ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 29.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и девети февруари              две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 59 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Т., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началника на Районно управление Средец при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

В залата присъства прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Моля на основание чл. 16, ал. 1 от АПК да конституирате Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, като страна в настоящото производство.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното и като намери искането за допустимо,

 

О П Р Е Д Е Л И :

      

ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от окръжен прокурор Стоянова в настоящото производство.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Д.П.К. против решение УРИ № 269з-167 от 10.12.2015 г. за отнемане на огнестрелно оръжие и боеприпаси и разрешение за носене и употреба на ловно оръжие от физическо лице, издадено от началника на Районно управление гр.Средец, ОД на МВР гр. Бургас, с искане за отмяната му поради противоречие с материалноправните разпоредби и с искане съдът да разпореди на Районно управление Средец да бъдат върнати иззетите 2 броя ловни пушки, както и разрешението за носене и употреба на ловно оръжие.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам жалбата.

Представям ново доказателство, а именно постановление за прекратяване на наказателно производство на Районна прокуратура Средец от 28.01.2016 г., с което се постановява, че прекратява производството по досъдебно производство, водено срещу моя доверител. Моля да приемете доказателството, представено в днешно съдебно заседание. Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че жалбата е процесуално допустима.

Относно представеното от ответника определение №427/02.10.2015г., считам че е неотносимо към спора. Това определение на Районния съд Средец касае изземването на веществени доказателства в хода на съдебно производство по описа на Районна прокуратура Средец. От същото не става ясно какъв е предметът на престъплението и какъв е крайният прокурорски акт.

Относно днес представеното постановление от процесуалния представител на жалбоподателя, това престъпление е различно от това, което Началникът на РУП Средец е посочил в заповедта си. Моля да изискате от РУП Средец справка  дали се води наказателно производство срещу жалбоподателя по чл. 243в, ал. 1 от НК, както е посочено в заповедта, към 10.12.2015 година и повдигнато ли е обвинение срещу Д.П.К. по чл. 243в, ал. 1 от НК.

 

СЪДЪТ, по доказателства като намери, че следва да бъдат приети като такива представените по делото писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника  разрешение УРИ № 269з-167 от 10.12.2015 г. за отнемане на огнестрелно оръжие и боеприпаси и разрешение за носене и употреба на ловно оръжие от физическо лице, издадено от началника на Районно управление гр.Средец, ОД на МВР гр. Бургас, определение №427/02.10.2015 г. на Районен съд Средец, постановено по н.ч.д. № 2010/2015 г. на Районен съд Средец.

ПРИЕМА като доказателство по делото днес представеното от процесуалния представител на жалбоподателя постановление за прекратяване на наказателно производство на районен прокурор в Районна прокуратура гр. Средец изх. № 1127/28.01.2016 г.

 

С оглед така представените по делото от ответника доказателства, съдът констатира, че административната преписка по издаване на оспорения административен акт не е представена в пълнота. Следва да се укаже на ответника на основание чл.170, ал. 1 от АПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му и да се предостави възможност за представяне на доказателства в този смисъл.

Следва да се дадат указания и на жалбоподателя, на основание чл.163, ал. 3 от АПК.

Воден от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответника на основание чл.170, ал. 1 от АПК, че на него лежи доказателствената тежест относно съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника най-късно до следващо съдебно заседание да представи по делото в заверен препис доказателства, удостоверяващи компетентността му за издаване на оспореното решение – издаденото на жалбоподателя К. разрешително, което е отнето с оспореното решение, и всички други относими към спора писмени документи, които следва да са част от административната преписка по издаване на оспорения акт, както и да представи исканата от представителя на Окръжна прокуратура Бургас справка дали се води наказателно производство срещу жалбоподателя по чл. 243в, ал. 1 от НК, както е посочено в заповедта, към 10.12.2015 година и повдигнато ли е обвинение срещу жалбоподателя по чл. 243в Ал. 1 от НК.

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 от АПК, че носи доказателствената тежест за установяване съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятно последици.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.03.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: