършено за първи път и не са настъпили вредни последици. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Изложените в касационната жалба доводи за липса на други нарушения не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая, а доколкото нарушението е формално, въпросът за липса или незначителност на вредните последици не може да бъде обсъждан.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението в обжалваната част, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1852/22.11.2017 г. по АНД № 4668/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-002877 от 17.08.2017 г., издадено от началник на група към ОДМВР- Бургас, сектор „Пътна полиция“.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.