ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер    59    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.50 часа се явиха:

Касаторът – Директор РИОСВ - Бургас, редовно призован, не се представлява.

За ответника по касационната жалба – Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с приложено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е касационна жалба, с която се оспорва решение на Несебърския районен съд, с което е отменено наказателно постановление издадено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ В. – Оспорвам касационната жалба. Нямам доказателствени искания. Няма да сочим други писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ В. – Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и да оставите в сила обжалваното решение на Несебърския районен съд, като правилно и законосъобразно. Считам, че изводите на съда са обосновани и правилни, тъй като наказателно постановление № 34 от 17.08.2009г. на РИОСВ – Бургас е издадено при грубо нарушаване на разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗАНН, в който член са посочени задължителните реквизити, които трябва да съдържа едно наказателно постановление и по точно в т.5, като в случая, липсва описание и посочване на мястото на извършване на нарушението, както и обстоятелства, при които е извършено и няма посочване на доказателства, на които да бъде постановено. Има допуснато съществено процесуално нарушение и при издаване на самия АУАН, той е изготвен от служителите на РИОСВ в самата сграда на органа, на РИОСВ, което се явява нарушаване на чл.40 от ЗАНН.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам жалбата за неоснователна и като такава моля да бъде отхвърлена. Налице са съществени процесуални нарушения при издаване на АУАН, а това води и до процесуални нарушения при издаване на наказателното постановление. Ето защо считам решението на Несебърския районен съд като правилно и законосъобразно и ще Ви моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: