Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 796 / 05.04.2013г.

 

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седми март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                       ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 59/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция по горите Бургас, е оспорил решение № 177/07.12.2012г. постановено по АНД №487/2012г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е отменено наказателно постановление № 823/02.11.2012г. издадено от касатора. С наказателното постановление за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД на Н.С. *** е наложено наказание глоба в размер на 400 лв. и наказание лишаване от право на ловуване за срок от три години. Със същото наказателно постановление е отнета вещта послужила за извършване на нарушението, а именно един брой ловна пушка – надцефка марка ИЖ 27, калибър 12, №16513 и един брой изкуствен източник на светлина с пластмасова поставка за ловна пушка. Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора иска да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и иска да бъде оставено в сила обжалваното решение на районния съд. Представя писмени бележки.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Настоящият състав споделя изцяло мотивите на районния съд, касаещи нарушения на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, относно мястото на извършване на нарушението. В наказателното постановление, а и в АУАН въз основа на който е издадено, като място на извършване на нарушението е посочено ДГС Карнобат. Територията на ДГС Карнобат обхваща землища на много населени места и да се посочи като място на извършване на нарушението цялата територия е абсолютно равнозначно на това, да се посочи като място на извършване на нарушението територията на Област Бургас или територията на Република България. Смисълът на въведеното от законодателя изискване да се посочи мястото на извършване на нарушението е в няколко насоки и първата от тях е индивидуализация на самото нарушение. За да бъде индивидуализирано нарушението следва мястото му на извършване да бъде конкретно посочено и тясно локализирано, защото в конкретния случай, на посочената дата субекта на нарушение може на тази голяма територия да извърши множество нарушения на същия материален закон и тогава не може да се индивидуализира за кое нарушение е ангажирана отговорността му. Точното локализиране на мястото на извършване на нарушението е от значение и за определяне на органа компетентен да го констатира, респ. компетентния наказващ орган и компетентния съд, пред който може да се оспори наказателното постановление. В конкретния случай, с начина по който мястото на извършване на нарушението е индивидуализирано чрез посочване на голяма територия, води до нарушаване правото на защита на лицето, което от своя страна обосновава порочност на издаденото наказателно постановление, поради съществено нарушение на правилата по издаването му.

По тези съображения настоящия състав счита, че районния съд правилно е отменил наказателното постановление, но не споделя останалите съображения на същия съд изложени в мотивите му.

Независимо от това, описаното по-горе нарушение е достатъчно да се направи извод за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 177/07.12.2012г. постановено по АНД №487/2012г. по описа на Районен съд Карнобат.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: