ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 59 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СУОРДСАН ШОПИНГ“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от Е.Е. – старши юрисконсулт при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно упълномощен.

 

По делото е постъпила молба от оспорващото дружество, в която се посочва, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поддържа се жалбата, представени са писмени доказателства с молба и се иска същите да бъдат приети по делото.

 

Съдът предоставя на процесуалния представител на административния орган копие от молбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „СУОРДСАН ШОПИНГ“ ООД против Заповед на налагане на принудителна административна мярка № ОП-433-0018787/14.12.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин „Суордсан шопинг“, находящ се в гр. Сливен, ж.к. „Дружба“, бул. „Бургаско шосе“ № 61 и забрана за достъп до него в срок от два дни на основание чл. 186, ал.1, т. 1, буква „в“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС

В жалбата се твърди, че процесната заповед е незаконосъобразна.

На посочената дата фискалното устройство е функционирало, но в края на работния ден персоналът констатирал повреда в същото и е преустановил работата му. От 14.09.2017 г. до настоящия момент устройството не функционира, но в обекта имало още три каси, които работели и били напълно достатъчни да обслужват клиентите. Счита, че това са обективни уважителни причини, поради които не е могло да се изпълни законоустановеното задължение на търговеца да отпечата финансов отчет за 14.09.2017 г.

При издаване на заповедта били допуснати нарушения на материалния закон. Не била отчетена малозначителността на деянието. Извършеното не е водело до неотчитане на приходи. Деянието било извършено три месеца преди налагане на процесната принудителна административна мярка. Прави се искане съдът да отмени заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Считам така подадената жалбата за неоснователна и немотивирана с посочените в нея доказателства.

Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното дирене.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от ТД на НАП – гр. Бургас до Административен съд – гр.Бургас вх. № 180/05.01.2018 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от оспорващото дружество до Административен съд – гр.Бургас вх. № 803/19.01.2019 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в молба от оспорващото дружество вх. № 4746/25.04.2018 г.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема госпожо Председател, считам така подадената жалбата за неоснователна поради следните съображения:

При направената проверка в търговския обект в гр. Сливен е констатирано, че той нередовно отчита извършваните в него продажби. Обектът разполага с търговска площ 800 кв.м. В обекта има 7 лица, които работят на трудови правоотношения. В обекта е констатирано, че търговецът нередовно отчита дневните продажби и издава дневен финансов отчет. Видно от направената проверка за дата 14.09.2017 г. в обекта има издадени само две касови бележки за целия работен ден, при положение, че среднодневните обороти са между 1000 лева и 4000 лева. В същото време е установено, че подаваните обороти към НАП са много малки и това води до неотчитане на всички продажби, с което не могат да бъдат определени точно публичните задължения на търговеца, което води до ощетяване на фиска на Република България. В тази връзка е издадена и заповедта на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас за прилагане на принудителна административна мярка –запечатване на обекта. Все пак административният орган се е съобразил с големината обекта и е наложил санкцията запечатване само за два дни

Уважаема госпожо Председател, моля предвид посоченото да постановите Ваше решението, с което потвърдите издадената от ТД на НАП – гр. Бургас заповед за налагане на принудителна административна мярка като законосъобразна и обоснована.

Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: