Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   839           08.04.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на четвърти април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 598 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас против решение № 36/11.02.2013г., постановено по НАХД № 957/2012г. по описа на Районен съд – гр. Несебър, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 02-0202641/03.09.2012 г., с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), на „Инве Строй КП” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ във връзка с чл.1, ал.2 от КТ. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В подкрепа на твърденията не са представени нови писмени доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „Инве Строй КП” ЕООД, ЕИК 175164018, със седалище и адрес на управление гр.***, представляван от К.С.П. – управител и адрес за призоваване гр.***, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.Ж.И., БАК, оспорва жалбата като недоказана и неоснователна и иска от съда да остави в сила решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на ЕТ „Инве Строй КП” ЕООД против наказателно постановление № 02-0202641/03.09.2012 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ за нарушение на чл. 62, ал. 1 от същия нормативен акт. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Несебър е отменил атакуваното постановление като е приел, че от събраните по делото доказателства не може да се направи извод, че лицето К.М.Н. е престирал труд към дружеството - жалбоподател. Първата инстанция е приела, че нарушението не е доказано и АУАН се гради на предположения.

 

Решението на Районен съд – Несебър е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно разпоредба на чл. 62, ал. 1 от КТ трудовият договор се сключва в писмена форма. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл. 414, ал. 3 от КТ - имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева.

В конкретния случай е безспорно установено, че дружеството в качеството му на работодател на 21.04.2012г. в 11,15 ч. е допуснало до работа на строителен обект „Хотелски комплекс с вилно селище.Преустройство на хотелски комплекс в жилищна сграда”, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, ул.”Черно море”, срещу хотел „Берлин”, УПИ –ІІ -6028, 6029 в кв.61 лицето К.М.Н. като „общ работник, строителство на сгради” без сключен трудов договор в писмена форма.

Районният съд не се е съобразил с показанията на Н.. Същият обяснява наличието на преддоговорни отношения именно с дружеството “Инве строй КП” ЕООД, като не е взет предвид факта, че същият собственоръчно се е вписал в списъка на лицата, като работещ на длъжност работник, което противоречи на личните му показания пред първоинстанционния съд. Същите като заинтересовани и повлияни Съдът не кредитира съобразявайки се с обстоятелството, че тези показания на Н. са инспирирани от йерархичната и финансова зависимост, в която той се намира с дружеството –нарушител.

Районният съд е допуснал грубо нарушение на материалния закон, като не се е съобразил с нормата на чл.416, ал.1 от КТ, съгласно която нарушенията на трудовото законодателство се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи, като редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното.

Предвид изложената фактическа обстановка и всички събрани пред първата инстанция доказателства, настоящия съдебен състав намира, че в конкретния случай нарушението е безспорно доказано, поради което правилно административнонаказващият орган е съставил АУАН и впоследствие е издал НП.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 36/11.02.2013г., постановено по НАХД № 957/2012г. по описа на Районен съд – гр. Несебър

 

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:


ПОТВЪРЖДАВА
наказателно постановление № 02-0202641/03.09.2012 г., издадено от

директора на дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.