Р Е Ш Е Н И Е №  

 

град Бургас, 13.07.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на шестнадесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                 СТАНИМИРА ДРУМЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 5/2011г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Касаторът директор на Държавно горско стопанство гр.Айтос, чрез представител по пълномощие адвокат Стоян Стоянов, е оспорил решение №229/03.12.2010г. постановено по НАХД № 352/2010г. на Районен съд гр.Айтос. С решението е отменено НП №196/29.07.2010г. издадено от директора на Държавно горско стопанство гр. Айтос, с което на осн. чл.96, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) за нарушение на чл.91 от същия закон на К.Х. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. Касаторът твърди, че решението е неправилно и необосновано, с оглед на събраните по делото доказателства. Иска от съда да го отмени, а по съществото на спора да потвърди обжалваното НП.

            В съдебно заседание, касаторът чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и иска да бъде отменено обжалваното решение и потвърдено издаденото НП. Посочва, че са налице достатъчно доказателства, установяващи извършеното нарушение и вината на наказаното лице.

            Ответникът по касационната жалба не се явява и не се представлява. Преди заседанието по делото са представени писмени бележки от адвокат Ангелов, който от името на ответника иска решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас изразява становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на районния съд е правилно като краен резултат.

            Районният съд е приел, че от събраните писмени и гласни доказателства не може да се установи наличието на описаното в НП административно нарушение. От фактите установени по делото е видно, че лицата, които служителите на ДГС Айтос са настигнали в м.”Дъбрава”, отдел 185 от ДГФ на 10.07.2010г. не са с установена самоличност към този момент, тяхната самоличност е била установена два дни по-късно, като от всички доказателства не може да се направи връзка, че лицата повикани в ДГФ, два дни по-късно за да им бъде съставен АУАН, са идентични с тези, които са се намирали на 10.07.2010г. в посочената местност. В този смисъл съдът е приел, че не може да се установи как актосъставителя два дни по-късно е приел, че именно наказаното лице е отказало да изпълни разпореждане на длъжностно лице по охрана на дивеча. По тези съображения районния съд е стигнал до извода, че до съставяне на обжалваното НП, наказващия орган е допуснал нарушение на чл.57, ал1, т.5 от ЗАНН – липсва посочване на мястото, където е извършено нарушението, както и липсва посочване на конкретното длъжностно лице, чието разпореждане не е изпълнено от наказаното лице. С тези мотиви районния съд е отменил НП.

            Настоящият състав на АСБ намира, че в случая, от събраните пред районният съд доказателства, не може да се направи извод, че служителите на ДГС Айтос въобще са издавали разпореждане, чиито смисъл да съответства на посоченият в НП отказ да се извърши проверка на личният багаж на К.Х.. При разпита пред съда на актосъставителят и свидетелят по акта, в качеството им на свидетели, никой от двамата не твърди да е изричал такова разпореждане по отношение наказаното лице. Освен разпореждането „Спрете, горска стража” друго двамата свидетели не твърдят да са казали. В НП обаче е описано разпореждане с друг смисъл като неизпълнено. Това обстоятелство, според настоящият състав, е от съществено значение и води до извода за липса на всички елементи от обективната страна на състава, тъй като се ангажира отговорността на К.Х. за неизпълнение на разпореждане на длъжностно лице по охраната на дивеча, за което няма никакви доказателства да е изречено.

            Обратно на мотивите на районния съд настоящият състав не намира наличие на процесуално нарушение, което да опорочи НП до степен унищожаемост, изразяващо се във факта, че АУАН е съставен два дни след констатиране на нарушението и за целта всички лица, в т.ч. и К.Х. са повикани в ДГС. В показанията си както актосъставителят, така и свидетелят по акта посочват, че са възприели и разпознали лицата, които са гонили и настигнали, и които са стреляли срещу тях. Останалите доказателства също не внасят съмнение, че именно тези лица са участници в деянието. АУАН е съставен в сроковете по чл.34 от ЗАНН, поради което неправилни са изводите на съда, че несъставяне на АУАН на място, а два дни по-късно е действие, което е опорочило НП, поради недоказаност на факта, че лицата преследвани от служителите на ДГС и тези, чиято административно-наказателна отговорност е ангажирана са едни и същи. Нещо повече, дори самият К.Х. не твърди това, видно от жалбата му против НП и изявленията на неговият процесуален представител пред съда.

            Липсата обаче на разпореждане за проверка на личният багаж на К.Х., което се твърди от наказващият орган, че не е изпълнено обосновава липса на съставомерност на деянието.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229/03.12.2010г. постановено по НАХД 352/2010г. на Районен съд гр.Айтос.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: