ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 5 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.А., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Д.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 35 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен специалист в Дирекция „УКОРС“ при ОБЩИНА БУРГАС – М.И.Ч., редовно уведомена,  представлява се от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 37 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.И.: Запознати сме със заключението. Няма пречки да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт Х.: Нямам възражения по изслушването на вещото лице.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че експертното заключението по съдебно-техническата експертиза е представено в деловодството на съда в законоустановения срок, не са налице пречки по изслушване на вещото лице, поради което

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Инж.К.Д.М. - 65год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното писмено заключение с едно леко допълнение. На скица Приложение № 1, поради това, че другаде принтирах скицата, са се разместили римските цифри след V (римско 5) нататък и моля да се счита, че има естествено продължение на номерацията. На скицата горе в празното кръгче да се счита, че означението е VІ, съответно следващите са VІІ и VІІІ.

 

Адв.И.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт Х.: Също нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 150лв, изцяло от внесения депозит.

 

Адв.И.: Не забелязахме да е представен по делото, съгласно указанието на съда от предходно съдебно заседание сигналът, който е стартирал производството.

         Юрисконсулт Х.: Няма писмени доказателства за този сигнал и затова няма как да представим така исканото доказателство.

         Адв.И.: Моля да има изрично изявление от ответната страна, че такова не съществува, а не че не е намерено.

Юрисконсулт Х.: Въобще не се намира в общината такъв писмен документ, в който да е посочен постъпил сигнал, защото вероятно не съществува. Такава е информацията, която ми е подадена от началника на отдел „Безопасност и организация на движението“ (БОД).

         Адв.И.: Има ли някакъв заведен устен сигнал?

Юрисконсулт Х.: Няма включително и заведен устен сигнал.

Адв.И.: Няма да ангажираме други доказателства.

Юрисконсулт Х.: Няма да соча други доказателства.

 

 

 

Съдът, като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства няма да се ангажират 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания административен акт. Намирам, че както в хода на производството по налагане на ПАМ не са спазени императивните изисквания на закона, също така директно са били нарушени основни правила в административното производство като истинност, обективност, безпристрастност, като е  издадена ПАМ тенденциозно и противно на разпорежданията на закона. На следващо място, не се установи, а обратно, опровергаха се фактическите основания посочени в акта за налагане на ПАМ. В този смисъл тя е незаконосъобразна и моля да бъде отменена, а в полза на жалбоподателя молим да бъдат присъдени направените разноски в административното производство, които са заплатена такса за обжалване, адвокатски хонорар, за което представям доказателство и заплатената от жалбоподателя сума по изслушаната експертиза.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да отхвърлите жалбата.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.31 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: