О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №651

 

Град Бургас, 7.04.2016г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на седми април през две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 595 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Е.А.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, против заповед № РД-08-79/01.03.2016г. на кмета на община Руен, издадена на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с която е разпоредено изземване на част от земеделски имот № 016061 с начин на трайно ползване – нива, целият с площ от 11,639 дка, находящ се в м.“Хармана“ по КВС на землище с.Планиница, общ.Руен, която част от имота, измерена окомерно – 0,500 дка, се ползва без правно основание от Е.А.Х. – извършва дейности като изораване и сеитба, и предоставянето й на собственика Р.Х.И..

На 4.04.2016г. в Административен съд – град Бургас е постъпила молба от кмета на община Руен, с която заявява, че оттегля изцяло издадената от него и оспорена пред съда заповед № РД-08-79/01.03.2016г., на основание чл.156, ал.1 от АПК, и иска съдът да прекрати образуваното по жалбата на Е.А.Х. административно дело. Към молбата е приложена и молба вх. № ДЖ-7(5)/28.03.2016г. от Р.Х.И. – заинтересовано лице по смисъла на чл.153, ал.1 от АПК, за което оспорения административен акт е благоприятен, с която заявява, че на основание чл.156, ал.1 от АПК дава съгласието си за оттегляне изцяло оспорваната заповед № РД-08-79/01.03.2016г. на кмета на община Руен. Първо по делото заседание е насрочено на 30.05.2016г. от 14,00 часа.

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. Съобразно чл.159, т.3 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен.

В случая оттеглянето на оспорения административен акт е преди първото по делото заседание и изявлението изхожда от надлежна страна – издателят на оспорения административен акт, със съгласието на заинтересованата страна, за която актът е благоприятен.

Налице са условията на чл.159, т.3 от АПК, поради което подадената жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Воден от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 23.03.2016г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 30.05.2016г. от 14,00 часа, с призоваване на страните.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, против заповед № РД-08-79/01.03.2016г. на кмета на община Руен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 595/2016г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: