РЕШЕНИЕ

 

                    1073                                    дата  20 юни 2014 г.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 05 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                              2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 5 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Керамична къща Стралджа” ЕООД, гр.Стралджа, Индустриална зона против Решение № 2330/25.11.2013г. постановено по НАХД № 3448/2013г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № С 13_52 F-046264/25.04.2013г., издадено от директор на Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което, на основание чл. 355, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО, вр. чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Касаторът счита постановения съдебен акт за неправилен и необоснован. Възразява, че в хода на административнонаказателното производство са били допуснати съществени процесуални нарушения, които не са били обсъдени от съда, както и че не се е произнесъл по това, че против дружеството са били издадени 15 на брой наказателни постановления за едно и също нарушение. Не е била обсъдена и възможността за приложението на чл.28 от ЗАНН, предвид обстоятелството, че от закъснението за подаване на декларацията не са настъпили вреди. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

   В съдебно заседание касаторът не изпраща представител, като е депозирал писмена молба, в която допълнително е навел довод да бъде обсъден чл.34, ал.1 от ЗАНН, както и възразява, че в наказателното постановление липсва конкретна правна квалификация на установеното нарушение.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебното решение.

Търговското дружество „Керамична къща Стралджа” ЕООД е санкционирано за това, че като осигурител не е подал в срок до 25.01.2013г. в ТД на НАП – Бургас декларация образец 6 за м.12.2012г., като същата не е подадена и към момента на съставяне на АУАН на 22.02.2013г. По същество районният съд е приел, че е осъществен състав на нарушение по чл.5, ал.4, т.2 от КСО, във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8/29.12.2005г., като въз основа на данните по делото е посочил, че не са констатирани съществени процесуални нарушения допуснати в хода на административнонаказателното производство, законосъобразно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество на соченото основание, обсъдил е и възражението за спазването на сроковете за образуване на административнонаказателно производство по смисъла на чл.34, ал.1 от ЗАНН, намерил го е за неоснователно, с оглед на което е потвърдил издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Оплакванията на дружеството-касатор са свързани с допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство, които касационният състав на съда не констатира. Правнозначимият факт е, че за търговеца, в качеството му на осигурител, безспорно е налице нормативно задължение за подаване на декларация с данните по чл.5, ал.4 от КСО и доколкото в законоустановения срок – в случая до  25.01.2013г. това не е сторено, то напълно законосъобразно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Възражението, че не е получил поканата за съставяне на АУАН не води до извод за допуснато съществено процесуално нарушение и по никакъв начин не е ограничило прав0ото на защита. Нарушение на чл.34 от ЗАНН също не се констатира, като в тази връзка решаващият съд е изложил мотиви, които се възприемат и от настоящия съдебен състав. След като задължението за подаване на декларацията е с краен срок на изпълнение до 25.01.2013г., изцяло в законовия 3-месечен срок контролният орган е пристъпил към съставяне на АУАН на 22.02.2013г., а не както касаторът счита, че това е следвало да стане още в същия ден на 25.01.2013г. Възражението, че против дружеството са били съставени 15 на брой наказателни постановления за едно и също нарушение е недоказано и в кориците на делото не се съдържат доказателства в тази насока, за да бъде обсъждано това възражение по същество. Не намира приложение и институтът на маловажния случай, в каквато насока са друга част от възраженията на касатора, по които решаващият съд е взел становище в мотивите на постановения съдебен акт и се споделят от касационния състав на съда. 

Решението е постановено при правилно приложение на материалния закон, за него не се констатират отменителни основания, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 2330/25.11.2013г. постановено по НАХД № 3448/2013г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: