О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 676

 

Град Бургас,  19.04.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, ХІХ-ти административен състав, на деветнадесети април 2017 година, в публично заседание в състав :

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Йовка Банкова

като разгледа докладваното от съдия Ванина Колева  КАД дело № 595 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІІ-та от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.14, ал.3, предложение последно от Закона за  собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Образувано е по частна жалба, подадена от П.И.П., с ЕГН **********,***, против определение № 27/06.03.2017г., постановено по гражданско дело № 585 по описа за 2016г. на Районен съд – гр.Средец, с което е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател оспорва определението на районния съд и намира същото за порочно, преграждащо по-нататъшното развитието на делото. Излага доводи, че Решение № 138/18.01.1995г. на Поземлена комисия – гр.Средец не е съобразено с Удостоверение № 247/09.12.1991г., издадено от Общински народен съвет – гр.Грудово за притежаваните от Ж.Д.Ж. земеделски земи, както и с декларацията му от 11.05.1958г., подписана при влизането му в ТКЗС, в която той ги е описал подробно. По тези съображения моли съда поради процесуални нарушения да върне делото за разглеждане от друг състав на РС Средец. Представя писмени доказателства.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна в срока, визиран в чл.230 от АПК.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на оспорване в първоинстанционното производство е било решение № 138/18.01.1995г. на Поземлена комисия – гр.Средец, с което на наследниците на  Ж.Д.Ж. е възстановено правото на собственост върху земеделски земи, подробно описани в решението. Районният съд е бил сезиран с жалба, подадена от П.И.П., който се е легитимирал като наследник на своята майка Р.Ж.Я., починала на 27.12.2005г. и на своя дядо Ж.Д.Ж., починал на 20.12.1973г., видно от удостоверение за наследници № 91/05.12.2016г. на кметство - с.Малина.

За да постанови обжалваното определение, с което е прекратил производство по делото, районният съд е приел, че жалбоподателят не е активно процесуално легитимиран да атакува решението на Поземлена комисия гр. Средец. Първоинстанционният съд е приел, че вече е било водено между същите страни и със същия предмет дело гр.д. № 542/2010 г. на РС Средец, като с Определение № 1097/24.11.2010 г. Административен съд Бургас  е прекратил същото.  Настоящият състав на касационния съд споделя извода на РС Средец относно липсата на правен интерес за жалбоподателя да обжалва решение № 138/18.01.1995г. на Поземлена комисия – гр.Средец.

В приключилата процедура по възстановяване на собственост по ЗСПЗЗ със стабилен административен акт жалбоподателят не е бил страна, тъй като безспорно не е бил собственик на възстановените имоти, нито е имал качеството на наследник на Ж.Ж., тъй като неговата майка е участвала в производството като наследник - дъщеря на наследодателя Ж.Ж.. Страни в реституционното производство на земеделските земи са заявителят, респективно заинтересованите лица, в полза на които е постановено/отказано възстановяването на собствеността, и поземлената комисия, постановила решението. Административното правоотношение възниква само между лицата, по чието искане е започнало административното производство, и компетентният да се произнесе по искането им административен орган. Трети на така създалото се административно правоотношение лица, които не са били участници в развилото се пред административния орган производство, нямат право на жалба срещу постановения административен акт и респективно не могат да участват в съдебното производство. Всяка жалба от такива трети лица се явява недопустима. Доколкото акта засяга някакви претендирани от тях материални права, същите могат да бъдат защитени по общия исков ред в гражданското съдопроизводство. В административното производство не се разрешава въпросът за собствеността съгласно чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ.

С оглед изложеното, правилно районният съд е приел в мотивите на определението, че П.П. не е от кръга на лицата, които могат да оспорят решението на поземлената комисия по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ и поради това жалбата му е недопустима, като подадена от ненадлежна страна. Определението като законосъобразно следва да се остави в сила.

Съдът следва да отбележи, че настоящото гр. д. № 585/2016 г. и соченото по - горе гр.д. № 542/2010 г. на РС Средец са идентични – касаят един и същи правен спор. И двете дела, са образувани по  искова молба по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ от П.И.П., с която е поискано да се прогласи нищожността на 138/18.01.1995г. на Поземлена комисия – гр. Средец.

Съгласно разпоредбата на чл.159, т.6 от АПК, влязлото в сила съдебно решение по оспорването е абсолютна процесуална пречка за повторно оспорване между същите страни и със същия предмет. Макар и възникнало в този случай, правото на оспорване  се погасява, когато по оспорването има влязло в сила решение или определение/разпореждане (чл. 299, ал.1 ГПК вр. с чл. 159, ал. 1, т. 6 АПК). Влезлият в сила съдебен акт, независимо от неговото наименование - решение или акт, с който се слага край на съдебното производство, се ползва със сила на присъдено нещо по разрешения с него въпрос. Възникнал спор между същите страни, за същото искане и на същото основание, който е приключил с влязъл в сила съдебен акт, не може да бъде пререшаван, като повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК, във връзка с чл.236 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –БУРГАС, ХІХ– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение 27/06.03.2017г., постановено по гражданско дело № 585 по описа за 2016г. на Районен съд – гр.Средец.

Определението е окончателно.

                                                       

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                             2./