ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 594 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Н.К., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Началник на сектор Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на М.Н.К. срещу заповед за налагане на ПАМ № 70092/09.01.2014г. на началник секторПътна полиция” към ОД на МВР-Бургас.

В представената административна преписка е приложена обжалваната заповед, НП № 1936/12.12.2007г., справка за издадените срещу жалбоподателя наказателни постановления и справка за контролните точки.

В съпроводителното писмо, ответникът е поискал да се отхвърли жалбата, посочил е, че НП № 11632/09.09.2004г. е бракувано по заповед на директора на ОД на МВР. Наказателно постановление № 176/24.06.2003г.; НП № 355/07.07.2006г.; НП № 1067/25.10.2007г.; НП № 561/04.06.2008г. са издадени от РУП-Средец, а НП № 681/11.05.2004г. – от РУП-Несебър. Посочил е, че ако същите бъдат изпратени от съответните управления, те ще бъдат предоставени на съда. Поискал е и да бъде разпитан като свидетел лицето Ж.Т.Т., който е началникът на сектор ПП към ОД на МВР-Бургас.

След указание на съда до ответника да представи заверени копия от наказателните постановления посочени в справката, е представено само НП № 561/04.06.2008г. След това съдът е изискал от РУП-Средец и РУП-Несебър да представят останалите НП. Отговор е получен само от РУП-Несебър, че НП № 681/11.05.2004г. е унищожено по заповед на директора на ОД на МВР. Вчера постъпи факс от РУП - Средец, който са представени НП № 355/2006 г.; 1067/2007 г. и № 561/2008 г. В съпроводителното писмо е посочено, че за НП № 176/2003 г. поради изтекъл срок няма данни.

 

АДВ. А.: Поддържам жалбата. Други доказателства няма да соча.

С оглед изявленията на страните по доказателствата и като намери, че следва да остави без уважение искането на ответника по жалбата за разпит на Ж.Т. – Началник сектор „ПП” при ОД на МВР в качеството на свидетел, тъй като същия има качеството на страна в процеса и не може да бъде свидетел.

По отношение на писмените доказателства, същите следва да бъдат приети.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с преписката писмени доказателства, както и изпратените и докладвани в днешно съдебно заседание НП № 561/2008 г.; НП № 355/2006 г.; 1067/2007 г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за разпит на Ж.Т. в качеството му на свидетел.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава думата по същество:

АДВ. А.: От събраните гласни и писмени доказателства не се доказа по безспорен начин, че всички наказателни постановления са връчени лично на доверителя ми, тъй като две от тях са унищожени съгласно заповед на директора на ОД на МВР Бургас и не става ясно дали са връчени и дали са влезли в сила. Последното наказателно постановление връчено на доверителя ми е от 2008 г. и никой до настоящия момент не е предприел действия по отношение на свидетелството за управление на МПС. Считам, че е изтекла предвидената в чл. 285, ал. 1 от АПК давност, поради което няма основания да се привежда в изпълнение твърдяното от административния орган лишаване  от правоуправление. Нормата е категорична, а специален закон не предвижда друго изпълнително деяние и не привежда в изпълнение ако са изминали 5 години. Имайки предвид горното и издадената заповед на началника, моля да постановите решение, с което да отмените изцяло издадената ПАМ като неправилна и незаконосъобразна.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9:20 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: