О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№190                             20.01.2015 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на двадесети януари                                                            две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 5 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.203 и сл. от АПК, вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е във връзка с постъпила касационна жалба на А.А.А., ЕГН-**********, с адрес за призоваване: ***, против решение №1890/15.10.2014г., постановено по НАХД № 3284/2014г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-7142/26.06.2014г. на зам.кмет на Община Бургас.

По касационната жалба е образувано адм.д.№ 2547/2014г. на Административен съд Бургас, който с определение от 23.12.2014г. е разделил това дело, като производството по него е продължило по разглеждането на касационната жалба срещу решение №1890/15.10.2014г., постановено по НАХД № 3284/2014г. на Районен съд Бургас, а предявеният в нея иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Община Бургас за заплащане на обезщетение в размер на 45,20лв., ведно със законната лихва, считано от 16.06.2014г., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди – заплатена такса в полза на Община Бургас за освобождаване от общински паркинг на управлявания от жалбоподателя лек автомобил марка Тойота, рег.№ А-0922-МК, е отделен и по него е образувано настоящото адм.д.№ 5/2015г.

С разпореждане № 49/07.01.2015г. съдът остави исковата молба без движение, като указа на жалбоподателя да отстрани нередовностите в 7-дневен срок: 1.Да представи документи за платена държавна такса от 10лв. по сметка на Административен съд Бургас; 2.Да уточни от кой орган и с какъв акт е била наложената му принудителна административна мярка (ПАМ)  и да представи акта с който е наложена; 3.Да посочи дали същата е отменена по съответния ред, ако е отменена да представи акта с който това е извършено, а ако не е отменена, да уточни дали иска отмяната на същата като незаконосъобразна, както и дали е спазил срока за обжалването й; 4.Да изложи обстоятелствата, на които се основава искът; 5.Да представи преписи от жалбата/исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците,

Със същото разпореждане съдът задължи Община Бургас да представи копие от административната преписка по която на А.А. е наложена ПАМ.

С молба-уточнение А. посочи, че е заплатил определената държавна такса, наложената му ПАМ не е отменена, но счита същата за незаконосъобразна. Към молбата-уточнение е приложена квитанция за заплатената държавна такса, касовата бележка от 16.06.2014г. с която А. е заплатил сумата от 43,20лв. за репатриране на автомобила рег.№ А-0922-МК и сумата от 2,00лв. за наказателен паркинг, акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 057747/16.06.2014г. и наказателно постановление (НП) № НП-7142/23.06.2014г., възражение срещу АУАН, с която е поискал да бъде отменена заплатената от него такса за репатриране от 45,20лв. и да не му бъде налагана глоба за неправилно паркиране.

С писмо от 09.01.2015г. Община Бургас е представила административната преписка по която е наложена ПАН – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, осъществена на 16.06.2014г. по отношение на лек автомобил марка Тойота, рег.№ А-0922-МК. В писмото е изразено становище, че жалбата е подадена след изтичането на срока по чл.149, ал.1 от АПК. Към административната преписка е приложен протокол от 16.06.2014г., с който В. Д. Й., в качеството й на главен специалист в Дирекция УКОРС при Община Бургас е наложила ПАМ, изразяваща се в принудително преместване на автомобила на А., рег.№ А-0922-МК. Приложение са също цитираните АУАН, възражението срещу него, както и доказателства за правомощията на служителя да налага ПАМ, заедно с направени снимки към момента на вдигането на автомобила.

При разглеждане на въпросите относно допустимостта на предявения иск по ЗОДОВ, който единствено е предмет на настоящото производство, съдът намира, че същият е недопустим и следва да се остави без разглеждане, поради следното:

Единствен предмет на настоящото производство е предявеният иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Община Бургас за заплащане на обезщетение в размер на 45,20лв., ведно със законната лихва, считано от 16.06.2014г., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, защото въпреки указанията на съда с разпореждането от 07.01.2015г. към А. да посочи дали ПАМ е отменена по съответния ред, ако е отменена да представи акта с който това е извършено, а ако не е отменена, да уточни дали иска отмяната на същата, той само е направил изявление, че счита същата за незаконосъобразна, но не е поискал отмяната й от съда, а освен това и срокът за обжалването й отдавна е изтекъл.

В исковата молба, инкорпорирана в касационната жалба и в молбата-уточнение А. прави твърдение, че е претърпял имуществени вреди причинени му от незаконосъобразен административен акт – наложена му ПАМ от 16.06.2014г., изразяваща се в преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, осъществена от служител на Община Бургас на 16.06.2014г. по отношение на лек автомобил на А. марка Тойота, рег.№ А-0922-МК. Тази принудителна мярка не е била обжалвана и не е отменена от съда по съответния ред. Пропуснат е и срокът за обжалването й по чл.149, ал.1 от АПК, защото А. е узнал за ПАМ в деня на налагането й – 16.06.2014г. На същия ден той е подал възражение срещу издадения му на същата дата АУАН, в което е поискал само да бъде отменена заплатената от него такса за репатриране от 45,20лв. и да не му бъде налагана глоба за неправилно паркиране, но не е поискал отмяна на наложената му ПАМ.

В чл.204, ал.1 от АПК, при уреждането на въпроса относно допустимостта на исковете по това производство е посочено, че иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред. Ал.2 на същия член допуска искът да се предяви и заедно с оспорването на административния акт, но това не беше извършено в хода на настоящото производство, а освен това е изтекъл и срокът за оспорването на административния акт – процесната ПАМ, поради която същата представлява стабилен акт.

При положение, че въпросната ПАМ не е отменена по съответния ред, предявения от А. иск по ЗОДОВ за вреди причинени от незаконосъобразен административен акт е недопустим.

Воден от горното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.А.А., ЕГН-**********, с адрес за призоваване: ***, срещу Община Бургас, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Община Бургас, за заплащане на обезщетение в размер на 45,20лв., ведно със законната лихва, считано от 16.06.2014г., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди – заплатена такса в полза на Община Бургас за освобождаване от общински паркинг на управлявания от него лек автомобил марка Тойота, рег.№ А-0922-МК

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5 по описа за 2015г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: