О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 01.07.2011г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на първи юли две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №596 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на адв. Николай Росенов Кожухаров, действащ като пълномощник на „Наскар”ООД гр. Бургас, представлявано от Атанас Николов Ташев против Решение № 4/ 06.01.2011г., издадено от Директора на Агенция „Митници”. 

С определение от 04.05.2011г. съдът е дал указание на жалбоподателя в 7 дневен срок от получаване на съобщението да посочи в какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането. В същия срок да представи доказателства за валидна представителна власт на подателя на жалбата, а в случай, че такава не е била налице към датата на подаване на жалбата, да заяви в писмен вид поддържа ли действията, извършени от адвокат Кожухаров по оспорване на административния акт.

Съобщението е било получено на 11.05.2011г. от адв. Кожухаров. Последният с молба от 19.05.2011г. е заявил, че в жалбата е посочен акта който се оспорва и се иска неговата отмяна, както и че към жалбата са представени доказателства за представителната му власт.

Съдът, като намери че такива доказателства не са приложени по делото на 26.05.2011г. разпореди съобщението, съдържащо указанията, дадени с определение от 04.05.2011г. да се връчи на дружеството жалбоподател. Управителят на последното е получил съобщението на 21.06.2011г. В указания от съда срок указанията не са изпълнени. Поради което съдът, приема че жалбата е подадена от лице без представителна власт.

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.1 във вр. с чл.150 ал.1 т.6 и чл. 151 т.2, чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на адв. Николай Росенов Кожухаров, действащ като пълномощник на „Наскар”ООД гр. Бургас, представлявано от Атанас Николов Ташев против Решение № 4/ 06.01.2011г., издадено от Директора на Агенция „Митници”. 

Прекратява производството по адм. дело №596 /2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………