О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/29.03.2010 година, град Бургас,

 

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и девети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 599/2010 година.

 

Производството е образувано по жалба на С.П.Х. и П.К.Х. *** против заповед № 74/23.10.2006 година на началника на РДНСК - Бургас. 

С определение № 776/15.03.2010 година жалбата е оставена без движение, а на жалбоподателите е указано, да внесат дължимата държавна такса, като представят доказателство за това, както и да обосноват в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед.

Съобщението за установената нередовност е получено от жалбоподателя Х. на 17.03.2010 година. На същата дата е уведомен и П.Х. – чрез майка си С.Х..

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 24.03.2010 година (работен ден), като до настоящия момент установените пороци не са отстранени.

По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Х. и П.К.Х. *** против заповед № 74/23.10.2006 година на началника на РДНСК – Бургас.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 599/2010 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: