Р Е Ш Е Н И Е

 

                          Номер 1369        Година 24.07.2012         Град Бургас

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря Г.Ф.

   Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 598 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Началника сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Бургас против решение № 274 без дата, постановено по н.а.х.д. № 4789 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Съдебното решение се обжалва като постановено в нарушение на материалния закон, като се твърди, че са неправилни изводите на съда за допуснати съществени процесуални нарушения, довели до отмяна на издадения електронен фиш. Излага подробни мотиви досежно тълкуването на чл.189, ал.4 от ЗДвП и се прави искане за отмяна на съдебния акт.

ОтветникътП.Ц.Г. с ЕГН ********** *** редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание. С писмено становище вх.№5385/05.07.2012г. оспорва касационната жалба, като неоснователна и излага доводи по съществото на спора.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 135016, издаден от ОД МВР гр.Бургас, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП на П.Ц.Г. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева. За да постанови решението си съдът е намерил, че тълкувайки разпоредбата на чл.189, ал.4, изр.1 от ЗДвП се обосновава извод, че за да се издаде електронен фиш е необходимо кумулативното наличие на следните предпоставки: нарушението да е установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Съдът е приел, че доколкото не са били налице предпоставки за издаването му, тъй като техническото средство е било монтирано на служебен автомобил на сектор „Пътна полиция” и контролния орган е могъл да възприеме нарушението което е „запаметила” системата, е следвало да бъде съставен АУАН и да бъде издадено наказателно постановление. Това нарушение е прието от съда за съществено и е отменен оспорения електронен фиш.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. Настоящата инстанция не споделя мотивите на районния съд довели до отмяна на издадения електронен фиш и намира изложените доводи, за липсата на кумулативните предпоставки обуславящи издаването му за неправилни.

Съгласно чл.189, ал.4 изр.първо от ЗДв.П „При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.”.

Внимателният анализ на разпоредбата налага извода, че когато е налице нарушение - установено и заснето с техническо средство, тогава се издава електронен фиш  - в отсъствие на контролен орган и на нарушител.  Самият законодател е посочил, че нарушението следва да бъде установено с „техническо средство”, без да конкретизира дали същото следва да бъде стационарно или мобилно. Съгласно § 6, т.62 от ДР на ЗДвП в даденото определение на „електронен фиш”, е посочено, че същия представлява „електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез  административно - информационна система  въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства”. В това  определение не се съдържа изискване данните за нарушенията, въз основа на които той се издава, да са получени само от стационарни устройства.

 Настоящият съдебен състав не споделя мотивите на съда, че разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП не допуска в случаите на заснемане на нарушенията с техническо средство да присъства и контролен орган, още повече, че по делото не е безспорно установено, че към момента на извършване на нарушението действително е присъствал контролен орган. Извода за присъствието на контролен орган е направен от съда единствено въз основа на факта, че техническото средство е било монтирано на сружебен автомобил, но този извод не е безспорен, тъй като няма пречка например този автомобил да е бил управляван от техническо лице, на което не са му предоставени контролни функции по ЗДвП.

Този извод на съда се дължи на неправилно тълкуване на правната норма. Поставената запетая след израза при нарушение, установено и заснето с техническо средство  разделя момента на установяване на нарушението от момента на издаване на електронния фиш. От внимателния прочит на законовия текст следва, че след като нарушението е установено и заснето с техническо средство, в отсъствие на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба...”. Очевидно идеята на законодателя е била, след като нарушението е заснето и установено с техническо средство, т.е. по безспорен и изключващ субективния фактор начин, административнонаказателната отговорност да се търси по облекчен ред, различен от установения в ЗАНН, а именно - електронният фиш да се издава в отсъствие на контролен орган и на нарушител, за разлика от съставянето на АУАН, където задължително присъстват и контролният орган, и нарушителят. Изводът, че отсъствието на контролен орган и на нарушител се отнася само до издаването на електронния фиш, следва и от факта, че ако нарушението все пак може да бъде заснето и установено в отсъствие на контролен орган, то няма как същото да бъде установено в отсъствие на нарушителя, тъй като нарушението се установява в момента на извършването му, в който момент неговият автор няма как да не присъства.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество, като се потвърди издадения електронен фиш, по следните съображения:

От събраните в хода на съдебното производство доказателства безспорно се установява съставомерност на констатираното нарушение, тъй като управлявания автомобил е заснет при движение със скорост от 74 км/ч, от автоматизирано техническо средство № 0503. Превишението от 24 км/ч на разрешената скорост от 50 км/ч, попада в стойностите определени в чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, съгласно която размерът на глобата, за превишение от 21 до 30 км/ч в населеното място е 100 лева.

При издаването на оспорения електронен фиш, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице, като същият съдържа всички задължителни реквизити съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП. Следва да се отбележи, че в обжалваният електронен фиш изрично е цитирана дадена от законодателя възможност на санкционираното лице на основание чл.189, ал.5 от ЗДвП в 14-дневен срок да предостави писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС, въз основа на които да се анулира издадения фиш. В законоустановения срок такива действия не са предприети от страна на П.Г., поради което с оглед нормата на чл.188, ал.2 от ЗДвП, правилно е била санкционирана, в качеството и на собственик на МПС. От наказващият орган правилно е определен размера на наложеното наказание, в съответствие с предвидения от законодателя в нормата на чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП.

С оглед на изложеното, постановеното решение от Районен съд гр.Бургас, следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди издадения електронен фиш.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХV-ти състав

                                                             

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 274 постановено по н.а.х.д. № 4789 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 135016, издаден от ОД на МВР-гр. Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.