ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети април                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 594 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Х.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

 ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Оттеглям пълномощията от адвокат Антон Стоянов и не желая същия да ме представлява по настоящото дело. По това дело ще ме представлява адвокат М.Д..

 

АДВОКАТ Д.: Преди даване ход на делото, искам да направя уточнение, че предмет на обжалване е решение № 1040-02-14/30.01.2017г от Директора на ТП на НОИ-Бургас. Моля да дадете ход на делото с това уточнение.

 

 СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по М.Х.Д. против решение №1040-02-14/30.01.2017г от Директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е потвърдено разпореждане №021-00-5641-1/13.12.2016г. на ръководител на осигуряването за безработица при ТД на НОИ-Бургас, с което му е отказано отпускане на обезщетение за безработица по чл.54а от КСО.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения акт.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата, с направеното в днешното съдебно заседание уточнение. Моля, да ни се предостави възможност за представяне на допълнителни доказателства. Към този момент  не знам на какъв етап е досъдебното производство и дали е извършено по него графологична експертиза и ако има такава ще се снабдим с копие от нея. Моля, да ми предоставите възможност да се запозная с административната преписка представена от ответника, като в нарочна молба ще конкретизирам искания свързани с представените документи и евентуално липсващи такива. От името на доверителя ми оспорвам като неистински представените в преписката документи изходящи от дружеството „Бигс“ ЕООД, с подпис на жалбоподателя като твърдим, че това не е неговия подпис, а именно трудов договор №26/12.02.2016г. /л.21 от делото/, като твърдя, че подписът на работник- служител не е на моя доверител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Този подпис даже не прилича на моя.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорваме верността на отчетна форма за м.05 и м.06.2016г. /л.19 и л.20 от делото/. Оспорваме и ведомостите за м.5 и м.06.2016г. /л.17 и л.18 от делото/, относно подписът срещу името на М.Х.Д. положени на двете ведомости, твърдим че даже не прилича на неговия подпис. Във връзка с това оспорване моля да бъде назначена графологична експертиза, вещото лице по която след като изследва оспорените от нас подписи и направи сравнение с иззет от доверителя ми сравнителни образци, да отговори на въпроса - Дали оспорените подписи са положени от жалбоподателя М.Х.Д.?.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от настоящия протокол на ответника, с указание, че в 7-дневен срок от уведомяването, изрично следва да посочи ще се ползва ли от така оспорените документи, във връзка с откриване производство по чл.193 от ГПК. В случай, че не изрази становище, съдът ще приеме, че няма да се ползва от тях и същите ще бъдат изключени от доказателствата от делото.

 

По искането за допускане на съдебно-графологична експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след изразяване на становище от ответника, относно обстоятелството ще се ползва ли от оспорени документи.

 

Да се ИЗИСКА справка от Районно прокуратура Бургас, на какъв етап се намира производството по преписка №1064/2017г. по описа на БРП, образувано по жалба на М.Х.Д. с ЕГН: **********, като в случай, че по това производство е изготвена графологична експертиза, следва да се представи копие от същата.

 

АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателства към момента. Моля всички съдебни книжа за жалбоподателя, да бъдат връчвани чрез мен на съдебен адрес ***, адвокат Д..

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.06.2017г. от 10.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника, за изпълнение на дадените от съда указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: