О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/16.03.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на шестнадесети март, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

Съдия: Лилия Александрова

 

разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 595/2011 година.

 

Производството е по чл.121 ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на главен публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки (с постановление № ИТ-00-15069/01.12.2010 година) по повод извършвана ревизия на “Евробет” ООД – Несебър.

В мотивите на искането се препраща към мотиви на публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП и ръководител на ревизионен екип относно необходимостта от ново удължаване на срока на действие на вече наложените обезпечителни мерки – а именно - до издаването на РА, крайният срок за което е 21.05.2011 година.

След като се запозна със съдържанието на искането и доказателствата, приложени към него, съдът приема от фактическа и правна страна следното.

По отношение на “Евробет” ООД е налице ревизионно производство, във връзка с което са наложени обезпечителни мерки – възбрана на недвижими имоти, с оглед предполагаемия размер на публичноправното задължение на дружеството  - 140 000 лева – главница и 12 645 лева – лихва, към 29.11.2010 година, както и с оглед предотвратяване на възможността за осуетяване или значително затрудняване на събирането на установените данъчни задължения.

Ревизионното производство е спирано и възобновено, впоследствие, като актуалният срок за издаване на РА е 21.05.2011 година – след изтичане на четиримесечния срок, посочен в чл.121 ал.4 от ДОПК.

Съгласно чл.121 ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.

В настоящия случай, искането за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки е направено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. Искането е обосновано с необходимите доказателства, поради което съдът приема, че е основателно и следва да се уважи.

По изложените съображения, на основание чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

УВАЖАВА искането за продължаване срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-15069/01.12.2010 година.

 

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-15069/01.12.2010 година – 21.05.2011 година.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

СЪДИЯ: