ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тридесети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:           ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 59 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.К., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Средец при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, се явява лично главен инспектор Г.И.Д..

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника и от Районна прокуратура Средец писмени документи, както следва: писмо от гл.инспектор Д. вх. № 3332/31.03.2016 г. до настоящия съд с приложена към него справка от Районна прокуратура Средец по отношение на лицето във връзка с определението на съда по настоящото дело, съгласно което писмо административният ръководител на Районна прокуратура Средец уведомява, че ДП № 08-389/2014 г. по описа на РУ Средец с постановление от 28.01.2016 г. е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във вр. с чл.24, ал. 1, т. 1 и чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК и към датата на издаването му – 15.03.2016 г., срещу Д.П.К. не се води наказателно производство и не му е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили от ответника във връзка с определение на съда от предходно съдебно заседание, проведено на 18.04.2016 г., заверени преписи от документи, а именно заповед № Із-775/10.04.2014 г., заповед рег. № Із-2363/06.11.2012 г. и писмо от Районна прокуратура Средец, ведно с постановление за прекратяване на наказателното производство от 28.01.2016 година.

 

АДВОКАТ П.: Нямам възражения да се приемат представените доказателства. Мисля, че касаят предмета на доказване по настоящото дело.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Оспорвам жалбата. Членът, който е изписан в решението за отнемане на издаденото разрешението, е техническа грешка, наша грешка. Досъдебно производство № 08-389/2014  г. по описа на РУ Средец съществува в Районна прокуратура Средец и е за престъпление по чл. 198 НК, по което досъдебно производство г-н К. е бил с повдигнато обвинение към дата 27.04.2015 година. Моето решението е с дата 10.12.2015 година. Към момента на издаване на решението на К. е било повдигнато обвинение.

Моля да приемете представените до момента писмени документи. Представям допълнително и заповед, с която съм определен да издавам наказателни постановления по линия на КОС.

Заявявам, че издаденото първоначално разрешително за огнестрелно оръжие и боеприпаси и за носене на ловно оръжие на жалбоподателя К. сер. АЛ 073020 е издадено в много предходен момент от предния началник на РУ Средец.

АДВОКАТ П.: Не се противопоставям на обстоятелствата, които бяха заявени от ответната страна.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: По отношение на писмените доказателства, които са представени към административното дело, считам същите за допустими и относими към предмета на доказване, поради което моля да ги приемете.

Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива допълнително представени по делото писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника и от Районна прокуратура Средец писмени документи, описаните по-горе в съдебния протокол, както и днес представената от ответника заповед № 8121з-948/08.12.2014 г. на Министъра на вътрешните работи.

 

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата, с която моля да отмените атакуваната заповед и решението за отнемане на разрешението за носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и за отнемане на ловни пушки, посочени в решението, като считам, че издаденото решение противоречи на правилата по чл. 146, т. 4 и т. 5 от АПК – несъответствие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Считам, че решението е издадено от компетентен орган, тъй като правата за вземане на такова решение произтичат директно от специалния Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) – чл. 50, ал. 3, с последни изменения ДВ бр. 95/08.12.2015 г. Дотолкова, доколкото предполагам аргументът на насрещната страна е, че към момента на издаване на атакуваното решение действително са били налице основанията на чл. 58 от същия закон, считам че такива възражения не бива да се приемат като законосъобразни и основателни, тъй като противоречат на целта на закона, като аргумент за подобно решение е чл. 83, ал. 4 от същия закон. Това е аргумент в подкрепа на възражението по настоящата жалба, тъй като началникът на районното управление служебно проверява всички обстоятелства по чл. 58 ЗОБВВПИ, които настъпват и изменения на тези обстоятелства, които касаят правото за носене на оръжие. При това положение неизпълнение на задълженията по чл. 83 ЗОБВВПИ съставлява посочените основания за атакуване на административния акт с искане да бъде отменен и да бъде решено делото по същество, като отмените това решение за отнемане на разрешително и на 2 броя пушки.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Поддържам си становището. Към момента на издаване на административния акт на г-н К. е повдигнато обвинение по чл. 198 НК и съгласно чл. 58 ЗОБВВПИ имам право да му отнема разрешителното. Считам, че законосъобразно съм издал съответното решение.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите в сила решението на началника на Районно управление Средец като правилно и законосъобразно. Действително посоченото в решението основание по чл. 58, ал. 1, т. 2, предл. 2 от ЗОБВВПИ е свързано с прилагането на несъществуващ член от Наказателния кодекс, но от писмените доказателства, които са ангажирани в хода на административното производство безспорно се установява, че именно по това образувано досъдебно производство, което е споменато и в решението, жалбоподателят към момента на издаването му е бил с предявено обвинение по 198, ал. 1 НК, което показва, че е налице действително техническа грешка при изписване на престъплението, свързано с основанието за издаване на атакуваното решение. В този смисъл моля да го оставите в сила.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, действително от формална гледна точка прокурорът е прав, но посочих като отменително основание чл. 146, т. 5 АПК – несъответствие с целта на закона. Целта на закона е, прилагайки разпоредбата на цитирания текст – чл. 83, ал. 4 ЗОБВВПИ, сочи че трябва да се вземат от административния орган адекватни решения, които отговарят на фактическото състояние в динамиката на неговото развитие, а не да се базираме от формална гледна точка. Настъпили са промени, които водят да отпадане на основанията по чл. 58 ЗОБВВПИ. По тази причина, спазвайки целта, духа на закона, моля да отмените това решение от целесъобразна гледна точка.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: