Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  986 / 20.05.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                       ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 594/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.72, ал. 1, във вр. с чл. 70, б."в" от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по предложение на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас, с което се иска възобновяване на административно наказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 14-3388-000156/03.07.2014г. издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас, с което на А.М.Б., на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата, за нарушение на чл.150 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв.

Ответникът по предложението за възобновяване - А.М.Б. се явява лично и пледира искането на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас да бъде уважено.

Ответникът по предложението за възобновяване - началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас поддържа предложението за възобновяване на административнонаказателното производство.

Предложението за възобновяване на административнонаказателното производство, по повод което е издадено влязлото в сила наказателно постановление № 14-3388-000156/03.07.2014г. издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас е допустимо, предявено от компетентен орган по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗАНН, а разгледано по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателно.

За да се възобнови приключило с влязло в сила наказателно постановление административнонаказателно производство, какъвто е конкретният случай, следва да е налице някое от основанията, визирани в разпоредбата на чл.70 от ЗАНН. В конкретния случай е налице предпоставката по чл.70, б."в" от ЗАНН, съгласно която административно-наказателните производства, по които наказателните постановление са влезли в сила, както решените и прекратените от съда дела, във връзка с обжалване на наказателните постановление подлежат на възобновяване, ако се открият обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда.

С наказателно постановление № 14-3388-000156/03.07.2014г. издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас на А.М.Б., на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата, за нарушение на чл.150 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв. за това, че на 10.06.2014г. около 14,40часа в с.Рудник, на кръстовището на ул.“Кирил и Методий“ и ул.“Пеню Пенев“, в посока кметството, управлява лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“ с рег.№ *** без да притежава свидетелство за управление на МПС - неправоспособен - административно нарушение по чл.150 от Закона за движение по пътищата. НП не е обжалвано и е влязло в сила на 29.10.2014г.

На 18.08.2015г. с постановление на прокурор в РП—Бургас е било образувано досъдебно производство №3388-972/2015г. по описа на V РУ МВР – Бургас срещу А.М.Б., за това, че на 26.04.2015г., около 23.50 ч. в м.с. Черно Море, по ул.“Дунав“, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлява л.а. БМВ, модел 325 с рег.№ **** в едногодишният срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 14-3388-000156/03.07.2014г. издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас за управление на МПС без съответното свидетелство – престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК.

В хода на досъдебното производство А.М.Б. представил кипърско свидетелство за управление на МПС за категория „В“ №0452857, издадено на 12.02.2013г., валидно до 11.02.2028г. Разследващият орган назначил техническа експертиза на свидетелството, от чието заключение се установила, че то е истинско, няма извършени поправки в документа.

От разпита на А.М.Б. било установена, че през м.септември 2009г. заминал при родителите си, които работели в Кипър. В края на 2012г. започнал курсове за шофьор там. В края на обучението положил изпит, който издържал успешно и получил шофьорска книжка.

След установяване на тези факти досъдебно производство №3388-972/2015г. по описа на V РУ МВР – Бургас било прекратено с постановление на прокурор при РП-Бургас от 07.12.2015г. на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

Към 10.06.2014г., когато е извършено административното нарушение, описано в наказателно постановление № 14-3388-000156/03.07.2014г. издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас, А.М.Б. вече е притежавал въпросната кипърска шофьорска книжка.

Съгласно чл.151а от ЗДвП лицата, притежаващи свидетелство за управление, издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, могат да управляват моторно превозно средство на територията на Република България при спазване на изискванията за минимална възраст за съответната категория, определени в чл. 151.

Република Кипър е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а А.М.Б., ЕГН ********** към 10.06.2014г. е бил на 20 навършени години – достигнал е минималната възраст за категория „В“. Това го прави правоспособен водач на МПС към датата на нарушението.

При тези факти съдът намира, че в случая е налице хипотезата на чл. 70, буква "в" от ЗАНН, тъй като е открито доказателство, което е от съществено значение за разкриване на обективната истина – писмено доказателство, което установява наличието на правоспособност у А.М.Б. да управлява МПС категория „В“ към 10.06.2014г., което не е било известно (представено) при издаване на наказателното постановление. Тъй като посоченото в предложението наказателно постановление е влязло в сила, административнонаказателното производство следва да бъде възобновено, а влязлото в сила наказателно постановление при хипотезата на чл.425, ал.1, т.2 НПК вр. чл.84 от ЗАНН да бъде отменено и производството - прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.73, във вр. с чл.70, б. "в" от ЗАНН, Административен съд - Бургас,  

 

РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е издадено влязлото в сила наказателно постановление № 14-3388-000156/03.07.2014г. от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-3388-000156/03.07.2014г. издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас, с което на А.М.Б., на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата, за нарушение на чл.150 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв. и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: