Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     939                 от 11.05.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 598 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас против Решение № 10/22.01.2018 г., постановено по НАХД № 453/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е отменено Наказателно постановление № 104/01.11.2017 г., издадено от Директора на РИОСВ Бургас, с което за нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на основание чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО на Кмета на Община Сунгурларе е наложена глоба в размер на 3 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното първоинстанционно съдебно решение и съответно да потвърди наказателното постановление. Излагат се подробни съображения. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Кмет на Община Сунгурларе, редовно уведомен, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като сочи, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Карнобат е образувано по жалба на В.П.П.в качеството му на  Кмет на Община Сунгурларе против Наказателно постановление № 104/01.11.2017 г., издадено от директора на РИОСВ Бургас, с което за нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО и на основание чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 3 000  лева.  За да отмени обжалваното  постановление, районният съд е приел, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на наказателното постановление, като безспорно е установено извършването на две административни нарушения,  за които е наложено едно общо наказание.

Решението на Районен съд – Карнобат е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Основното оплакване касатора се свежда до това, че компетентният административен орган не е установил две нарушения,  а само едно такова. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО кметът на общината отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. Следователно, независимо в кое населено място или извън него се установи това нарушение, кметът на общината винаги носи отговорност за него. В този смисъл, фактът, че на две места на територията на с. Вълчин, разположено в Община Сунгурларе е установено неизпълнението на това задължение не води до извода, че са налице две отделни административни нарушения, осъществени на две различни места. Нарушението е реализирано на едно място – територията на Община Сунгурларе.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което подлежи на отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Решение № 10/22.01.2018 г., постановено по НАХД № 453/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 104/01.11.2017 г., издадено от Директора на РИОСВ Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                     

 

 

                                                                                                                           2.