ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 59 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ БУРГАСМЕД“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК – БУРГАС, редовно уведомен представлява се от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от адв.М. - пълномощник на жалбоподателя „МБАЛ Бургасмед“ ЕООД, видно от която уведомява съда, че поради възникнала невъзможност не може да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото и то да се гледа в нейно отсъствие. Пълномощникът посочва, че поддържа жалбата, като навежда допълнителни доводи за незаконосъобразност на административния акт. Направил е доказателствени искания, които са идентични с тези, които се съдържат в депозираната жалба. Молбата е придружена от пълномощно.

 

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям на съда с писмо изх. № 11-00-5/27.02.2017г. допълнителни доказателства, които са относими към спора, за това, че всички истории на заболяване (ИЗ), които са цитирани в писмената покана са съответно отчетени от лечебното заведение и заплатени от РЗОК-Бургас.

         Възразявам по доказателствените искания на страната за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

По първия поставен от жалбоподателя въпрос считам, че отговорът на въпроса е правен извод, с оглед на което не би следвало да се допуска.

Въпрос 2 не е относим към правния спор. Констатациите по т.1, 2, 5, 8 и 9 от обжалваната писмена покана визират повторната хоспитализация на пациенти с ИЗ-2006, ИЗ-860, ИЗ-1802, ИЗ- 641. Тезата на констатациите по т.1, 2, 5, 8 и 9 е следната:

С други номера ИЗ-1937, ИЗ-1522, ИЗ-714 е извършена първата хоспитализация. В медицинската документация към изброените истории на заболяване са налице състояния, които обуславят придружаващи заболявания, които не са лекувани в лечебното заведение при първата хоспитализация. Съгласно чл.8 от Приложение 2б към чл.2 от ПМС № 57/16.03.2015г. за приемане на методика на остойностяване и заплащане на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 от ЗЗО, НЗОК заплаща за периода на хоспитализацията само една клинична пътека за един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Не е спорно повторната хоспитализация по цитираните истории на заболяване 2006, 860, 1802 и 641 дали пациентите са имали придружаващи заболявания. Спорното е, че при първата им хоспитализация с ИЗ-1937, ИЗ-1522, ИЗ-714  е  трябвало да бъдат лекувани както основна диагноза, така и придружаващи заболявания или усложнения. В този смисъл въпросът по т.2 не е спорен.

По точка 3. - въпросът е несъотносим към правния спор. Цитираните истории на заболяване касаят втората хоспитализация. Никъде в констатациите в писмената покана не се касае дали лечебното заведение е упражнило утвърдените начини на действия, съобразени с указанията за клинично поведение в клинични пътеки, по които са лекувани пациентите. Констатациите касаят неприлагането на комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложненията при първата хоспитализация в изброените ИЗ-1937, ИЗ-1522, ИЗ-714.           Така зададен въпросът е неотносим, защото не кореспондира с нашите констатации.

По точка 4 - дали пациентите са приети по спешност, също неотносим към правния спор, защото се цитират истории на заболяване по втората хоспитализация ИЗ-2006, ИЗ-860, ИЗ-1802 и ИЗ-641. Ние не оспорваме спешността на пациентите, лекувани по тези истории на заболяване. Втората хоспитализация е необоснована, всички симптоми на придружаващо заболяване са видими от медицинската документация при първата хоспитализация, т.е. в направлението за хоспитализация, епикризите и лечебното заведение трябвало да лекува тези пациенти комплексно.

По последния въпрос считам, че отговорът на този въпрос е правен извод, с оглед на което не трябва да бъде допуснат.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната писмена покана, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответната страна допълнителни писмени доказателства, подробно индивидуализирани със съпровождащ ги опис.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя, съдържащи се в депозираната жалба и поддържани от неговия пълномощник видно от докладваната днес молба, съдът счете за основателни, доколкото посредством тях евентуално биха се установили правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства, за изясняването и преценката на които съдът не разполага с нужните специални знания, поради което намира за необходимо по делото да бъде назначена исканата съдебно-медицинска експертиза, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба.

Експертизата да се изготви от вещото лице д-р П.П. при депозит в размер на 400лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.05.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: