ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 20.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети май                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер  5 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.П., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Р.П. с представено по делото пълномощно.                            

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-гр.БУРГАС, редовно уведомен, явява се лично началникът Ж. Т.

        

         Адв.П.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Запознал съм се с допълнително постъпилите по делото писмени доказателства, които съдът изиска в предходно съдебно заседание и установих, че отново не е представена длъжностната характеристика на лицето. Това, което е представено, отново е за старата му длъжност младши автоконтрольор в група „Пътен контрол и организация на движението”. Когато е бил наказан, моят доверител е бил на работа в друга група. Има заповед, с която са му предоставени правомощия да изпълнява дейности на позиция от група „Административнонаказателна дейност” и именно по отношение на тази група считам, че не е представена длъжностната характеристика.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Представени са изисканите от съда доказателства. С оглед направените възражения и уточнения от жалбоподателя, заявявам следното:

         Не съм съгласен с твърдението на адв.П..

         Като младши автоконтрольор А.П. е назначен в звено „Автоматизирани системи за контрол правилата на движение”. В една от точките на типовата длъжностна характеристика е посочено: „изпълнява и други задачи, възложени от ръководството”, а именно тези допълнителни задачи са му възложени с отделна заповед, която е приложена по делото и това е Заповед с рег.№ 51/30.03.2006г., която допълнително е изпратена на съда.

         В група „Административнонаказателна дейност” няма щатна длъжност „младши автоконтрольор” и няма как А.П. да бъде назначен на тази длъжност. В щата липсва такава длъжност и именно затова със заповед са му възложени тези функции във връзка с дейността на сектора.

Адв.П.: Други доказателства няма да соча.

ОТВЕТНИКЪТ: Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително изпратените от административния орган писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 84 от делото.

 

Като взе предвид изявлението на адв.П.,че други доказателства по делото няма да бъдат ангажирани, както и като съобрази изявлението на административния орган във връзка с направените от него уточнения за допълнително депозираните доказателства, съдът намира, че не е налице необходимост от събиране на допълнителни доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Първо, относно твърдението на ответника, че доверителят ми е назначен в звено „Автоматизирани системи” към група „Пътен контрол и организация на движението” и че трябва да изпълнява задачи допълнително поставени, мога да кажа следното:

Съгласно представената длъжностна характеристика е видно, че той е подчинен на началник групата, а не началника на група „Административнонаказателна дейност”, където на практика той е бил подчинен на главен инспектор А. и ако ответникът оспорва това, може да направим нови доказателствени искания, за да докажем, че той действително е работил в група „Административнонаказателна дейност”. Т.е., няма как да се позовава ответникът на типовата характеристика за група „Пътен контрол и организация на движението”, където би следвало да изпълнява допълнителни задачи в рамките на тази група, а тук говорим за един продължителен период от време, когато на практика А.П. е бил в група „Административнонаказателна дейност”. Това е фиксирано в Заповед № 51/2006г.

На следващо място, видно от приложената кадрова справка с рег. № 2707/25.01.2013г. А.П. никога не е бил назначаван на длъжност в група „АНД”. Видно от Заповед № 51/2006г. на началник сектор „Пътна полиция”, той отново не е назначен на такава длъжност в група „АНД”, а продължава да бъде на старата си длъжност, поради което и няма длъжностна характеристика за тази длъжност, на която реално той е изпълнявал задълженията си. Поради тази причина двете представени типови длъжностни характеристики са само за длъжността младши автоконтрольор в група „Пътен контрол и организация на движението”. Т.е., няма как той да е наказан за нещо, което не влиза във функционалното задължение на длъжността, на която той е работил през този период.

Считам, че е допуснато съществено процесуално нарушение на ЗМВР и ППЗМВР. Административнонаказващият орган, а именно г-н Т., началник сектор „Пътна полиция” е и председател на дисциплинарната комисия, която прави служебната проверка, изготвя обобщената справка, предлага какво наказание да се наложи и налага самото това наказание. Това е несъвместимо със ЗМВР и правилника за прилагането му.

На следващо място, един от служителите на име Х., който е подал сигнала, в същото време и той участва в комисията. Това също е нарушение на процедурата.

Моля да отмените обжалваната заповед.

С действията си доверителят ми не е нарушил разпоредбите на закона, а единствено се е опитал да изпълни задълженията, които са му били възложени с тази допълнителна заповед, макар и да не е ясно какви, тъй като не е налице длъжностна характеристика точно какви са те.

По делото има достатъчно доказателства, включително и докладни записки, както от доверителя ми, така и от главен инспектор А., че става въпрос за техническа грешка, която е напълно допустима при работа с компютър и каквато всеки от нас може да допусне.

Изводите във връзка с професионалните задължения се потвърждава и от връчения му срещу подпис протокол с рег. № 34260/20.10.2011г. От него е видно, че пет години след издаване на сочената като правно основание Заповед № 51/20096г., доверителят ми отново се запознава с длъжностната характеристика на старата си длъжност, на която винаги е бил  - младши автоконтрольор. Това е видно и от представеното удостоверение № 8440/15.03.2013г.

Моля да основанията, които  посочих, да отмените изцяло заповедта за наложеното наказание като незаконосъобразна.

ОТВЕТНИКЪТ: Отново подчертавам, че в група „АНД” нямаме щатна длъжност младши автоконтрольор. Функциите, които е трябвало да изпълнява жалбоподателят са били възложени със заповед, тъй като дейността на сектора е много обемна и изрично са изписани функциите, които следва да изпълнява в така наречената група „АНД”. Това, че П. работи в помещенията заедно със служителите, които работят по линията на „АНД”, не значи, че и той работи в група „АНД”. Използва техническите средства, но работи в рамките на сектора „Пътна полиция”. Считам, че се измества центърът на нарушението, което е влизане в електронен картон на определен водач, с нарушение по чл.177, ал.4 от ЗДвП, неправомерна корекция на контролни точки, изтриване с цел той да стане над нула точки, т.е. да остане правоспособен водач. При проверката комисията започна да събира материали за извършено престъпление по служба, но предвид това, че не бяха събрани достатъчно такива, бе взето решение да му бъде наложено дисциплинарно наказание. Не смятаме, че е техническа грешка два пъти подред на два отделни реда да се изтрият контролни точки от електронното досие на водач. Заявявам, че никога не са давани такива правомощия на П.. Достъпът на П. до електронната система е да прави справки при изпълнение на присъдите.

Никога не са му давани функции да работи с картоните по изтриване или промяна на данни в тези картони.

Това, че е работил с инспектор А., който вече не е служител, нищо лошо няма, тъй като инсп.А. е опитен и винаги е помагал на служителите в сектора като професионалист и специалист.

Считам, че жалбата трябва да се отхвърли като неоснователна, заповедта да бъде потвърдена, защото действително е извършено нарушение на дисциплината и то грубо.

Относно възражението за участие в комисията, аз изпълнявам само единствено заповедта на директора да се извърши проверка. Един от членовете на комисията - Х. беше включен в тази комисия и  мога да кажа, че той е единственият специалист, който познава на 100% системата, познава грешките и беше включен в комисията като експерт.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: