О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 731

 

гр. Бургас, 02 април  2013 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на втори април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №595/2013 Г.

Производството е по реда на чл. 229 и сл. АПК.

Образувано е  по частна жалба, подадена от Е.Ч. *** против определение № 291, постановено на 12.02.2013 година по н.а.х.д. № 5022 по описа за 2012 година на Районен съд  гр. Бургас. С определението, производството по делото е прекратено, като съдът е приел, че подадената пред него жалба е просрочена.

Частната жалба е процесуално допустима. Подадена е в срока по чл.230 от АПК, от страна с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

За да остави жалбата без разглеждане първоинстанционният съд е приел, че същата е просрочена. Този извод е направил, след като е констатирал, че върху наказателното постановление на основание чл. 58, ал. 2 от ЗАНН е направено отбелязване, че същото е влязло в сила на 16.12.2011 година, а жалбата срещу наказателното постановление е подадена на 28.12.2012 година, т.е. след срока, предвиден в разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

Настоящият състав на съда намира, че съдебният акт е незаконосъобразен. Действително има отбелязване върху наказателното постановление, че същото е влязло в сила на 16.12.2011 година на основание чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. За първоинстанционния съд обаче, е съществувало задължение да провери налице ли са предвидените в закона предпоставки за подобно отбелязване. Разпоредбата на чл. 58, ал. 2 ЗАНН сочи, че когато нарушителят не се намери на посочения адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита връчено от деня на отбелязването. За приложението на тази разпоредба са изискуеми налични две предпоставки – ненамиране на посочения адрес и липса на данни за нов адрес.

Според доказателствата по делото административнонаказващият орган е правил опит два пъти да връчи наказателното постановление на частния жалбоподател, с препоръчано писмо с обратна разписка. Разписките са се върнали с отбелязване, че пратката не е потърсена, получателят отсъства при посещение и че е неизвестен. Въз основа на това отбелязване, е приложена и разпоредбата на чл. 58, ал. 2 ЗАНН.

Разпоредбата на чл. 58 ЗАНН предвижда, че препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. Алинея 2 на нормата, регламентира начина на съобщаване на наказателното постановление тогава, когато нарушителят и поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес. В настоящия случай не е реализирана нито една от така посочените хипотези на съобщаване на наказателно постановление. След като ЗАНН не съдържа разпоредба, указваща друг начин на връчване, то по силата на чл. 84 от ЗАНН, приложение по отношение на връчване на призовки и съобщения намират правилата на НПК. Кодексът, в своята разпоредба 180, указва реда и начина на връчване на призовки, съобщения и книжа, включително и връчване на пълнолетен член от семейството. Тази норма не предвижда възможност за съобщаване чрез изпращане на препоръчани писма с обратна разписка. Такъв способ за съобщаване не предвижда и ЗАНН.

С оглед изложеното, съдът намира, че подадената срещу наказателното постановление жалба не е била просрочена, както е приел първоинстанционният съд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 291, постановено на 12.02.2013 година по н.а.х.д. № 5022 по описа за 2012 година на Районен съд  гр. Бургас.

ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: