Р Е Ш Е Н И Е      

 

   /12.03.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на дванадесети февруари, две хиляди и девета година,  в състав:

Председател: Г.Р.

       Членове: Л.А.

                         В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Т.С., изслуша докладваното от съдия В.Е. КНАХД № 5/2009 година.

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Касационният жалбоподател претендира, че решението на Районен съд – Бургас (РС) е необосновано - постановено при неизяснена фактическа обстановка. Отделно, по съществото на спора, поддържа, че органът, установил нарушението, въз основа на което е издадено наказателното постановление (НП), не разполага с материална компетентност.

Жалбата е основателна.

Жалбоподателят е санкциониран от заместник-кмета на община Бургас за това, че в гр. Бургас е паркирал МПС на улица – от лявата страна по посока на движението, след пътен знак В-27 и пътна маркировка М-14, както и за това, че е отказал за предаде документите си на контролните органи. Правната квалификация на нарушенията в НП е чл.98 ал.1 т.1 и чл.175 ал.1 т.3 от ЗДвП.

Нарушенията са установени от служител на община Бургас.

Видно от съдържанието на чл.167 ал.2 т.1 от ЗДвП, в редакцията му към датата на издаване на АУАН, контролните органи на общината не могат да установяват извършването на нарушенията, цитирани в НП.

Липсата на материалноправна компетентност на актосъставителя, води до липса на компетентност и на административнонаказващия орган. Постановеното решение е неправилно и следва да бъде отменено, както и НП.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И

           

ОТМЕНЯ решение № 1370/08.12.2008 година по НАХД № 3251/2008 година на Районен съд – гр. Бургас.

            Вместо него постановява:

            ОТМЕНЯ  НП №  НП-927/12.08.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: