ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 596 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 09.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Д.П., редовно призован, не се явява. За него се явяват представители по пълномощие адвокат Д., надлежно преупълномощена от адвокат С.А., както и адвокат Д. П., която представя пълномощно

За ответника – кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованите страни М.Г.М., А.Д.Г. и С.Д.Н., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-16-146/24.02.2015г. на кмета на община Поморие, с която е наредено да бъде премахнат обект „Лятна кухня”, находящ се в УПИ V – 248, кв. 21а по плана на гр.Ахелой, община Поморие, с административен адрес гр.Ахелой, ул.“Цар Симеон“ № 17.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържаме изцяло изложеното в жалбата, като бихме искали да добавим, че във връзка с представената административна преписка, оспорената заповед е издадена при липса на компетентност. Това е с оглед приложена заповед в преписката, с която не е възложено изрично на зам. кмета на община Поморие да издава заповеди по реда на чл.225 от ЗУТ. На заповедта има поставен печат на зам.кмета Я. И., но заповедта за заместване я няма представена с преписката.

Поддържаме искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като към въпроса в т.2.5 искаме да уточним, действащите към момента на построяването градоустройствени планове.

Имаме и искане да бъдат допуснати до разпит свидетели, което също е посочено в жалбата.

 

Съдът към адвокат Д. - Въпрос № 2.5 е правен въпрос. Освен това какво отношение има към спора дали процесната лятна кухня съвпада с обект „Салма” посочен в нотариалния акт.

АДВОКАТ Д. – Защото твърдим, че неправилно е идентифициран обекта в заповедта. Остава се с впечатление, че е различен обект.

АДВОКАТ П. – Издадени са две заповеди № РД-16-146 и № РД-16-145. Жалбоподателят обжалва само едната заповед - № РД-16-146. В другата заповед - № РД-16-145 е посочена селскостопанска постройка, която се ползва от жалбоподателя като гараж. Съществува обект жилищна сграда, която тук е кръстена лятна кухня, но това е постройката, която твърди, че е построена преди 1984 г. и е търпим и допустим строеж. Искаме да излезем от това объркване, това наименование „салма” е тази лятна кухня, а другата постройка, тя всъщност е гараж, който действително той си знае, че е незаконен и в момента е само на основа, защото е предприел събарянето му. Тази „салма” е тази лятна кухня и този обект претендираме да бъде запазен като постройка, включително и с нужното отстояние, както е и по тогава действащите разпоредби.

Тези свидетели, които искаме да бъдат допуснати до разпит, ще установят, че между двамата съседи е имало уговорка, устна уговорка, оградата им да навлезе в неговия имот и оттам се получава едно разминаване относно тази лятна кухня и самото изграждане на оградата и как тези заинтересовани лица са построили тази ограда не на регулационната линия.

Ако ни дадете възможност в кратък срок ще преформулираме въпросите към поисканата съдебно-техническа експертиза .

 

АДВОКАТ А. – От името на община Поморие заявявам, че процесната заповед е законосъобразна. Оспорвам жалбата. Не са налице посочените отменителни основания от жалбоподателя.

Няма да соча доказателства. Моля да ми дадете възможност да извърша проверка и да представя доказателства във връзка със заповедта за компетентност на органа издал оспорената заповед. На мен не ми е известна друга заповед, освен тази представена в преписката, която мисля че се намира на л.16 от делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмен доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

ДАВА възможност на процесуалните представители на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес да преформулират въпросите, зададени към вещото лице, като се съобразят с обстоятелството, че въпрос 2.5, така както в момента е зададен, е правен по своя характер, както и при формулиране на останалите въпроси да отчитат фактите, които са релевантни по спора и следва да бъдат доказани от жалбоподателя съобразно твърденията му в жалбата.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на двама свидетели, водени от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, от чиито показания да се установи кога е изграден обекта, предмет на обжалваната заповед.

ДАВА възможност на ответника, в същия срок, да представи доказателства за компетентност на органа, издал обжалваната заповед.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: