Р Е Ш Е Н И Е

 

     № 813

    

        26.04.2018г., гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

       2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар: И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия М. Николова КАН дело № 596 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Щ.Г.И., чрез адв. Г.П.,*** против Решение №53/06.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 2806/2017 г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 17-0304-003286/31.08.2017г. на началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл.50, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.179, ал.2 вр. с ал.1, т.5, предл. 4 от с.з на касатора е наложена глоба в размер на 200 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е необосновано, постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, представлява се от процесуален представител, който поддържа жалбата.

Ответната страна – Районно управление Несебър към ОД на МВР – Бургас, редовно призована не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на процесуалния представител на жалбоподателя и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

С НП № 17-0304-003286/31.08.2017г. на началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър,, касаторът е санкциониран за това, че на 25.08.2017г., около 10:00 часа на главен път 1-9 Е-87, на кръстовище до ресторант „Каручката“, посока к.к. Слънчев бряг – Бургас управлява лек автомобил „Форд“ с рег.№ ***, собственост на Медицински център „Св.Николай“, България ЕООД, при извършване на маневра завой наляво и при наличие на пътен знак Б-2, не пропуска движещия се по път с предимство и завиващ на кръстовище наляво лек автомобил с рег.№ *** и допуска ПТП с материални щети.

За извършеното е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е предявен и подписан от И. без възражения. Въз основа на акта е издадено и процесното НП.

За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Несебър е приел, че АУАН и НП са издадени при спазване на чл.42 и ал.57 от ЗАНН и не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество намира, че от фактическата обстановка може да се направи извод, че с поведението си И. е нарушил разпоредбата на чл.50, ал.1 от ЗДвП. По отношение на санкцията, която е във фиксиран от закона размер, сочи, че същата е правилно определена.

Така постановеното решение е правилно.

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от РС - Несебър фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи. Възраженията, наведени в касационната жалба са обсъдени подробно от районния съд и е даден мотивиран отговор по тях, поради което не е необходимо настоящият състав да отговаря допълнително, тъй като споделя становището на районният съд по тези въпроси.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

Съгласно законовата презумпция на чл. 189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното. В случая от касатора не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации относно авторството и мястото на извършване на вмененото му административно нарушение, при което следва да се приеме, че фактите са такива, каквито са описани в акта за установяване на административно нарушение. Предвид това, правилно и законосъобразно е ангажирана административно-наказателната му отговорност.

         Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53/06.02.2018г. постановено по а.н.д. № 2806/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.

        

                     РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                  2.