О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №549

 

гр.Бургас , 28.03.2017г.

 

 

                Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и осми март  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                                                             СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 596 по описа за 2017г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

                Подадена е жалба от процесуален представител на „ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК *** против заповед № 215/27.02.2017г., издадена от кмета на Община Несебър.

                Със заповедта, на осн. чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено „в 14 дневен срок от получаване на настоящата заповед „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ЕООД, ЕИК ***, гр. Пловдив, представлявано от Екатерина Георгиева Шишкова ДА ПРЕМАХНЕ/ДЕМОНТИРА преместваем обект, представляващ „Слънцезащитно съоръжение“, с неправилна форма, метална конструкция, с приблизителни размери 25.00/5.50м. и височина 3.50м., нетрайно прикрепен към терена чрез метални планки с анкерни болтове, покрит с дървени плоскости и ондулин, с предназначение за търговска и обслужваща дейност към коктейл-бар в партера на сградата- бл.2, поставен в нарушение на нормативно установения ред, разположен м източната част на поземлен имот с идентификатор *** по КККР на гр. Несебър /к.к.Слънчев бряг- изток/ и да разчисти терена.

                Жалбоподателят твърди, че не „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ЕООД, а той е собственик на обекта, предмет на оспорената заповед. Позовава се на договор за наем, сключен между него и „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ЕООД на 1.02.2016г., по силата на който последното дружество му предоставя под наем свой собствен недвижим имот, обособен като самостоятелен обект: търговски обект, разположен в източната част на партерен етаж на бл.2- апартаменти за сезонно обитаване с КОО в партера, съставляващ част от хотелски комплекс „АЛБА“, в поземлен имот *** в к.к.Слънчев бряг- изток, състоящ се от търговска зала, помещения за кухня, складово помещение и тоалетни с умивални, заедно с прилежащата тераса към търговския обект, външно бистро с кухненски тракт.

                Същевременно с административната преписка по делото е представено уведомление вх.№Н2-КС-1616/22.02.2017г., подадено от „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ЕООД до кмета на Община Несебър, с което управителят на дружеството заявява, че не оспорва фактическата обстановка, установена с констативен акт №13/7.02.2017г. (въз основа на който е издадена заповедта) и няма да сочи доказателства. Изразява желание да бъде издадена съответната заповед, по силата на която да се пристъпи към демонтаж и премахване за сметка на това дружество на слънцезащитното съоръжение. Декларира, че наемателят е уведомен да изнесе незабавно движимите си вещи, находящи се в обекта, с оглед законосъобразно провеждане на процедурата.

                С оглед изложените факти, с разпореждане от 14.03.2017 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението,  да внесе дължимата държавна такса- 50 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи за прилагане към делото; да представи доказателства, в подкрепа на твърдението си, че той е собственик на обекта, чието премахване е разпоредено с оспорената заповед.

                Съобщение, с подробно посочване на дадените указания е връчено на 23.03.2017г.

На 27.03.2017г. пълномощникът на жалбоподателя представя по делото доказателство за платена държавна такса. Правото си на собственост върху обекта отново обосновава със сключения на 1.02.2016г. договор за наем с „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ЕООД.

Въз основа на документите, представени с администратвната преписка по издаване на заповед № 215/27.02.2017г., съдът намира, че жалбата на „ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК *** следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, тъй като дружеството не доказва правен интерес от оспорване на акта.

Наличието на правен интерес от оспорване на всеки административен акт е положителна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. За да е налице такъв интерес, оспорващият трябва да докаже, че актът засяга пряко и непосредствено правната му сфера, като създава задължения или засяга негови права. Такова засягане е налице в случай, че оспорващият е адресат на акта и спрямо него възникват разпоредените права и задължения. Оспорващият следва да разполага с активна процесуална легитимация от подаване на оспорването до приключване на съдебното производство.

В случая адресат на заповедта е „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ЕООД като собственик на подлежащия на премахване преместваем обект, поради което само това лице е засегнато от разпоредените с акта задължения.

По делото не са представени доказателства, въз основа на които да е възможно да се приеме, че  „ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД е собственик на слънцезащитното съоръжение, така че навеждат съда на извод за наличие на правен интерес у дружеството за оспорване на процесната заповед. Същата не би могла да бъде изпълнена доброволно или принудително срещу трето лице, което не е неин адресат.

                Затова и на осн. чл. 159, т.4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от процесуален представител на „ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК *** против заповед № 215/27.02.2017г., издадена от кмета на Община Несебър.

Прекратява производството по адм. дело № 596/2017г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

                Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

               

 

                                                                              СЪДИЯ: