Р Е Ш Е Н И Е

 

     № 814

    

        26.04.2018г., гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

       2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар: И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия М. Николова КАН дело № 597 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Е.Е.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, подадена чрез процесуален представител, против решение № 69 от 15.02.2018 г., постановено по АНД № 2717/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № І-842/03.07.2017 г., издадено от  началник РУ – Несебър при ОДМВР гр. Бургас, с което на касатора, за нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б.”в” от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ е наложена глоба в размер на 500.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и необосновано. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът Е.Е.Г., редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се от  адв. Т., който поддържа жалбата.

Ответникът - РУ Несебър при ОД на МВР – Бургас, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, съобрази становището на процесуалния представител на жалбоподателя и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от РС- Несебър фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

С наказателно постановление№ І-842/03.07.2017 г., издадено от  началник РУ – Несебър при ОДМВР гр. Бургас, административно-наказателната отговорност на Г. е ангажирана за това, че на 10.06.2017 г., около 00:30 ч. в гр. Св. Влас, „Марина Диневи“, в заведение за хранене и увеселение „Планет Клуб“ носи законно притежавано от него огнестрелно оръжие. За установеното нарушение е съставен АУАН, който е предявен на санкционираното лице и въз основа на който е издадено процесното НП.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Районният съд при напълно изяснена фактическа обстановка и събрани дос­татъчно и надлежни доказателства е стигнал до правилния и законосъобразен из­вод, че касаторът е извършил визираното в наказателното постановление нару­ше­ние, както и че същият следва да бъде санкциониран на основание чл.185 ал.1 от ЗОБВВПИ.

По конкретното възражение в касационната жалба, следва да се посочи, че настоящата инстанция на съда не споделя възраженията, че за да е осъществен съставът на административно нарушение е необходимо в условията на кумула­тивност лицето освен да е носило и да е използвало личното си оръжие, в случая в “заведения за хранене и увеселение”.

Всъщност текстът на правната норма на чл.60, ал.1, т.3, б.”в” от ЗОБВВПП е пределно ясен и макар да е употребен съюзът “и” не оставя съмнение относно во­лята на законодателя, а именно: да забрани както носенето, така и употребата на оръжие на визираните в правната норма места, като достатъчно е адресът на правна норма да осъществи едно от двете изпълнителни деяния, за да осъществи от обективна страна съставът на обсъжданото административно нарушение.

В този смисъл неоснователно е и възражението на жалбоподателя за неп­равилно приложение на материалния закон от състава на районния съд.

Настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което Решението на РС- Несебър следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. 1 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХІХ – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 69 от 15.02.2018 г., постановено по АНД № 2717/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.

 

            РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                  2.