Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 311        Година 18.03.2009         Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на деветнадесети февруари две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.П.С.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Т.С.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 59 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от С.С.К. *** против решение №102 от 10.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 394 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Царево. С касационната жалба се иска от съда да постанови решение с което да отмени обжалваното съдебно решение, като неправилно и незаконосъобразно и да се отмени наказателно постановление № ДАИ-0000170/03.09.2008г. издадено от Директора на Дирекция “ДАИ” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, като незаконосъобразно и неправилно. В съдебно заседание поддържа жалбата и моли да бъде уважена, като при условията на евентуалност моли да бъде намален размера на наложеното наказания до минималния законов размер.

Ответникът по жалбата – Директора на Дирекция “ДАИ” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата и моли да бъде намален размера на наложеното наказание с оглед имущественото състояние на касатора.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

С обжалваното  решение № 86 от 10.12.2008г.,  Районен съд гр.Царево е потвърдил НП № ДАИ-0000170/03.09.2008г. на Директора на Дирекция “ДАИ” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на С.С.К. на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП  му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 800 лв. за нарушение на чл.8, § 2 от Регламент 561/1985г., във връзка с чл.4, б.”ж”, “и” и на основание чл.95, ал.1 от Закона за автомобилните превози му е наложно административно наказание “глоба” в размер на 600 лв., за нарушение на чл.15, § 2 от Регламент 3821/1985г. , във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставянето на АУАН и при издаването на НП са спазени процесуалните правила и норми, постановени са от оправомощени лица в кръга на тяхната компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Описаните фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени съотносимите законови разпоредби към установените административни нарушения, като при индивидуализацията на санкциите са спазени изискванията на чл.27, ал.1 и 2 от ЗАНН, като са определени в рамките на закона, в размер близък до средния.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В случая въз основа на събраните в хода на производството доказателства, правилно първоинстанционния съд е приел, че лицето е извършило вменените му нарушения. Видно от  приложения по делото тахографски лист, автобусът е бил в движeние на 12.07.2008г., в момента за който се твърди, че е бил повреден и се е отремонтирал в автосервиз. Съгласно чл.90 от ЗАвП данните, регистрирани върху тахографските листове или другите носители на информация, служат като доказателство за скоростта на движението на автомобилите и времето за управление, прекъсване и почивка на екипажите. Ето защо, възражението на касатора, че съдът неправилно е приел, че е извършил вменените му нарушения е неоснователно.

За първото нарушение на лицето е наложено административно наказание глоба в размер на 800 лв., клонящ към максималния предвиден в чл.93, ал.4 от ЗАвП размер. Съдът обаче, като взе предвид, че нарушението се явява първо, като съобрази тежестта и характера на същото и представените пред настоящата инстанция доказателства намира, че с оглед целите на административните наказания, визирани в разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН, определеният в наказателното постановление размер на глобата се явява несъразмерно висок. Съдът намира, че размера на наказанието, който следва да се приложи по отношение на касатора се явява минималния предвиден от законодателя - 300 лв., тъй като той е подходящ за да се осъществят функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция и е съответен на определения размер на административното наказание, за другото извършено от касатора нарушение. 

С оглед изложеното обжалваното решения следва да бъде частично  отменено и вместо него да бъде постановено друго с което обжалваното  наказателно постановление да бъде изменено.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение №102 от 10.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 394 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Царево, в частта му в която е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000170/03.09.2008г. на Директора на Дирекция “ДАИ” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на С.С.К. *** на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП  му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 800 лв. за нарушение на чл.8, § 2 от Регламент 561/1985г., във връзка с чл.4, б.”ж”, “и”.

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000170/03.09.2008г. на Директора на Дирекция “ДАИ” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на С.С.К. *** на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП  му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 800 лв. за нарушение на чл.8, § 2 от Регламент 561/1985г., във връзка с чл.4, б.”ж”, “и”, като намаля размера на наложеното административно наказание”глоба” от 800 лв.(осемстотин) на 300 лв. (триста лева).

ОСТАВЯ В СИЛА решение №102 от 10.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 394 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Царево в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.       

     

 

                        2.