ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 594  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Х.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№4371/03.05.2017г. от Районна прокуратура Бургас, в което се сочи, че пр.вх.№1064/2017г. към настоящия момент все още не е приключена, като е изготвена експертна справка № 61/17.02.2017г., от която е видно, че подписът положен за „работник“ в заповед №018/28.11.2016г. за прекратяване на трудовите правоотношения с М.Х.Д. с търговска дружество „Бигс“ ООД е копие на подпис изпълнен от М.Д.. Към писмото е приложено докладна записка от Валентин Георгиев-инспектор в сектор „ППФКС“ при ОД на МВР Бургас от 17.02.2017г. и експертна справка №61/17.02.2017г..

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№4719/11.05.2017г. от ответника, в което се заявява, че няма да се ползва от представените от „Бигс“ ООД платежни ведомости за май и юни 2016г., отчетна форма за май и юни 2016г. и трудов договор №26/12.02.2016г.. Към становището са представени заверени копия от извършена на 09.05.2017г. разпечатка от Справка от Персоналния регистър на НОИ за осигурителните периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. на М.Х.Д., справка 8Д- Данни от Регистър на осигурените лица“, както и Актуално състояние на всички трудови договори на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Д.: Запозната съм с представените по делото доказателства. Да се приемат представените от Районната прокуратура Бургас и ответника писмени доказателства. Предвид изразеното становище от процесуалния представител на ответника, в докладваното днес становище, да се изключат представените от „Бигс“ООД доказателства. Във връзка с представеното заключение от Районна прокуратура Бургас, оттеглям искането за назначаване на съдебно-графологична експертиза. Оспорвам верността на справките приложени към становището на ответника, по отношение на вписването, че доверителят ми е бил в трудово правоотношение с „Бигс“ ООД, понеже такова не съществува. Трудовият договор е нищожен, а справките имат декларативно значение и не са доказателство за съществуване на трудови правоотношения. По останалите доводи, те са правни и ще взема становище по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да не приобщавате като част от административното дело, преписката получена от Районна прокуратура Бургас, тъй като тя няма никакво отношение към настоящия съдебен спор. По отношение направеното възражение на представителя на жалбоподателя, за оспорените справки, моля да ми се разясни какво точно се оспорва. Това са официални данни от базата данни на НОИ и регистъра на трудовите договори. Поддържам становището ми, приложено по делото. Това са справки актуални към момента на тяхното представяне. Това фигурира в системата на НОИ. Искам да направя едно разяснение, че НОИ няма абсолютно никакво отношение към трудовите договори. НОИ се ползва със справките на Инспекцията на труда и НАП, но няма никакво отношение по това какво те са вкарали в регистрите, защото тези регистри се поддържат от тях. В случая е вписан този трудов договор и дали е валиден или не, е предмет според мен на друго производство и в това производство няма как да стигнем до правни изводи, които да ни доведат евентуално до неговата нищожност и решение в този смисъл. НОИ се ползва от данните от персоналния регистър и регистъра на трудовите договори. Ние дори не можем да дадем предписание на тези институции да премахнат от своята система един или друг трудов договор. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ Д.: На първо място, за да поясня оспорването, искам да кажа, че е очевидно, че не само ответника, но и жалбоподателят няма никаква възможност да влияе по някакъв начин върху това трето лице, което се счита за осигурител за вписване на данни в регистъра. Оспорваме тези справки като неверни, защото тези регистри имат само единствено декларативно значение и при положение, че трудовият договор с доверителя ми е нищожен и то е нищожен като такъв сключен без съгласие между страните и попада в общата хипотеза на нищожност по чл.26 от ЗЗД. Очевидно, е че справките са създадени въз основа на нищожен договор, който не може да е верен. Това е оспорването което правим. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Твърдението за нищожност е само твърдение, договорът трябва да бъде прогласен за такъв.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№4371/03.05.2017г. от Районна прокуратура Бургас и със становище вх.№4719/11.05.2017г. писмени доказателства, а именно: докладна записка от Валентин Георгиев-инспектор в сектор „ППФКС“ при ОД на МВР Бургас от 17.02.2017г., експертна справка №61/17.02.2017г., разпечатка от справка от Персоналния регистър на НОИ за осигурителните периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. на М.Х.Д., справка 8Д - Данни от Регистър на осигурените лица“, както и Актуално състояние на всички трудови договори на жалбоподателя, чиято относимост ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

С оглед направеното изявление от процесуалния представител на ответника в докладваното днес становище, че няма да се ползва от оспорените от жалбоподателя доказателства, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗКЛЮЧВА като доказателства по делото ведомости за м.май и юни 2016г., отчетна форма за м.май и юни 2016г. и трудов договор №26/12.02.2016г.. изготвени от „Бигс“ ООД, находящи се от л.17 до л.22 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ми, като отмените обжалвания административен акт, като незаконосъобразен. Считам, че той е постановен в нарушение на принципа на установяване на истинността, което е задължение на административния орган по смисъла на чл.7 от АПК. При издаване на обжалваното решение не са съобразени всички факти от значение за произнасяне на административния орган, нито са взети предвид възраженията на доверителя ми. Не споделям застъпената от ответника теза, че в случая се касае за трудов спор по смисъла на КТ, който трябва да бъде разрешен предварително в нарочно гражданско производство, тъй като всички хипотези изброени в КТ относно пороци в трудовото правоотношение, както по отношение на съществуването, така и по отношение на действителността му са особени форми на порок на трудовия договор и всички те имат отношение в трудовото правоотношение под някаква форма в един момент, когато между страните е съществувало такова и те някога са били придобили качествата на работник и работодател. Обаче в конкретната хипотеза това изобщо не е така, никога между жалбоподателя и „Бигс“ ЕООД не е възниквало трудово правоотношение и няма никакви данни, събрани по делото и в хода на административното производство, жалбоподателят да е полагал труд за „Бигс“ ЕООД. Установена е поправка на подписа на доверителя ми и според нас ние сме изправени пред хипотезата на едно нищожно трудово правоотношение, което е възможно и допустимо и което според нас е установено без да е нужно да се води нарочно производство за установяването му. Моля, в случай, че счетете жалбата за основателна, да присъдите в полза на доверителя ми направените по делото разноски, включително и адвокатски хонорар по реда на чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържа казаното от адвокат Д.. Аз без да съм юрист, дефакто е установен каква е истината, как това ще бъде облечено във физическа форма, за да се реши въпроса не мога да знам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ, защото считам същото за правилно и законосъобразно, като подробно становище ще изразя в писмени бележки в указан от съда срок.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: