Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          952                            28.05.2015 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесети април, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Г.М., като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 594 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „НАСИ- К. Н.“ ООД с ЕИК 200962932, със седалище и адрес на управление: ***, чрез пълномощника адв. Д. Д.В. от АК- Бургас, против решение № 2019 от 13.12.2014 г. по НАХ дело № 4373/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата се сочи, че в нарушение на чл. 58, ал.2 от ЗАНН наказателното постановление не е било връчено на касатора в продължение на повече от една година. Наведени са доводи за изтекла давност. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и потвърденото с него наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба. Пледира за отмяна на решението, поради липса на мотиви.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното решение № 2019 от 13.12.2014 г. по НАХ дело № 4373/2014 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 69812-О-F0725699/13 г., издадено от директора на дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП- Бургас, с което за нарушение по чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), вр. чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал.1, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, е наложено на касатора „НАСИ- К. Н.“ ООД административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че санкционираното лице не е подало в законоустановения срок декларация образец № 1 в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите, с което е осъществило състава на вмененото му нарушение.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, изразено в несвоевременно връчване на наказателното постановление, както и че производството е водено в нарушение на чл. 34 от ЗАНН.

Настоящият касационен състав намира тези доводи за неоснователни. Несвоевременното връчване на наказателното постановление е ирелевантно обстоятелство за законосъобразността на наказателното постановление. То има значение единствено за определяне началния момент на срока по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, в който санкционираното лице може да подаде жалба срещу наказателното постановление. Не е изтекъл и срокът по чл. 34 от ЗАНН. Според нормата на чл. 34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В случая нарушението е установено на 17.05.2013 г. и от тази дата тече 3-месечният срок за съставяне на акт за установяване на административното нарушение. Актът, с който е установено извършеното от касатора нарушение, е съставен в рамките на този срок- на 24.07.2013 г., а наказателното постановление е издадено на 23.08.2013 г., в срока по чл. 34, ал.3 от ЗАНН.

Изложените в акта и в наказателното постановление фактически обстоятелства правилно са подведени под нормата чл. 355, ал.1 от КСО. В нея е предвидено административно наказание за неизпълнение от осигурителя, каквото качество касаторът несъмнено притежава, на задължението по чл. 5, ал.4, т.1 от КСО да подаде декларация образец 1, съдържаща данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, УПФ, ДЗПО, вноските за фонд „ГВРС“, дните в осигуряване и облагаемия доход по закона за данъците върху доходите на физическите лица. Доколкото това задължение не е изпълнено от последния, съдът приема, че правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

В оспореното решение са изложени мотиви и в тях, макар и кратко, се съдържа отговор на въпросите има ли извършено деяние, извършено ли е то от наказаното лице, съставлява ли деянието нарушение и правната му квалификация, какво наказание да се определи на нарушителя. Изложеното не дава основание за възприемане на довода, че е налице пълна липса на мотиви, изключваща възможността за извършване на касационна проверка.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и основание за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2019 от 13.12.2014 г. по НАХ дело № 4373/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.