РЕШЕНИЕ № 689

 

11.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  597 по описа за 2016   година.

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба, подадена от Митница гр. Бургас против решение № 235/22.02.2016 година, постановено по а.н.д. № 5824 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 365/2015 от 13.11.2015 г., издадено от Началника на Митница - Бургас, с което за нарушение на чл. 87, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на ЕТ „А.С." ЕИК 119528849 на основание чл. 110, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв.

         В касационната жалба са изложени доводи, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се неговата отмяна и потвърждаване на наказателното постановление.

         В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се явява и не се представлява.

         Ответникът по касационната жалба, редовно призован се представлява от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

         Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

         Разгледана по същество е неоснователна.

         С наказателното постановление ЕТ „А.С." е санкционирано за това, че не е подало в Митница-Бургас акцизна декларация за специализиран малък обект  за дестилиране за данъчния период 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. в законоустановения 14-дневен срок, а именно до 14.04.2015 г. включително. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 247/09.06.2015 г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление.

         За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че макар деянието да осъществява всички обективни признаци на административно нарушение на чл. 87, ал. 2 от ЗАДС, същото е маловажно по смисъла на чл. 28а от ЗАНН. Като е приел това първоинстанционният съд е отменил НП.

Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за потвърждаване на наказателното постановление, като приема че материалният закон е приложен правилно.

Основният касационен довод, сочен от касатора Митница – Бургас  е неправилното приложение от решаващия съд на нормата на чл. 28 от ЗАНН, в резултат на което обжалваното наказателно постановление е отменено като незаконосъобразно. Касационната инстанция намира този довод за неоснователен и опроверган от събраните в хода на производството доказателства.

Анализът на така установеното от фактическа страна дава основание на касационната инстанция да счита, че в случая от формална страна е осъществен състава на визираното административно нарушение. Съобразно разпоредбата на чл. 87, ал. 2 от ЗАДС - Декларацията по ал. 1 се подава за всеки данъчен склад, съответно за всеки специализиран малък обект за дестилиране или обект за винопроизводство на малък винопроизводител, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада или обекта в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.

Съобразно разпоредбата на чл. 126б, ал. 1 от ЗАДС, за маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от ЗАНН, като с ал.2 е определено, че маловажни случаи по ал. 1 са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Нормата на чл. 126 б, ал.1 от ЗАДС, дава възможност за налагане на наказание под предвидения размер в ЗАДС, но не налага забрана за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Законосъобразно районния съд е приел, че просрочието с един ден за подаване на акцизна декларация е нарушило в много малка степен установения ред на държавно управление, отчетено е, че нарушението е извършено за първи път, поради което законосъобразно е прието, че деянието е маловажен случай на основание чл. 28 от ЗАНН. Не са настъпи никакви вредни последици за държавния бюджет, предвид факта, че за данъчния периода 01.03.2015г – 31.03.2015 г. не е начислен акциз. Административно наказващият орган е следвало да съобрази обясненията на нарушителя и доказателствата по преписката и да приложи разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. В конкретния случай е следвало нарушителят да не бъде наказван, а само да бъде предупреден.

Настоящият касационен състав на Административен съд Бургас намира, че с оглед конкретните обстоятелства при които е извършено визираното нарушение, наказващият орган е следвало да не издава наказателно постановление, а да приложи нормата на чл. 28 от ЗАНН.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение 235/22.02.2016 година, постановено по а.н.д. № 5824 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                    2.