ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

     Номер 648            Година 16.04.2014              град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шестнадесети април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 595 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Г.Т.Т. с ЕГН: ********** *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 70090/2014 издадена на 14.01.2014г. от  началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас. С жалбата се иска да се отмени заповедта, като незаконосъобразна. 

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид представените по делото доказателства намира настоящата жалба за процесуално недопустима, като продадена след 14-дневния срок предвиден в чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата.

Съгласно чл.149, ал.1 от АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.

С разпореждане № 1416/19.03.2014г. е указано на жалбоподателят, че следва да ангажира доказателства за подаване на жалбата в 14-дневен срок от връчването на заповедта, но в указания от съда 7-дневен срок, а и до настоящия момента по делото не са постъпили твърдения и доказателства, относно спазването на срока за обжалване. Постъпилата молба с вх.№ 2825/10.04.2014г., касае отказ за връщане на СУ на МПС, като при извършената от съда служебна проверка се установи, че по оспорване на този отказ е образувано адм.дело № 834/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Оспорената заповед е връчена на жалбоподателя на 14.01.2014г., видно от оформената разписка, а жалбата е изготвена на 12.02.2014г., съобразно посочената на нея дата и входирана пред административния орган на 14.02.2014г.

С оглед датата на връчване на заповедта, предвидения в чл.149, ал.1 от АПК, 14-дневен срок за нейното обжалване изтича на 28.01.2014г. – вторник, присъствен ден и след като жалбата е изготвена на 12.02.2014г. и входирана на 14.02.2014г., тя се явява просрочена.

Спазването на срока за обжалване на административните актове е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на процеса, поради което жалбата на Г.Т.Т., като подадена извън законоустановения срок, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.Т. с ЕГН: ********** *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 70090/2014 издадена на 14.01.2014г. от  началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 595 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: