ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 599 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:16 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ        „ЮНИОН“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Я., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

По хода на делото:

          АДВ. Я.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-37-0268881/28.02.2018г. на директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП-Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на търговски обект - кафе клуб „Какао“, находящо се в гр. Б., ул. „А. С.“ № * и е забранен достъпът до него за срок от 12 дни.

Ответникът е представил административната преписка.

 

АДВ. Я.: Поддържам жалбата.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Я.: Моля да отмените заповедта за налагане на ПАМ. Считам, че същата е неправилно издадена с оглед обстоятелството, че е издадена преди да е наложено административното наказание предвид дадената законова възможност да бъде предотвратено изпълнението на ПАМ чрез заплащане на санкцията, наложена от административния орган, а такава все още не е наложена. Считам, че заповед за налагане на ПАМ изобщо не би следвало да бъде издавана.

На следващо място: видно от приложените писмени доказателства за контролната покупка в размер на 5,20 лв. е издаден касов бон, което означава, че неправомерно се налага един вид санкция чрез ПАМ, като едното от деянията очевидно не е извършено. Следва да уточня, че разликата в часа е относно непромененото часово време, като фискалното устройство не е било пренастроено към онзи момент. Представени са писмени доказателства за това, че часът на касовия бон е бил 11,43 часа, а проверката извършена от служителите на НАП сочат 12,53 часа.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: