ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети март                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 5 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.А., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Д.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 35 от делото

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен специалист в Дирекция „УКОРС“ при ОБЩИНА БУРГАС – М.И.Ч., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ:  Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Поддържам подадената жалба. Поддържам и представеното доказателствено искане от 09.03.2017г.

         Представям и моля да бъде приет по делото нотариален акт в удостоверение на обстоятелството, че местоположението, на което е било МПС, съвпада с имота на жалбоподателя. Това е изрично указано като обстоятелство в подадената жалба. В нотариалния акт е отбелязано, че административният адрес на имота се намира на ул.“***, гр.Бургас, като на този адрес моят доверител има право на собственост върху целия недвижим имот, включително гаража, паркоместата и апартаментите описани в нотариалния акт.

На следващо място, с оглед изложените обстоятелства в жалбата, моля да бъде задължена ответната страна да представи протокол или друго доказателство с указание на пътни знаци, поставени на адреса, описан в протокола от 17.12.2016г., с което са поставени забранителен знак за паркиране, както и указателна табела, че паркирани неправомерно МПС ще бъдат преместени принудително с техническо средство „Паяк“ и графично изображение. Също така и доказателства приложени към това обстоятелство, указващи времето на поставяне, кога е била поставена такава указателна табела и такъв знак, както и зоната, която обхваща. Съобразно позицията на ответната страна ще имаме и други доказателствени искания относно ангажиране на съдебно-техническа експертиза.

         Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. По доказателствените искания на жалбоподателя, заявени в днешно съдебно заседание и постъпили извънсъдебно, бих ги представил ако съдът ме задължи в тази насока.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с налагането на обжалваната ПАМ.

 

Извънсъдебно постъпилото доказателствено искане с вх.№ 2316/09.03.2017г., касаещо попълване на административната преписка с допълнителни доказателства, съдът счете за основателно, доколкото посредством него биха се изяснили допълнително правнозначими за решаването на делото факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото, в случай, че такива са налични, допълнителни писмени доказателства, посредством които да се удостовери подаден конкретен сигнал, по повод на който сигнал е било предприето  принудителното преместване на автомобила на жалбоподателя.

 

Съдът счете за основателно и направените в днешно съдебно заседание от адв.И. доказателствени искания, свързани с наличието на съответен пътен знак, указващ забраната за паркиране в процесния участък, както и табела предупреждаваща за принудително преместване на автомобили, поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото писмени доказателства, от които да е видно наличието на поставен пътен знак, указващ забрана за паркиране в процесния участък, както и наличието на пътен знак-табела, указваща възможността за принудително преместване на неправилно пракирано пътно превозно средство.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: С оглед наведените в жалбата твърдения, че част от автомобила  е паркиран в собствения ми парцел, както и че не създава затруднение на другите участници в движението по тротоара, моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да отговори:

Част от автомобила бил ли е паркиран в собствения ми недвижим имот и какво е свободното разстояние върху тротоара между границите на автомобила и бордюрната линия.

 

СЪДЪТ към ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Възможността за извършването на такава експертиза трябва да се изготви въз основа на писмените данни и приложения снимков материал, показващ разположението на автомобила към момента на принудителното му преместване. 

Адв.И.: Няма изготвена схема към този протокол, указваща точно местоположението на автомобила, нито на границите на тротоара.

ОТВЕТНИКЪТ: По искането за експертиза, предоставям на преценката на съда.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя, свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът също счете за основателно,  необходимо е по делото да бъдат изяснен допълнителни факти и обстоятелства, релевантни за решаването на спора именно посредством такава експертиза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с наличните по делото писмени доказателства, включително и приложения снимков материал, както и след като вземе обективни данни за външните габарити на процесния автомобил  да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, същите подробно записани по-горе в протокола.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М. след внасяне на депозит в размер на 150лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА на 24.04.2017г. от 13.00 часа,

за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: